Velké změny v léčbě malobuněčného karcinomu plic

02/2023

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Bronchogenní karcinom co do výskytu a mortality zaujímá nepěkné přední příčky v České republice, ale i ve světě. Jedná se o agresivní neuroendokrinní nádor charakterizovaný časnými a mnohačetnými metastázami, které vyžadují rychlou léčbu, jinak přežití nemocných je v řádu týdnů až měsíců. Přestože v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic za posledních 20 let došlo až k explozivnímu rozvoji farmakoterapie, v případě malobuněčného karcinomu jsme neměli žádný nový léčebný arzenál. Cílená léčba pro tento typ nádoru není v dohlednu. V posledních letech nám dali jistou naději probíhající studie s imunoterapií a rok 2022 se stal zlomovým i po stránce úhrady imunoterapie. Stále však je třeba mít na paměti, že malobuněčný karcinom plic zůstává chorobou se špatnou prognózou.

 

Klíčová slova

bronchogenní karcinom, SCLC, chemoterapie, imunoterapie

 

SUMMARY

Bronchogenic carcinoma has a high incidence and mortality rate in the Czech Republic and worldwide. It is an aggressive neuroendocrine tumour characterised by early and multiple metastases that require rapid treatment, otherwise survival of patients is in the range of weeks to months. Although there have been explosive advances in pharmacotherapy for non-small cell lung cancer over the past 20 years, we have had no new therapeutic arsenal for small cell carcinoma. Targeted therapy for this type of tumor is not in sight. In recent years, ongoing trials with immunotherapy have given us some hope, and 2022 has also become a turning point in terms of reimbursement for immunotherapy. However, we still need to bear in mind that small cell carcinoma of the lung remains a disease with a poor prognosis.

 

Key words

bronchogenic carcinoma, SCLC, chemotherapy, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM