06/2023

Úvodník 06/2023

06/2023 Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D

06/2023 Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby hemofilie (faktorová, nefaktorová a genová léčba)

06/2023 MUDr. Eva Drbohlavová
Hemofilie A a B jsou vzácná dědičná onemocnění, která postihují především muže. Podle koncentrace chybějícího koagulačního faktoru VIII či IX ji dělíme na lehkou, střední a těžkou formu. Především u těžké formy dochází ke spontánnímu krvácení zejména do kloubů, což vede k vývoji cílového kloubu a později k rozvoji hemofilické artropatie, jež významně omezuje kvalitu života. U těchto pacientů je nutná profylaktická léčba, jejímž cílem je zabránit vzniku tzv. cílového kloubu a závažnému krvácení. Ta s sebou doposud nesla zátěž ve smyslu pravidelné i.v. aplikace chybějícího faktoru a možného rizika vzniku inhibitoru. Velký rozvoj terapeutických možností na poli hemofilie v posledních deseti letech výrazně zlepšil kvalitu života hemofiliků a lékařům umožnil personalizovanou léčbu „šitou na míru". V článku jsou popsány výhody a nevýhody faktorové léčby, nefaktorové léčby a genové terapie. Dále jsou zmíněny nové molekuly, které jsou zatím v klinických studiích fáze III. V neposlední řadě je zmíněno, jaké faktory ovlivňují rozhodnutí pacienta ke změně léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Point-of-care ultrasonografie metodou HEAD-US – přínos pro každodenní praxi hemofilického centra

06/2023 MUDr. Radomíra Hrdličková; MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D.; MUDr. Šárka Blahutová
Opakovaná krvácení do kloubů u osob s hemofilií vede v mnoha případech k těžkému destruktivnímu poškození kloubů. Ultrasonografie v režimu point-of-care detekuje kloubní výpotek, synoviální hypertrofii, změny chrupavky a eroze subchondrální kosti. Může tedy být cennou technikou pro screening časných kloubních změn u hemofilie a také pomocným nástrojem k určení příčiny pacientovy akutní kloubní bolesti a má vliv na plánování vhodné terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Jak léčíme děti emicizumabem v České republice?

06/2023 MUDr. Ester Zápotocká
Emicizumab je prvním zástupcem nefaktorové léčby v prevenci krvácení u hemofilie A. Jeho používání v České republice se postupně rozšiřuje, u dětí s inhibitorem koagulačního faktoru FVIII se stal zcela oprávněně standardem péče. U dětí bez inhibitoru se množství pacientů takto léčených postupně navyšuje, počítat je však nutno se skutečností, že vzhledem k relativně krátké klinické zkušenosti s jeho používáním i při velmi dobrých parametrech bezpečnosti a účinnosti emicizumabu jsou v klinické praxi přítomné otázky, na které postupně hledáme odpovědi, které usnadní optimalizovat jeho podávání.
CELÝ ČLÁNEK

Je stále důležité znát farmakokinetiku léčby hemofilie?

06/2023 MUDr. Jan Máchal
V oblasti léčby hemofilie dochází v posledních letech k významnému pokroku v souvislosti s vývojem nových tzv. nefaktorových léků. Standardním postupem pro velkou část pacientů s těžkou formou choroby však zůstává a v dohledné době pravděpodobně zůstane profylaktické intravenózní podávání koncentrátu chybějícího faktoru. U takto léčených pacientů poskytuje stanovení individuální farmakokinetiky, nejlépe s využitím některého z populačních modelů, neocenitelné informace umožňující precizní nastavení a frekvence podávání léku s ohledem na míru rizika krvácení, kterému pacient při svých aktivitách čelí. Zejména vysoce aktivní část pacientů z takového přístupu může profitovat více než z nefaktorové profylaxe. I přes nepochybný rozvoj nefaktorové léčby hemofilie proto farmakokinetika bude v blízké budoucnosti i nadále neocenitelným nástrojem pro pacienta a jeho lékaře.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

06/2023 MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
Paroxysmální noční hemoglobinurie je vzácné, ale potenciálně závažné získané onemocnění krvetvorby. Klinické potíže pacientů zahrnují povětšinou anemii, často s nutností podání transfuzí, dále mohou být přítomny bolesti břicha, hematurie, dušnost, onemocnění ledvin a erektilní dysfunkce. Asi nejzávažnějším klinickým projevem onemocnění je žilní či arteriální trombóza, často v atypické lokalizaci, jako je splanchnikus či mozkové splavy. Trombotické komplikace nejvíce ovlivňují morbiditu a mortalitu neléčených pacientů. Suverénní diagnostickou metodou pro paroxysmální noční hemoglobinurii je nyní průtoková cytometrie periferní krve s nálezem klonální populace buněk. V minulosti byli pacienti léčeni pouze podpůrnou léčbou, eventuálně podáním transfuzí erymasy. Před několika lety se inhibitory složky C5 komplementu staly globální první volbou léčby onemocnění. Pro pacienty s extravaskulární hemolýzou se jeví přínosem ovlivnění i složky C3 komplementu. Nově se v rámci výzkumu zkoušejí perorální inhibitory alternativní dráhy komplementu.
CELÝ ČLÁNEK

Prevence, časný záchyt a léčba osteoporózy v ordinaci všeobecného praktického lékaře

06/2023 Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Osteoporóza je závažné systémové onemocnění skeletu s velkým medicínským, sociálním i ekonomickým dopadem. Postihuje v ČR více než půl milionu obyvatel a mnohdy uniká diagnóze až do projevů komplikací nebo je diagnostikována pozdě. Zavedení Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR, který předpokládá aktivní zapojení všeobecných praktických lékařů a registrujících gynekologů nejen do diagnostiky, ale především do léčby, může být rozhodujícím krokem ke zlepšení situace. Terapie osteoporózy je dostupná, hrazená zdravotními pojišťovnami a zrušení preskripčních odbornostních limitů umožní léčbu i všeobecným praktickým lékařům. Antiresorpční léky, kterou jsou většinovým způsobem léčby, mají velmi dobrý terapeutický účinek a minimálně nežádoucích účinků. Volba jednotlivých přípravků musí být individuální a odpovídat klinickým potřebám, komorbiditám a riziku komplikací. Úzká spolupráce mezi lékaři prvního kontaktu a specialisty nepochybně zlepší současnou situaci.
CELÝ ČLÁNEK

Jak zlepšit compliance u hypertoniků: fixní kombinace v léčbě hypertenze

06/2023 MUDr. Judita Klímová, Ph.D.
Kardiovaskulární onemocnění představují nejčastější příčinu úmrtí v České republice a arteriální hypertenze k ní významně přispívá. Cílových hodnot přes naše snahy dosahuje stále nízké procento hypertoniků. Účinnost léčby výrazně ovlivňuje compliance pacienta. Ze strany lékaře se poté jedná o využívání současných přístupů v léčbě podle doporučení odborných společností. Fixní kombinace v léčbě hypertenze jsou moderní metodou léčby takřka ve všech stadiích arteriální hypertenze. Užívání fixní kombinace v jednoduchém dávkovacím schématu zlepšuje prokazatelně compliance pacienta k léčbě, umožňuje rychlejší a účinnější nástup účinku a je spojena s nižším výskytem nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Metamizol v klinické praxi: komplexní analýza s případovými studiemi

06/2023 MUDr. Šimon Kozák
Tento článek se zabývá použitím neopioidního analgetika metamizolu v léčbě chronické bolesti se zaměřením na jeho kombinaci s dalšími léky. Článek je určen lékařským pracovníkům, zejména praktickým lékařům a internistům a poskytuje hluboký pohled do klinických aplikací metamizolu. Jsou zde prezentovány dvě případové studie ilustrující jeho účinné použití v léčbě chronických bolestivých stavů. Je brán zvláštní ohled na nežádoucí účinky tohoto léčiva, které má však známé a široké použití napříč spektrem nejčastějších onemocněních spojených s dlouhodobými bolestivými stavy.
CELÝ ČLÁNEK

Vznik paroxysmální noční hémoglobinurie vývojem z aplastické anemie léčené kombinovanou imunosupresí – kazuistika

06/2023 Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
V článku je popsán případ rozvoje paroxysmální noční hemoglobinurie u nemocného léčeného v dětství opakovaně kombinovanou imunosupresí pro diagnózu aplastické anemie. Vzhledem k tomu, že nemocný nedocházel na ambulantní kontroly, byl prvním příznakem po 11 letech od imunosuprese ascites s rozsáhlým trombotickým postižením portálních a mezenterických žil a známkami jaterního selhávání. Po zahájení terapie eculizumabem (Soliris®) došlo k normalizaci krevního obrazu, hodnot laktátdehydrogenázy, koagulačního nálezu a jaterních testů. Nemocný je v současnosti léčen ravulizumabem (Ultomiris®) 11 let bez závislosti na transfuzích a bez známek progrese trombózy. Případ ukazuje na nutnost dlouhodobého sledování nemocných léčených imunosupresí pro aplastickou anemii vzhledem k riziku vzniku klonální populace.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba fremanezumabem u nemocné s migrénou a komorbidní depresí – kazuistika

06/2023 MUDr. Jolana Mračková, Ph.D.
Migréna je časté chronické neurologické onemocnění, které je typicky charakterizované opakujícími se, často velmi těžkými atakami bolesti hlavy a doprovodnými symptomy, jako je nauzea, zvracení, fotofobie, fonofobie a další. Etiologie je multifaktoriáLní. Fremanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka cílící na CGRP (calcitonin gene related peptide) - jeden z velmi důležitých mediátorů v patofyziologii migrény. Zdá se, že fremanezumab vykazuje profylaktické účinky nejen u migrény, ale také příznivě ovlivňuje souběžnou depresi, případně úzkost. V našem sdělení prezentujeme případ 33leté nemocné s migrénou s aurou a komorbidní depresí. Léčba fremanezumabem má pozitivní účinek jak na její migrény, tak na depresi.
 
CELÝ ČLÁNEK