Úvodník 02/2019

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do ruky další vydání Farmakoterapeutické revue s kardiovaskulární problematikou. Dovolili jsme si tentokrát zvolit oblasti, kde v poslední době došlo k posunu našich terapeutických možností či ke změnám, se kterými se musíme jako lékaři vyrovnávat.

První oblastí je problematika antiagregační a antikoagulační léčby. V případě antiagregancií je to zejména jednoznačná preference používání ticagreloru a prasugrelu před clopidogrelem, a dále pak možnost prolongace protidestičkové léčby nad 12 měsíců po prodělaném infarktu myokardu podáváním redukované dávky ticagreloru, to vše za pečlivého odhadu rizika krvácení a trombózy. Rovněž je však třeba zmínit i diskutovanou roli použití antiagregační terapie v primární prevenci, kde bezpečnostní rizika stále znehodnocují potenciální klinický přínos.

Druhou oblastí, které se věnujeme, je problematika srdečního selhání a hypertenze. V případě léčby srdečního selhání je nepochybným průlomem možnost podávání inhibitoru neprilysinu a angiotenzinu - sakubitril/valsartanu. Dalším významným přínosem je pak preventivní role SGLT2 inhibitorů u nemocných s diabetem. U pacientů s diabetes mellitus 2. typu je riziko srdečního selhání často podceňováno, přitom v některých studiích převažují počty hospitalizací pro srdeční selhání nad přijetími pro akutní infarkt myokardu. Pokud vůbec můžeme u SGLT2 inhibitorů hovořit o efektu třídy, pak je to právě v prevenci rozvoje klinického srdečního selhání. V prevenci srdečního selhání mají významné místo i antihypertenziva. Podávání hydrochlorothiazidu bylo v nedávné době zpochybněno daty o možném zvýšení rizika karcinomu kůže, rozpory jsou i ohledně účinnosti a metabolické bezpečnosti těchto léků. Proto je dobré si jejich roli připomenout a o těchto otázkách diskutovat.

V neposlední řadě jsme se rozhodli věnovat problematice kouření, a to zejména ve světle expandujícího užívání elektronických cigaret a zahřívaného tabáku. Trh zde předbíhá informovanost lékařů a schopnost nás všech informovat nemocného o rizicích tohoto abúzu. Je proto dobré si připomenout, jaká data zatím máme pro naši argumentaci k dispozici.

Doufáme, že Vám aktuální číslo Farmakoterapeutické revue svojí pestrostí přinese cenné informace pro Vaši denní praxi.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Přednosta II. interní kliniky - kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha