Vysazení systémové kortikosteroidní terapie u pacienta s asthma bronchiale při biologické léčbě omalizumabem

05/2020

MUDr. David Homola1; MUDr. Jaroslav Lněnička1; MUDr. Alexander Kreze, CSc.2; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.1

1 Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

2 Interní oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Těžké refrakterní astma pak definujeme jako astma, u kterého je potřeba k dosažení úplné kontroly takové množství léků, které činí pacientovi obtíže nežádoucími účinky, anebo jako astma, u kterého není ani přes maximální léčbu dosaženo kontroly nemoci. Pacienti s tímto těžkým refrakterním astmatem tak velmi často vyžadují podávání perorálních kortikosteroidů, které jsou klíčové k dosažení stabilizace onemocnění. Dlouhodobé užívání kortikosteroidní terapie ovšem může vést k závažným nežádoucím účinkům. Tam, kde není možné dosáhnout kontroly astmatu pomocí inhalačních kortikosteroidů a přídatné léčby, lze v další volbě užít biologickou léčbu a tím předejít dlouhodobé terapii systémovými kortikosteroidy.1 Jednou z těchto látek v rámci biologické léčby je omalizumab. Jedná se o protilátku proti IgE (imunoglobulin E), kterou lze aplikovat u pacientů s alergickým IgE mediovaným těžkým perzistujícím astmatem. Naše ambulance pro těžké astma úzce spolupracuje s endokrinologickou ambulancí Interního oddělení Nemocnice Na Bulovce v Praze. Cílem naší spolupráce je úspěšné vysazení dlouhodobé kortikosteroidní terapie u pacientů s nově zavedenou biologickou léčbou. Tímto způsobem lze minimalizovat možné nežádoucí účinky dané jak samotnou terapií kortikosteroidy, tak i nežádoucími účinky při jejím vysazení, jako je například adrenokortikální insuficience.

 

Klíčová slova

asthma bronchiale, omalizumab, systémová kortikosteroidní terapie

 

SUMMARY

Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the airways. Severe refractory asthma is defined as asthma in which the amount of medication required to achieve complete control is such as to cause the patient side effects, or as asthma in which control of the disease is not achieved despite maximum possible treatment. Patients with severe refractory asthma thus very often require the administration of oral corticosteroids, which are key to achieving disease stabilization. However, long-term use of corticosteroid therapy can lead to serious side effects. Where it is not possible to control asthma with inhaled corticosteroids and adjunctive therapy, biological therapy may be used as an option to prevent long-term systemic corticosteroid therapy. One of these biologic agents is omalizumab. It is an anti-IgE antibody that can be used in patients with allergic IgE-mediated severe persistent asthma. Our outpatient clinic for severe asthma works closely with the endocrinology outpatient clinic of the Department of Internal Medicine of Bulovka Hospital. The aim of our cooperation is the successful discontinuation of long-term corticosteroid therapy in patients with newly introduced biological treatment. We are able to minimize possible side effects of corticosteroid therapy, as well as side effects linked to corticosteroid withdrawal, such as adrenocortical insufficiency.

 

Key words

bronchial asthma, omalizumab, systemic corticosteroid therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM