Trombofilní stavy v onkologii

06/2021

Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Tromboembolická nemoc (TEN) asociovaná s malignitou má multifaktoriální patogenezi. Individuální riziko TEN je dáno nejen typem, lokalizací a pokročilostí nádoru a typem jeho léčby, ale také predispozicí pacienta. Protrombotický genotyp pacienta lze vyjádřit ve formě tzv. genetického rizikového skóre. V kombinaci s klinickými rizikovými faktory se genetické rizikové skóre jeví jako perspektivní ve stratifikaci rizika TEN v onkologii. Na riziku TEN se může také podílet vyšší výskyt antifosfolipidových protilátek u malignit. K objasnění role testování trombofilních stavů u onkologických pacientů je nutný další výzkum.

 

Klíčová slova

trombofilní stavy, tromboembolická nemoc, rizikové skóre, tromboprofylaxe, antifosfolipidové protilátky

 

SUMMARY

The pathogenesis of cancer associated thromboembolism (CAT) is multifactorial. Individual risk factors for venous thromboembolism include not only the type, location and stage of cancer and the type of anticancer therapy but also the patient's predisposition. Genetic risk score reflects the patients's prothrombotic genotype. Combined with clinical risk factors, genetic risk score seems promising in CAT risk stratification. Moreover, the prevalence of antiphospholipid antibodies in cancer patients is elevated and antiphospholipid antibodies may also contribute to the risk of CAT. Further research is needed to elucidate the role of thrombophilia testing in cancer patients.

 

Key words

thrombophilias, venous thromboembolism, risk score, thromboprophylaxis, antiphospholipid antibodies

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM