Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek oftalmologie . Zobrazit všechny články

Pokroky v léčbě uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou

01/2021 MUDr. Hana Malcová, Ph.D.
Chronická přední uveitida je nejčastější komplikací juvenilní idiopatické artritidy (JIA). Jedná se o závažné oční onemocnění, které pokud není adekvátně léčeno, potenciálně ohrožuje pacienta nevratným poškozením až ztrátou zraku. V současné době se spektrum terapeutických možností uveitidy asociované s JIA rozšiřuje, a kromě lokální léčby, systémových kortikoidů a konvenčních syntetických chorobu modifikujících léků se stále častěji používají také léky biologické, především inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α). Časné zahájení steroidy šetřící léčby se stalo klíčovým bodem moderního přístupu k léčbě uveitidy asociované s JIA. Bezpečnostní profil a výskyt nežádoucích účinků u chronické nesteroidní imunosupresivní léčby je přijatelný i při dlouhodobém podávání. Adekvátně tomu, jak potvrzují recentní publikace, dochází ke snížení výskytu závažných očních komplikací u pacientů s JIA, které byly následkem nedostatečné kontroly očního zánětu a dlouhodobé kortikoterapie. Zavedení moderních léčebných možností především ze spektra biologik významně zlepšilo kvalitu života i prognózu pacientů s chronickou nebo relabující uveitidou asociovanou s JIA. Cílem této publikace je poskytnout aktuální přehled možností léčby chronické přední uveitidy asociované s JIA, doplněný o schéma léčebného algoritmu vycházejícího ze zahraničních doporučení a adaptovaného pro ČR.
CELÝ ČLÁNEK

Diabetická retinopatie - využití nonmydriatické funduskamery

01/2021 Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Probíhající pilotní projekt časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému je zaměřen na populaci dospělých diabetiků v péči dispenzarizujících lékařů s cílem zvýšit procento realizovaných oftalmologických vyšetření rozšířením diagnostického pokrytí zavedením vyšetření prostřednictvím non-mydriatické fundus kamery. Pilotní projekt oproti stávající praxi zavádí inovaci v provedení vyšetření sítnice pacienta přímo v ambulanci lékaře odpovědného za dispenzarizaci diabetiků a odeslání snímků k centrálnímu hodnocení oftalmologem.
CELÝ ČLÁNEK

Endokrinní orbitopatie

04/2019 MUDr. Otmar Stránský
Endokrinní orbitopatie je závažná progresivní oční komplikace asociovaná s autoimunitním onemocněním štítné žlázy; nejčastěji se vyskytuje u Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy. V závažných případech může vést k trvalému poškození zrakových funkcí, exoftalmu, diplopii, periorbitálnímu edému s rizikem poklesu vizu až úplné ztráty zraku. Vzhledem k autoimunitní povaze onemocnění jsou v léčbě využívána především imunosupresiva a protizánětlivě působící látky, jakými jsou zejména kortikosteroidy, v ojedinělých případech pak cyklosporin A a analoga somatostatinu. Prakticky bez účinku, s převahou nežádoucích účinků jsou výsledky léčby cyclophosphamidem a azathioprinem; specifická biologická anticytokinová léčba je zatím pouze v experimentálním testování. Léčba endokrinní orbitopatie vyžaduje multidisciplinární přístup, který individuálně optimalizuje léčebnou strategii podle závažnosti a aktivity onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Současné léčebné přístupy u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací

01/2019 MUDr. Renata Ženíšková; MUDr. Tereza Kubová; MUDr. Kateřina Kesslerová; MUDr. Marek Haase; doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou výrazného poklesu zraku ve vyspělých průmyslových zemích u lidí starších 55 let. Vyskytuje se ve dvou variantách, suché a vlhké formě. Vlhká forma se vyvine jen u 10-20 % nemocných a je v 80-90 % příčinou praktické slepoty u tohoto onemocnění. Suchá forma se vyvíjí pomalu, ale pokles zrakové ostrosti je stejně významný. Základními znaky onemocnění jsou porucha makulární oblasti sítnice, zhoršení centrálního vidění, metamorfopsie obrazu a centrální, většinou absolutní skotom. Vlhká forma VPMD je v současné době léčitelná látkami proti endotelovému růstovému faktoru se stabilizací stavu mezi 70-90 % a s možností zlepšení zraku až ve 30 %. Pro suchou formu VPMD není zatím schválena žádná léčba. V současné době však probíhá mnoho studií s cílem nalézt účinnou látku, která by zachovala dobrou zrakovou ostrost. Důležitou součástí léčby VPMD je prevence rizikových faktorů.
CELÝ ČLÁNEK

Diabetická retinopatie - prevence a aktuální možnosti léčby

06/2018 Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.; MUDr. Tereza Kubová; MUDr. Kateřina Kesslerová; MUDr. Marek Haase; MUDr. Renata Ženíšková
Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších příčin poklesu zrakové ostrosti u obyvatel vyspělých zemí. Její zvládnutí je založeno především na prevenci a optimální kompenzaci diabetu, ale i dalších rizikových faktorů. Laserová léčba, jakkoliv je evidence based medicine, je postupem ve své podstatě empirickým a destruktivním a principy léčebných účinků jsou stále ve sférách předpokladů i dohadů. Farmakoterapie diabetické retinopatie se naproti tomu snaží vycházet ze známých dokladů o patofyziologii a histopatologii tohoto onemocnění a cíleně působit na tyto procesy.
CELÝ ČLÁNEK

Přínos přípravků proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru v oftalmologii

02/2018 MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
Přípravky proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) patří mezi nejnovější léčbu v oftalmologii. Využívají se v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, léčbě diabetického makulárního edému, makulárního edému následkem okluze retinální žíly a k terapii sekundárních choroidálních neovaskularizací při patologické myopii nebo u jiných onemocnění. V současné době jsou dostupné dva přípravky - ranibizumab (Lucentis, Novartis) a aflibercept (Eylea, Bayer). Ranibizumab je rekombinantní humanizovaný fragment monoklonální protilátky proti VEGF. Aflibercept je fúzní protein, který se skládá s extracelulárních domén humánního receptoru VEGF 1 a 2 a fragmentu humánního imunoglobulinu G (tzv. falešný receptor). Oba přípravky redukují proliferaci endotelových buněk, snižují vaskulární permeabilitu cév a blokují tvorbu nových cév. Látky se aplikují v lokální anestezii do sklivce, nutná je opakovaná aplikace. Léčba je hrazena ze zdravotního pojištění a je soustředěna ve specializovaných centrech.
CELÝ ČLÁNEK

Biologická léčba v oftalmologii

01/2016 Miroslav Veith
Makulární otok a patologická oční neovaskularizace jsou celosvětově významnými příčinami poklesu zrakové ostrosti. Objev látek blokujících vaskulární endotelový růstový faktor znamenal zásadní zvrat v léčbě těchto onemocnění. V současné době je lze použít pro léčbu vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, makulárního edému při okluzi centrální sítnicové žíly, diabetického makulárního edému a pro léčbu choroidální neovaskularizace při patologické myopii. Současně probíhají klinické studie hodnotící účinnost a bezpečnost těchto látek i u dalších očních onemocnění. V článku budou popsány současné indikace všech dostupných anti-VEGF preparátů.
CELÝ ČLÁNEK