Úvodník 06/2020

06/2020

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v tomto čísle časopisu Farmakoterapeutická revue jsme pro Vás připravili články s hematologickou tématikou. Pečlivě jsme vybírali taková témata, která jsou nejen čistě z tohoto oboru, ale zařadili jsme i články s mezioborovou tematikou. Chceme Vás seznámit s pokroky v léčbě hemofilie, protože tato vrozená krvácivá choroba je stále často vnímána jako obtížně léčitelná. Seznámíte se s moderními postupy léčby, které vedou k normální délce kvalitního života i u jedinců s těžkou formou hemofilie. Velmi zajímavé jsou články o antikoagulační terapii, s praktickým zaměřením na léčbu warfarinem, LMWH a monitorováním antikoagulační léčby. S touto terapií přicházíme do styku každodenně. Úmyslně jsme zařadili článek o diseminované intravaskulární koagulaci, která je syndromem vyskytujícím se ve většině klinických oborů, a i v této oblasti je mnoho nového. Z důvodu častých konzultací týkajících se neutropenie a trombocytopenie jsme zařadili i tuto tematiku a v neposlední řadě velmi aktuální téma o antitrombotické léčbě a prevenci u onemocnění covid-19.

Vážení přátele, doufám, že výběrem témat a praktickým zaměřením článků Vás zaujmeme i v této „hektické“ době a věřím, že již v brzké době se budeme moci opět osobně setkávat na odborných akcích.

Přeji všem pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2021.

 

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

IV. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové