Zkušenost s inhibitory Janusových kináz v reálné praxi z registru ATTRA

03/2020

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.1, RNDr. Michal Svoboda2

1 Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha

2 Institut biostatistiky a analýz, Brno

 

SOUHRN

Léčba revmatoidní artritidy zaznamenala se zavedením biologických přípravků namířených proti cytokinům a imunitním buňkám významný pokrok. V posledních letech nastal v léčbě revmatoidní artritidy další příznivý posun, ke kterému přispěly léky zasahující do intracelulární signalizace - do dějů katalyzovaných proteinkinázami, konkrétně Janusovými kinázami (JAK). Evropskou lékovou agenturou jsou již pro léčbu revmatoidní artritidy schváleny tři inhibitory JAK - tofacitinib, baricitinib a upadacitinib. Inhibitory JAK mají rychlý nástup účinku, jsou účinné v monoterapii podobně jako v kombinaci s methotrexátem a zejména v monoterapii mají lepší účinnost než inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru. Stejně jako při biologické léčbě existuje i při léčbě inhibitory JAK větší riziko závažných infekcí, ve srovnání s biologickou léčbou je častější herpes zoster. V klinické praxi je třeba opatrnosti u pacientů ve zvýšeném riziku tromboembolických příhod. V této souhrnné práci budou na závěr diskutovány zkušenosti z klinické praxe vycházející z národního registru ATTRA.

 

Klíčová slova

revmatoidní artritida, intracelulární signalizace, Janusovy kinázy, inhibitory JAK, registr ATTRA

 

SUMMARY

The treatment of rheumatoid arthritis has made significant progress with the introduction of biologics directed against cytokines and immune cells. In recent years, there has been another beneficial shift in the treatment of rheumatoid arthritis. Drugs interfering with intracellular signaling - in processes catalyzed by protein kinases, specifically Janus kinases (JAK), contributed to this. Three JAK inhibitors - tofacitinib, baricitinib and upadacitinib - have already been approved by the European Medicines Agency for the treatment of rheumatoid arthritis. JAK inhibitors have a rapid onset of action, are effective in monotherapy similar to that in combination with methotrexate and are particularly effective in monotherapy than tumor necrosis factor inhibitors. As with biologic therapy, there is a greater risk of serious infections with JAK inhibitors. Herpes zoster is more common compared with biologic therapy. In clinical practice, caution should be exercised in patients at increased risk of thromboembolic events. In clinical practice, caution should be exercised in patients at increased risk of thromboembolic events. In this final work, the experience of clinical practice based on the national ATTRA registry will be discussed.

 

Key words

rheumatoid arthritis, intracellular signaling, Janus kinases, JAK inhibitors, ATTRA registry

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM