Výhody fixních kombinací antidiabetik u pacientů se špatnou adherencí k léčbě

02/2018

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Jak známo, perorální antidiabetika ztrácejí v monoterapii postupně účinnost, proto je nutné včas kombinovat různé typy antidiabetik, někdy i v menších dávkách. Další komorbidity často přítomné při diabetes mellitus 2. typu, tedy arteriální hypertenze, dyslipidemie, poruchy koagulace a další, vyžadují komplexní farmakoterapii. Určitě je dobré léčit vše, ale je třeba také zajistit, aby pacient léky užíval. Pokud pacient nechce užívat veškerou doporučenou medikaci, je vhodné stanovit priority, aby užíval alespoň to nejdůležitější. Již pro iniciální fázi léčby diabetes mellitus 2. typu se v současné době doporučují v řadě situací kombinace antidiabetik z různých skupin. Proto je možné využití kombinovaných přípravků perorálních antidiabetik, které spojují většinou účinky metforminu a některého z léčiv 2. linie, zejména inhibitorů dipeptidyl peptidázy (DPP-4), inhibitorů sodíko-glukózového ko-transportéru 2 (SGLT-2) či pioglitazonu. Je známou skutečností, že fixní kombinace léčiv zvyšují adherenci pacienta k léčbě, a tím i její úspěšnost.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

adherence, farmakoterapie, diabetes mellitus, fixní kombinace.

 

SUMMARY

It is well-known fact that oral antidiabetics lose the inefficacy in monotherapy, so it is necessary to combine different types of antidiabetic drugs, sometime seven in smaller doses. Other comorbidities of ten present in type 2 diabetes, arterial hypertension, dyslipidaemia, coagulation disorders and others require complex pharmacological treatment. It is certainly good to treat everything, but it is also necessary to ensured hat the patient is taking the medication. If the patient does not want to take all the recommended medication, it is appropriate to set priorities to use at least the most important. For the initial phase of treatment of type 2 diabetes, a combination of antidiabetic agents from different groups is currently recommended in a number of situations. Therefore, it is possible to use combined oral antidiabetic drugs that can combine effects of metformin and one of the 2nd line drugs, in particular dipeptidyl peptidase (DPP-4) inhibitors, sodium-glucose cotransporter (SGLT-2) inhibitors or pioglitazone. It is a well-known fact that a fixed combination of drugs increases the adherence of the patient and hence the success of the treatment.

 

KEY WORDS

adherence, pharmacotherapy, diabetes mellitus, fixed combination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM