06/2017

Úvodník 06/2017

06/2017 Jitka Štěrbová
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc.

06/2017
Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc., je významnou osobností nejen české medicíny, ale i celosvětově uznávaným vědcem. Patří mezi důležité postavy Karlovy univerzity, kde svým působením v oblasti vědecké i pedagogické přispívá nepochybně k jejímu rozvoji a dobrému jménu.
CELÝ ČLÁNEK

Sekundární prevence u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě nebo transitorní ischemické atace

06/2017 MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
Ischemická cévní mozková příhoda (CMP) je klinicky závažné a epidemiologicky významné cévní onemocnění. Současná péče soustředěná do specializovaných center a rekanalizační léčba významně zlepšují prognózu pacientů, kteří však mají výrazně zvýšené riziko recidivy CMP v následujícím časovém období. Proto je nutné časné zavedení adekvátní sekundární prevence, v závislosti na zjištěné etiologii příhody. Tento přehledový článek rozebírá aktuální postupy sekundární prevence CMP zahrnující režimová opatření, eliminaci rizikových faktorů, specifickou medikamentózní terapii i přehled možností intervenční léčby ve specifických situacích, v souladu s platnými standardy a odbornými doporučeními.
CELÝ ČLÁNEK

Předčasná ejakulace

06/2017 MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM, MUDr. Jan Novák
Autoři v článku shrnují aktuální pohled na problematiku předčasné ejakulace, která společně s erektilní dysfunkcí patří mezi nejčastější mužské sexuální dysfunkce. Důraz je kladen na farmakoterapeutické možnosti v každodenní klinické praxi.
CELÝ ČLÁNEK

Acne vulgaris

06/2017 Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Akné je vysoce heterogenní onemocnění se vztahem k predilekční lokalizaci, s typickými lézemi a odezvou na příslušnou léčbu. I když největší výskyt akné je v pubertálním období, jsou známy případy vzniku onemocnění jak v novorozeneckém věku, tak u dospělých jedinců. Kromě základních forem akné existuje celá řada variant tohoto onemocnění. Akné je chronické neinfekční zánětlivé androgen-dependentní onemocnění pilosebaceózní jednotky. Etiopatogeneze je multifaktoriální a k dispozici je jak množství přípravků místní a celkové léčby, tak fyzikální léčba. Terapie je obvykle kombinovaná se zaměřením na všechny etiopatogenetické faktory akné.
CELÝ ČLÁNEK

Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním - beta-blokátory ano, či ne?

06/2017 MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Použití beta-blokátorů u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a kardiovaskulárními onemocněními se v minulosti setkávalo s obavami ve smyslu potenciálního zhoršení plicních funkcí a výskytu exacerbací CHOPN. Kvůli tomu řada pacientů nebyla těmito přípravky léčena, a to ani přes jasný klinický kardiovaskulární přínos, který byl prokázán v celé řadě studií. V této práci jsou uvedeny aktuální poznatky týkající se této problematiky a vyvracející nejčastější mýty a dohady.
CELÝ ČLÁNEK

Strategie léčby chronických ran

06/2017 MUDr. Robert Ston
Přehledový článek se zabývá příčinami vzniku chronických, nehojících se defektů, jejich správnou diagnostikou a přístupem k léčbě. Důraz je kladen na holistický přístup k ráně používající koncept TIME, na nutnost ovlivnění příčiny vzniku rány a následně na adekvátní kombinaci chirurgických a nechirurgických metod hojení ran, nevyjímaje podpůrnou terapii v rukou proškolených zdravotnických odborníků z řad lékařů různých odborností i zdravotních sester.
CELÝ ČLÁNEK

Doporučení EULAR pro využití zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě axiálních spondyloartritid

06/2017 MUDr. Kristýna Bubová
Spondyloartritidy patří mezi zánětlivá revmatická onemocnění postihující primárně axiální skelet. Kromě klinického a laboratorního vyšetření se při diagnostice již mnoho let opíráme zejména o výsledky zobrazovacích metod. V minulosti bylo základní metodou rentgenové vyšetření sakroiliakálního skloubení, které zobrazuje chronické zánětlivé změny charakteru erozí, změny šíře kloubní štěrbiny či zvýšené sklerotizace. Díky pokroku v radiologii jsme dnes však schopni zachytit již časné zánětlivé změny ve formě kostního edému, a to pomocí magnetické rezonance. Na základě těchto nových poznatků vytvořila Evropská liga proti revmatismu (European League Against Rheumatism, EULAR) ucelená doporučení pro využití zobrazovacích metod, která by měla posloužit nejen jako přehledný návod při stanovení diagnózy, ale měla by pomoci i při další strategii léčby axiálních spondyloartritid. Zásadní metodou diagnostiky zůstává konvenční rentgenové vyšetření, ke kterému se v určitých situacích přidává právě vyšetření magnetickou rezonancí. Diskutuje se i o úloze obou metod zejména v monitoraci onemocnění a predikci léčebné odpovědi. Zmíněna jsou i další radiografická vyšetření, která se v minulosti zkoušela v souvislosti se spondyloartritidami, a jejich využití v dnešní praxi.
CELÝ ČLÁNEK

Kvalita života u nemocných s hemofilií

06/2017 Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Hemofilie je vrozená krvácivá choroba historicky spojená s bolestí při krvácení do kloubů, emočním stresem, sníženou kvalitou života. Nicméně kvalita života se zásadně změnila po dostupnosti koncentrátů koagulačních faktorů po roce 1990. To umožnilo zavedení domácí léčby a nyní i pravidelnou profylaktickou substituci. Díky tomu mají dnes hemofilici stejnou životní prognózu a srovnatelnou kvalitu života s normální populací. Vedou plnohodnotný aktivní život, a to jak v soukromí, tak v pracovním procesu.
CELÝ ČLÁNEK

Romiplostim v léčbě chronické imunitní trombocytopenie

06/2017 MUDr. Eva Konířová, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Imunitní trombocytopenie je získané imunitně podmíněné onemocnění, u kterého zvýšená destrukce a narušená produkce trombocytů vede k trombocytopenii různé tíže s rizikem či přítomností krvácivých komplikací. Terapeutické možnosti pro pacienty s imunitní trombocytopenií jsou cílené buď na inhibici destrukce trombocytů (imunosuprese, splenektomie), nebo na zvýšení produkce trombocytů v kostní dřeni (agonisté trombopoetinového receptoru). Romiplostim patří mezi agonisty trombopoetinového receptoru 2. generace. Tyto látky zvyšují produkci trombocytů napodobením působení endogenního trombopoetinu. Data z klinických studií fáze I-III prokázala vysokou účinnost romiplostimu ve zvýšení počtu trombocytů při příznivém bezpečnostním profilu. Předpokládalo se, že terapie romiplostimem není schopna navodit trvalé vyléčení, ale v poslední době přibývá dat o navození setrvalé remise přetrvávající u části pacientů po ukončení terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Klinická data a praktické doporučení pro léčbu teriflunomidem u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

06/2017 MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Teriflunomid je účinná látka používaná pro léčbu roztroušené sklerózy. Podává se v tabletě jedenkrát denně. Její bezpečnostní profil a účinnost u roztroušené sklerózy byly ověřeny ve čtyřech klinických studiích. Pacienti lék velmi dobře snášejí, nežádoucí účinky jsou většinou mírné až středně těžké. Článek poukazuje na data důležitá pro klinickou praxi, která je nutno brát v úvahu před zahájením léčby teriflunomidem a v jejím průběhu.
CELÝ ČLÁNEK

Adalimumab v léčbě kožních onemocnění - čtyřleté zkušenosti s předplněným perem Humira a nová bezcitrátová léková forma přípravku

06/2017 MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNFα). V dermatologii je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, k léčbě těžké psoriázy u dětí od čtyř let a u dospívajících. Dále je indikován pro středně těžkou až těžkou hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících od 12 let. Nově je od roku 2016 k dispozici bezcitrátová forma přípravku Humira, tj. roztok s nezměněnou účinnou látkou adalimumabem bez obsahu citrátu sodného. Důsledkem je pro pacienta příjemnější aplikace - medián snížení bolesti v místě vpichu okamžitě po aplikaci je 84 %. Citrát sodný může u některých pacientů způsobit iritační reakci v místě vpichu a větší bolestivost. Adalimumab je k dispozici ve dvou aplikačních formách - jako předplněné pero nebo předplněná injekční stříkačka. Pero je pro pacienty výhodnější, zejména byla zjištěna signifikantně nižší bolest v místě vpichu.
CELÝ ČLÁNEK

Využití inzulínových analog v léčbě diabetů 1. i 2. typu, u těhotných žen i u dětí

06/2017 Doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
Tato přehledová práce shrnuje základní informace o léčbě rychlými i depotními inzulínovými analogy. Pojednává rovněž o analogách inkretinů, o novém ultrarychlém inzulinovém analogu aspart a o prvním duálním přípravku obsahujícím směs analoga inzulinu s analogem inkretinu. Závěry se opírají o literární reference i o vlastní pozorování. Inzulinová analoga (aspart, rychle působící inzulin aspart, glulisin, lispro, degludec, detemir, glargin) by měla patřit mezi léky první volby při léčbě diabetu 1. i 2. typu. Pro časná stadia diabetu 2. typu dávají dobrou perspektivu i analoga inkretinů (dulaglutid, exenatid, liraglutid, lixisenatid, semaglutid) a rovněž duální přípravky (liraglutid + degludec).
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti a úskalí využití autologních a xenogenních destičkových faktorů v léčbě ran v praxi

06/2017 MUDr. Barbara Kubešová, PharmDr. Lucie Hlávková, MUDr. Václav Kubeš
Trombocytární růstové faktory jsou převážně glykoproteiny, které se nacházejí v alfa-granulech krevních destiček. Zkušenosti vypovídají o tom, že každé lokální zvýšení destičkových faktorů vede k místnímu posílení hojivých a regeneračních procesů. K posílení hojivých procesů lze využít autologní, alogenní i xenogenní faktory. Možnosti využití jsou limitovány infekčními riziky a legislativou.
CELÝ ČLÁNEK

Vyšetření hodnot C-reaktivního proteinu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

06/2017 MUDr. Jiří Marek
Hodnotu C-reaktivního proteinu (CRP) bylo možné měřit v nemocnicích a velkých laboratořích už od roku 1930 po objevu pánů Francise a Tilletta, ale zvláště pro lékaře ambulantní péče to znamenalo odběr žilní krve, následný svoz, zpracování a odeslání výsledku zpět, což znamenalo pro indikujícího lékaře před rokem 1999 zdržení v optimálním případě 24 hodin, ale při pátečním odběru až 96 hodin. To znamená, že u tak citlivé metody, jakou je vyšetřování hodnot CRP, které se mění v řádu několika hodin, jsme získali hodnotu, která nikdy neodpovídala momentálnímu stavu pacienta. Teprve od roku 1999 bylo možno v Evropské unii a od roku 2000 v České republice zakoupit první modely POCT-CRP, které se díky svému zmenšení (oproti laboratorní verzi) a rychlému výsledku staly výrazným a vpravdě revolučním nástrojem pro lékaře v ambulantní péči.
CELÝ ČLÁNEK