Úvodník 01/2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem velmi rád, že jsem se jako editor bloku diabetologie mohl podílet na výběru těch nejzajímavějších článků od těch nejlepších autorů. A k jejich přečtení si Vás teď dovoluji pozvat ©. Hlavním cílem tohoto úvodníku je nalákat ke čtení i ty, kteří mají buď pocit, že diabetologii ovládají úplně dokonale a všechno vědí, nebo naopak ty, kteří mají pocit, že jim diabetologie k ničemu dobrá není a nebude.

Dovoluji si konstatovat, že s ohledem na četnost výskytu diabetu v české populaci (8 % diagnostikovaných diabetiků a další 3 % pacientů s diabetem, který dosud nebyl diagnostikován) můžeme s klidem říci, že o diabetu a jeho léčbě by měl něco vědět každý lékař. Diabetologie se v posledních deseti letech obrovsky posunula dopředu, a to především v dostupnosti nových lékových skupin pro léčbu diabetu 2. typu (gliptiny, glifloziny, GLP-1 agonisté) a v oblasti nových technologií pomáhajících v léčbě diabetiků 1. typu případně diabetiků 2. typu s potřebou léčby intenzifikovanou inzulinoterapií. Naší snahou bylo, aby články svým zaměřením pokryly nejen často diskutovaná témata, se kterými se v praxi pravidelně setkává většina diabetologů, ale i některé otázky, které tak často probírány nejsou.

První článek doc. Šmahelové ze III. interní gerontometabolické kliniky LF UK a FN Hradec Králové je nazván Kardiovaskulární účinky inhibitorů SGLT-2: novinky a perspektivy - tedy nepochybně jedno z nejžhavějších témat současné diabetologie. V článku Současné možnosti monitorace glykémie přináší kolega Bém z pražské­ho IKEM přehled technologických novinek v oblasti monitorace glykemie. Paní Dr. Anderlová z Interní a diabetologické ambulance Gynekologicko-porodnické kliniky a III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se dlouhodobě zabývá léčbou těhotných diabetiček a její mnoha praktickými zkušenostmi podložený pohled na tuto proble­matiku v článku Aktuality v léčbě diabetu v těhotenství byste si určitě měli přečíst. Problematika diabetické neuropatie někdy zůstává trošku na okraji našeho zájmu, a to i přesto, že z pohledu pacienta jde o komplikaci potenciálně významně ovlivňující kvalitu jeho života. Hezký přehled na uvedené téma přináší článek paní Dr. Malé z Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Paní doktorka Adamíková z Diabetologického centra Interní kliniky Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně je autorkou článku Novinky v léčbě inzulinem. Všem nám, kteří léčíme dospělé pacienty s diabetem velmi doporučuji k přečtení přehledný článek prof. Šumníka z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole s názvem Léčba diabetu v dětském věku - aktuální stav a perspektivy. V oblasti léčby diabetu 1. typu pak zůstaneme s článkem Praktický přístup k léčbě diabetes mellitus inzulinovou pumpou doktorky Kožnarové z Kliniky diabetologie IKEM. Můžete mi věřit, že jde opravdu o článek zaměřený na praktické informace, který může být velmi prospěšný nejen těm, kdo mají zatím s léčbou inzulinovou pumpou menší zkušenosti. Spektrum pokrytých témat by určitě nebylo úplné bez zahrnutí transplantační léčby diabetu, kterou se ve svém článku zabývá doktor Girman z Kliniky diabetologie IKEM. Česká republika patří z hlediska počtu transplantací ankreatu či Langerhansových ostrůvků k evropské špičce a je jistě užitečné vědět, kterým pacientům bychom tuto možnost měli nabídnout. Doc. Karásek ze III. interní kliniky MU a FN Olomouc je autorem článku Léčba dyslipidemie u diabetes mellitus 1. a 2. typu. Jde o velmi hezký přehled novinek v této oblasti a připomenutí, že k dobré louhodobé prognóze našich pacientů nestačí jen dobrá kompenzace diabetu. Určitě nevynechejte ani dva krásné přehledné články shrnující informace o dvou velmi oblí­bených skupinách antidiabetik: od dr. Račické z Diabetologické a interní ambulance v Ostravě na téma Současné možnosti léčby diabetes mellitus 2. typu pomocí agonistů GLP-1 a od dr. Krčmy z I. interní kliniky LF UK a FN Plzeň nazvaný Gliptiny v léčbě iiabetu 2. typu v roce 2019. Na závěr jsem si dovolil sám přispět článkem s názvem Semaglutid v léčbě diabetu 2. typu.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi ještě velmi poděkovat všem autorům, kteří přispěli svými články do tohoto čísla a také vydavatelství Current Media za perfektní redakční zpracování a podporu, díky které se všechny plánované články podařilo připravit v termínu. Pevně věřím, že se Vám letošní blok diabetologie bude líbit.

 

S přáním příjemného čtení, Martin Haluzík