Účinnost inhibitorů Janusových kináz na kožní syndrom u pacientů s psoriatickou artritidou

03/2022

Doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Psoriáza a psoriatická artritida (PsA), společně označované jako psoriatická nemoc, jsou poměrně častá chronická onemocnění postihující kůži, klouby nebo obojí, a jsou spojeny s četnými komorbiditami. Porozumění molekulárním a buněčným procesům vedlo k nalezení tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α), interleukinů (IL) 17, 23 a 22 jako klíčových cytokinů v patogenezi psoriázy a vedlo k rozvoji vysoce účinné léčby cílené na tyto cytokiny. Existuje však také potřeba účinné a bezpečné perorální léčby. V patogenezi psoriatické nemoci hraje významnou roli signální dráha zprostředkovaná Janusovými kinázami (JAK) a přenašečem signálu a aktivátorem genové transkripce (signal transducer and activator of transcription, STAT). Inhibice signální dráhy JAK/STAT tofacitinibem a upadacitinibem je u PsA účinná, což vedlo k jejímu schválení pro terapeutické použití. Vyhodnocení sekundárních cílů ze studií fáze III poukazují na jejich účinnost také na psoriázu. Relativní nespecificita a nízký terapeutický index inhibitorů JAK však zpozdily jejich integraci do terapeutického armamentária psoriázy. Na druhé straně selektivní inhibitory tyrosinkinázy 2 (TYK2), které mohou zabránit signalizaci osy IL-23/1L-17, budí očekávání v léčbě středně těžké až těžké psoriázy.

 

Klíčová slova

psoriáza, psoriatická artritida, Janusovy kinázy, inhibitor

 

SUMMARY

Psoriasis and psoriatic arthritis (PsA), together known as psoriatic disease, are prevalent chronic inflammatory conditions affecting the skin, joints, or both and are associated with several comorbidities. Advances in understanding molecular and cellular pathways have identified tumor necrosis factor α (TNF-α), interleukin (IL) 17, 23 and 22 as major contributors to psoriasis pathogenesis and have led to the development of highly effective therapeutic agents targeting these cytokines. However, there is an unmet need for effective and safe oral treatments. The Janus kinase / signal transducer and activator of transcription (JAK/STAT) pathway plays a significant role in the pathogenesis of these diseases. Inhibition of the JAK/STAT pathway by tofacitinib and upadacitinib appears to be effective in psoriatic arthritis and resulted in approval for therapeutic use. Secondary outcomes from phase III trials point towards efficacy on psoriasis as well. However, relative non-specificity and low therapeutic index of JAK inhibitors have delayed their integration into the therapeutic armamentarium of psoriasis. On the other hand, selective tyrosinkinase 2 (TYK2) inhibitors that can prevent IL-23/IL-17 axis signaling have raised significant expectations regarding oral treatment of moderate-to-severe psoriasis.

 

Key words

psoriasis, psoritic arthritis, Janus kinase, inhibitor

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM