Význam suplementace vitaminem D v léčbě a prevenci osteoporózy

02/2022

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.1; MUDr. Karolina Kočí2

1 III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

2 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Konečný produkt tvorby vitaminu D je kaLcitrioL, který se tvoří v ledvinách a který je jediný aktivní na receptorech cílových tkání. Každá buňka v těle, jež vlastní receptor pro vitamin D, se může stát cílem pro cirkulující kalcitriol v oběhu. Hlavní účinek vitaminu D je resorpce vápníku střevem - tvorbou aktivního vápník vázajícího proteinu - a při jeho nedostatku se vstřebá pouze 10-15 % vápníku a jen 60 % fosforu přijatého stravou. Nedostatek vitaminu D vede k poklesu koncentrace vápníku v séru a to je podnět pro zvýšenou sekreci parathormonu příštítnými tělísky. Kalcitriol má ale rovněž přímý účinek na kostní buňky, a to osteoblasty, kde podporuje tvorbu kolagenu typu I a tvorbu osteokalcinu. Nedostatek vitaminu D a jeho aktivního metabolitu je rizikovým faktorem pro osteoporózu, snižuje svalovou sílu a limituje neuromuskulární koordinaci. Prací o vitaminu D přibývá exponenciálně a prokazují, že vitamin D zdaleka není jen vitaminem důležitým pro kalciofosfátový metabolismus a kost, ale zasahuje do mnoha dalších tělesných funkcí. V metaanalýze 11 randomizovaných klinických studií (n = 31 022) při dávce vitaminu D3 vyšší než 800 IU byla zjištěna nižší incidence non-vertebrálních zlomenin, ale především zlomenin krčků kostí stehenních u 65letých a starších osob. Průměrná koncentrace kalcidiolu spojovaná se snížením rizika zlomeniny krčku kosti stehenní byla 74 nmol/l (30 ng/ml). Optimální sérová koncentrace kalcidiolu pro kost a lidské zdraví nebyla dosud stanovena. Ve věku 70 let je schopnost enzymatického aparátu kůže tvořit vitamin D desetkrát nižší než u mladých jedinců. Denní dávka vitaminu D3 je 15-20 µg, tedy 600-800 (1 µg vitaminu D3 odpovídá 40 UI). Obecně platí, že dávka vitaminu D by měla být tak vysoká, aby koncentrace aktivního metabolitu v plazmě (kalcitriolu) potlačovala sekreci parathormonu příštítnými tělísky. Vápník a vitamin D jsou základní léky pro léčbu senilní osteoporózy a při podávání teriparatidu, bisfosfonátů, selektivního modulátoru estrogenních receptorů (selective estrogen receptor modulator, SERM), hormonální substituční terapie (hormone replacement therapy, HRT), estrogenové substituční terapie (estrogen replacement therapy, ERT), stroncium ranelátu, kalcitoninu a denosumabu.

 

Klíčová slova

vitamin D, kalcidiol, kalcitriol, vstřebávání kalcia střevem, parathormon

 

SUMMARY

Ninety percent of vitamin D comes in nature from sun exposure. With aging, the skin's ability to produce vitamin D gradually decreases by up to 75 %. After hydroxylation in the liver to calcidiol, the end product of vitamin D production is calcitriol, which is formed in the kidney and is the only one active at receptors on target tissues. Lack of vitamin D and its active metabolite is a risk factor for osteoporosis and reduces muscle strength. and limits neuromuscular coordination. The main effect of the active vitamin D metabolite calcitriol is to stimulate the absorption of calcium from the gut. The consequences of vitamin D deficiency are secondary hyperparathyroidism and bone loss, leading to osteoporosis and fractures. On the bone calcitriol acts directly and indirectly. Directly acts on osteoblasts, osteocytes, osteoclasts and production of type I collagen a numerous non-collagenous protein. Randomized clinical trials have demonstrated that vitamin D with or without calcium can increase bone mineral density (BMD), decrease bone turnover and decrease fracture incidence. Calcitriol regulates not only calcium and phosphate homeostasis but also cell proliferation and differentiation and has a role to play in the responses of immune and nervous systems. For the treatment of osteoporosis we recommend 800 IU vitamin D in combination with calcium. In general, the dose of vitamin D should be so high that the plasma level of the active metabolite (calcitriol) suppresses parathyroid hormone secretion. Calcium and vitamin D are essential drugs for the treatment of senile osteoporosis, and when administered, teriparatide, bisphosphonates, elective estrogen receptor modulator (SERM), hormone replacement therapy (HRT), estrogen replacement therapy (ERT), and denosumab.

 

Key words

vitamin D, calcitriol, calcidiol, calcium resorption by gut, parathormone

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM