Úvodník 06/2021

06/2021

 

Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

dostává se vám do rukou nové šesté číslo časopisu Farmakoterapeutická revue v tomto roce, které se ve speciálním bloku věnuje trombofilním a trombotickým stavům.

Jednotlivá sdělení jsou zaměřena na problematiku různých aspektů tromboembolické nemoci. Na komplikace žilní tromboembolické nemoci umírá podle některých údajů v současné době jen v Evropě více než 550 000 osob ročně, přičemž se jedná o onemocnění, kterému lze u významného počtu pacientů zabránit účinnou profylaxí. Navíc je tromboembolická nemoc spojena s vysokými náklady na zdravotní péči.

Iniciálním sdělením je diagnostika a kvalifikace vrozených a získaných trombofilních stavů docenta Kvasničky. Tromboembolická nemoc je stále velmi rozšířeným závažným onemocněním, ve kterém hrají důležitou úlohu i genetické faktory. Předmětem tohoto krátkého přehledu je shrnutí stávajících znalostí o dědičných trombofiliích a uvedení jejich zjednodušené klasifikace. Důvodem dalšího sdělení je obeznámit čtenáře s recentními publikovanými doporučeními věnujícími se důležitým změnám, které se týkají současných možností léčby tromboembolické nemoci (MUDr. P. Kessler). Do dalšího sdělení se odráží i realita současné klinické praxe, tedy tématika pandemie covidu-19 v kontextu TEN (MUDr. A. Bulíková). Následující sdělení je zaměřeno na oblast významu trombofilních stavů a TEN v graviditě a šestinedělí a komplikacích s tím spojených (MUDr. Z. Kovářová Kudrnová) a v dalším příspěvku se věnujeme významnému tématu prevence a léčbě TEN u stavů asociovaných s malignitou (Hirmerová J.). Trombotické mikroangiopatie (Gumulec J.), jako poslední sdělení, jsou zaměřeny na oblast těchto sice sporadických, ale významně diagnosticky důsledných onemocnění.

Věřím, že toto číslo Farmakoterapeutické revue bude pro vás zajímavým a pro Vaši práci inspirativním.

 

V úctě

 

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a lékařské diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha