Úvodník 06/2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nástup nového tisíciletí je v medicíně symbolicky spjat s příchodem nového druhu tzv. biologické, resp. cílené léčby. Biologika raketovým tempem pronikají do terapie širokého spektra nemocí v řadě oborů, pneumologii nevyjímaje.

Biologická léčba dokáže u řady pacientů, kteří byli donedávna odsouzeni k vážnému až fatálnímu průběhu své nemoci, výrazně a někdy až zázračně zvrátit jejich nepříznivý vývoj.

Biologika tak představují novou a velmi silnou „zbraň“. V tomto kontextu je namístě si zároveň uvědomit, že jako každá silná zbraň i biologická léčba s sebou nese potenciální rizika nesprávného použití až zneužití. Vyžaduje opatrné a cizelované indikace, pečlivé monitorování léčebného efektu a trvalé vědomí rizika možných nežádoucích účinků.

Vzhledem k uvedené náročnosti (zahrnující i vysokou cenu) je ve všech oborech medicíny v systému zdravotní péče v České republice biologická léčba soustředěna do specializovaných center.

Posláním tohoto čísla Farmakoterapeutické revue je poskytnout široké lékařské obci, zvláště pak pneumologům mimo specializovaná centra, základní přehled o současných možnostech biologické léčby a zároveň upozornit na její úskalí a limity.

Stávající číslo - vedle úvodních dvou obecněji zaměřených článků - pokrývá celé spektrum pneumologických diagnóz, u nichž jsou k dnešku biologika v klinické praxi používána.

Hlavní pozornost je věnována možnostem léčby těžkých forem astmatu. Na prvý pohled neorganicky jsou uvedeny i články o klasické farmakoterapii a dále alergenové imunoterapii jeho alergických forem. Jejich zařazení do čísla věnovaného biologické léčbě má své opodstatnění - na rozdíl od ostatních diagnóz skýtá včasná, důsledná a komplexní léčba astmatu největší potenciál snižující riziko jeho přechodu do těžkých forem, vyžadujících po všech stránkách náročnou léčbu biologiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, autorský tým doufá, že Vás i v adventním čase téma tohoto čísla Farmakoterapeutické revue zaujme a poskytne cenné a podnětné informace v péči o Vaše nemocné.

Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.