VEXAS - nový autoinflamatorní syndrom spojený se somatickými mutacemi v genu UBA1

03/2022

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Syndrom VEXAS (vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic; vakuoly, E1 enzym, X-vázaný, autoinflamatorní, somatický) byl poprvé popsán v říjnu 2020 D. B. Beckem et al. ve skupině 25 pacientů mužského pohlaví s pozdním nástupem celé plejády autoinflamatorních symptomů, které často doprovázely hematologické abnormality. Mezi popsané projevy patřily neutrofilní kožní a plicní zánětlivé projevy, chondritida, vaskulitida, artritida a elevace reaktantů akutní fáze. Hematologické abnormality zahrnují cytopenii a vakuolizaci buněk myeloidních a erytroidních prekursorů v dysplastické kostní dřeni. Genetickým podkladem syndromu VEXAS je somatická mutace postihující methionin 41 (p.Met41) v genu UBA1, vázaném na chromosom X, který kóduje enzym iniciující ubikvitinaci, což vede ke snížené aktivitě buněčné ubikvitinaci a k hyperaktivaci vrozených imunitních drah. Toto sdělení má za cíl přiblížit syndrom VEXAS pro klinickou praxi.

 

Klíčová slova

syndrom VEXAS, myelodysplastický syndrom, autoinflamatorní choroby, imunosupresivní terapie, somatická mutace

 

SUMMARY

VEXAS syndrome (vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic; vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic) was first described in October 2020 by D. B. Beck et al. in a group of 25 male patients with a late onset of a whole constellation of autoinflammatory symptoms, which often accompanied haematological abnormalities. The described manifestations included neutrophilic cutaneous and pulmonary inflammatory manifestations, chondritis, vasculitis, arthritis and elevations of acute phase reactants. Haematological abnormalities include cytopenia and vacuolation of myeloid and erythroid precursor cells in the dysplastic bone marrow. The genetic basis of VEXAS syndrome is a somatic mutation affecting methionine 41 (p.Met41) in the UBA1 gene, bound to the X chromosome, which encodes an enzyme that initiates ubiquitination, leading to reduced cellular ubiquitination activity and hyperactivation of innate immune pathways. This article aims to bring VEXAS syndrome closer to clinical practice.

 

Key words

VEXAS syndrome, myelodysplastic syndrome, autoinflammatory diseases, immunosuppressive therapy, somatic mutation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM