Vybrané kasuistiky z klinického programu tofacitinibu

03/2019

MUDr. Šárka Forejtová

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusových kináz (JAK), který patří do skupiny tzv. cílených syntetických chorobu modifikujících antirevmatických léků (tsDMARD). Účinnost a bezpečnost podávání u pacientů s revmatoidní artritidou byla prověřena v řadě klinických studií, a to u pacientů s různým typem zavedené léčby i s různým stupněm postižení. V klinickém hodnocení byl pozorován rychlý nástup účinku a dále dlouhodobá, stabilní účinnost při léčbě až po dobu 8,5 let. Dlouhodobá bezpečnostní data vycházejí dokonce až z 9 let sledování. Bylo zjištěno, že při léčbě tofacitinibem je bezpečnost podávání obdobná jako u terapie pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa (anti-TNF-α). U pacientů léčených tofacitinibem bylo prokázáno téměř čtyřnásobné riziko vzniku herpes zoster, vyšší výskyt komplikovaného nebo diseminovaného pásového oparu však zjištěn nebyl. Článek podává popis tří kasuistik pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli dlouhodobě léčeni tofacitinibem v rámci klinického hodnocení, následně pak po schválení regulačními orgány již standardní cestou. Ve všech třech případech byl prokázán výborný efekt tofacitinibu, nebyly zachyceny žádné vážné nežádoucí účinky.

 

Klíčová slova

tofacitinib, revmatoidní artritida, inhibitor JAK, účinnost, bezpečnost

 

SUMMARY

Tofacitinib is an orally administered Janus kinase inhibitor (JAK) that belongs to a group of so-called targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs (tsDMARD). The efficacy and safety of administration in RA patients has been investigated in a number of clinical trials in patients with varying types of established therapy and with varying degrees of disability. A rapid onset of action and long-term, stable efficacy for up to 8.5 years have been observed in the clinical trial. Long-term security data is based on up to 9 years of tracking. Tofacitinib treatment has been shown to be similar to that of tumor necrosis factor alpha (anti-TNF-α) inhibitors. Patients treated with tofacitinib have been shown to have nearly four times higher risk of developing herpes zoster, but the incidence of complicated or disseminated shingles has not been found. The article describes three case reports of RA patients who have been treated with tofacitinib for a long time in a clinical trial, and then, following regulatory approval, by the standard route. In all three cases, the excellent effect of tofacitinib was demonstrated, no serious side effects were detected.

 

Key words

tofacitinib, rheumatoid arthritis, JAK inhibitor, effectivity, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM