Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek pneumoonkologie . Zobrazit všechny články

Screening karcinomu plic a jeho implementace v podmínkách univerzitního centra

05/2022 MUDr. Lenka Návratová; doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.; doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.; MUDr. Matěj Novák
Karcinom plic patří mezi nejčastější zhoubný nádor v české populaci a v příčině úmrtí mezi zhoubnými nádory zaujímá prvenství.1 Většinou je diagnostikován v pozdním stadiu, z čehož vyplývá nepříznivá prognóza. Proto by měla být snaha vyhledat nemocné v bezpříznakovém období, kdy je onemocnění poměrně dobře léčitelné. K tomuto účelu slouží tzv. systematický onkologický screening, který ve studii National Lung Cancer Screening (2002-2010) snížil mortalitu o 20 % u participantů, kteří podstupovali vyšetření nízkodávkovou výpočetní tomografií.2 Na základě pozitivních výsledků probíhá mnoho pilotních projektů screeningu karcinomu plic v zemích napříč celým světem. Nicméně kromě pozitivních výsledků screening přináší i mnoho nejistot a rizik. Aby byl prospěšný a efektivní, je důležité propracovat a pečlivě naplánovat implementaci screeningového programu.
CELÝ ČLÁNEK

Primární nádory pleury

05/2022 MUDr. Petra Zemanová; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.
Klasifikace nádorů podle WHO rozeznává tři kategorie primárních nádorů pleury: mezoteliální nádory, mezenchymální nádory a lymfomy. Mezi mezoteliálními nádory zaujímá dominantní postavení maligní pleurální mezoteliom, jehož vznik souvisí s expozicí azbestu. Níže uvedený text rozebírá zejména onkologické léčebné modality inoperabilního maligního pleurálního mezoteliomu. Z mezenchymálních nádorů se článek věnuje především solitárnímu fibróznímu nádoru, jehož biologické chování osciluje mezi indolentním nádorem a agresivním dediferencovaným nádorem s vysokým rizikem generalizace.
CELÝ ČLÁNEK

Nemalobuněčný karcinom plic - vzácný nežádoucí účinek léčby nivolumabem

05/2022 MUDr. Kryštof Šefl
Tzv. checkpoint inhibitory neboli inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce jsou skupina léčiv, které blokují proteiny označované jako kontrolní body, které jsou exprimovány buňkami imunitního systému a mohou být též exprimovány nádorovými buňkami. Za fyziologických podmínek brání rozvoji příliš silné imunitní reakce. V rámci malignity se však expresí těchto kontrolních bodů mohou nádorové buňky účinně bránit imunitnímu systému. Zablokováním kontrolních bodů lze amplifikovat schopnost T lymfocytů v protinádorové imunitě. Tato třída léčiv může potenciálně vyvolat celou řadu tzv. imunitně zprostředkovaných nežádoucích účinků. Jeden takový nežádoucí účinek při terapii nivolumabem přináší následující kazuistika.
CELÝ ČLÁNEK

Maligní pleurální výpotek a jeho management

05/2022 MUDr. Zuzana Hajníková
Maligní pleurální výpotek u pacientů s onkologickým onemocněním je známkou nepříznivé prognózy. U symptomatických pacientů máme několik paliativních možností řešení výpotku vedoucích ke zlepšení kvality života. Podle současného konsensu a doporučení není žádná metoda striktně preferována. Rozhodnutí o managementu u každého pacienta závisí na preferenci pacienta, rychlosti tvorby výpotku, expandibilitě plíce a na předpokládané době přežití.
CELÝ ČLÁNEK

Imunoterapie karcinomu plic

05/2021 MUDr. Vladan Polášek
Imunoterapie patří k moderním léčebným modalitám u pokročilého karcinomu plic. U části pacientů vede imunoterapie k prodloužení mediánu celkového přežití s menší mírou závažných nežádoucích účinků. Imunoterapie se prosazuje u generalizovaného nemalobuněčného i malobuněčného karcinomu plic, ale také v případě konsolidační léčby po konkomitantní chemoradioterapii. Úkolem zůstává stanovení optimálních prediktorů účinnosti i toxicity léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Reálná praxe potvrzuje účinnost mepolizumabu v léčbě těžkého astmatu!

06/2019
Aktuální guidelines Global Initiative for Asthma (GINA) 2019 doporučují u pacientů s těžkým refrakterním astmatem preferenci nových biologických léků oproti systémovým kortikosteroidům. Jedno z biologik, která jsou v ČR dostupná, představuje mepolizumab, jenž je navíc nově k dispozici i ve formě pro domácí použití. Jaké jsou první zkušenosti s tímto lékem v tuzemské reálné praxi? Jak si stojí v kontextu celosvětové prospektivní observační studie REALITI-A? Umožňuje mepolizumab vysazení dlouhodobé kortikoterapie? A jak postupovat při redukci dávek?
CELÝ ČLÁNEK

Maligní mezoteliom pleury - současné a budoucí léčebné možnosti

06/2019 MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. et Bc. Petr Zůna; MUDr. Petr Opálka, CSc.; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Maligní mezoteiiom je agresivním nádorem serózních bían s velmi omezenými možnostmi léčby a špatnou prognózou bez ohledu na stadium onemocnění v době diagnózy. Současné české standardy léčby zahrnují chirurgické výkony, chemoterapii a radioterapii. Mezinárodní doporučení uvádějí také imunoterapii a cílenou léčbu jako možnou modalitu s odvoláním na výsledky proběhlých klinických studií.
CELÝ ČLÁNEK