Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek algeziologie - léčba bolesti . Zobrazit všechny články

Léčba chronické bolesti – analýza rizik léčby bolesti nesteroidními antirevmatiky a tramadolem ve fixní kombinaci s paracetamolem

05/2023 PharmDr. MVDr. Vilma Vránová, Ph.D.
Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou široce využívána v léčbě bolesti jak akutní, tak chronické. Dlouhodobé systémové podávání NSA může být provázeno řadou závažných nežádoucích účinků, které významně limitují možnosti dlouhodobé terapie. Tato postižení nelze omezit na alteraci trávicího traktu, NSA poškozují kardiovaskulární systém (hypertenze, progrese ischemické choroby srdeční) a ledviny (otoky, renální insuficience aj.). Potenciální toxicita NSA se jeví jako klinicky závažná především u starší populace, jež představuje většinu uživatelů NSA. Opioidy, včetně tramadolu, patří mezi nejbezpečnější analgetika. Nejsou toxické pro parenchymatózní orgány, hematopoézu a nezasahují do funkce koagulačního systému; jsou to analgetika vhodná pro polymorbidní pacienty. K nežádoucím účinkům opioidů patří obstipace, dechová deprese, narušení spánkové architektury a vznik fyzické závislosti. Opatrnosti je třeba u vyššího dávkování a rychlého navyšování dávek pacientem, velké opatrnosti je třeba u geriatrických pacientů, kde je třeba individualizovat terapii. Riziko je možné snížit užitím co nejnižších dávek tramadolu potencovaných paracetamolem. Vždy je třeba zvažovat individuální prospěch a rizika léčby u konkrétního pacienta a usilovat o aktivní management rizik léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Fixní kombinace paracetamolu s ibuprofenem

05/2022 Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Kombinování analgetik je jednou z běžně využívaných metod v léčbě bolesti. Cílem použití analgetických kombinací je využít různé mechanismy účinku k ovlivnění patofyziologie bolestivého stavu. Díky adici, či dokonce potenciaci analgetického účinku dvou látek je možné použít nižší dávky s menším rizikem nežádoucích účinků. Samozřejmě je nutné kombinovat látky s odlišným mechanismem účinku a pokud možno odlišným spektrem účinků nežádoucích.
CELÝ ČLÁNEK

Opioidy?

03/2022 Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.; MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.
Motto: Opium je tu proto, abychom je podávali, nikoli proto, abychom je odpírali.
Thomas Sydenham (1624-1689)
CELÝ ČLÁNEK

Bolesti hlavy v době pandemie covidu-19

02/2022 MUDr. Ingrid Niedermayerová; MUDr. Lubica Joppeková
Bolesti hlavy patří mezi nejčastější symptomy onemocnění covidem-19, kdy se fenotypem manifestují jako migrenózní nebo tenzní. Byla prokázána asociace mezi bolestí hlavy a anosmií/ageusií. Patogeneze není zcela objasněna, ale existuje několik pravděpodobných patogenetických mechanismů. V období pandemie se navýšilo množství spouštěcích faktorů pro bolesti hlavy (změna denního režimu, stres, porucha spánku, úzkosti, deprese). Telemedicína se ukázala jako vhodná alternativa pro léčbu nekomplikovaného typu bolestí hlavy.
CELÝ ČLÁNEK

Metamizol a jeho pozice v léčbě bolesti

02/2022 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Pro léčbu chronické i akutní bolesti máme v současné době k dispozici celou řadu účinných analgetik. Vybírat můžeme ze skupiny neopioidních i opioidních analgetik. Každá skupina má však své výhody i zápory. Najít optimální lék není vždy zcela jednoduché. Jako jedno z optimálních analgetik se jeví metamizol. Tento lék vyniká velmi dobrým analgetickým a antipyretickým efektem, výhodou je i jeho účinek spasmolytický. S tímto lékem byla provedena řada studií, které porovnávali jeho účinnost i výskyt nežádoucích účinků. Závěr studií vyznívá ve prospěch metamizolu. Zatímco analgetický účinek byl téměř totožný, ve skupině s metamizolem byl nižší výskyt nežádoucích účinků. Navíc v případě porovnání metamizolu a paracetamolu vyšel u metamizolu lepší analgetický efekt.
CELÝ ČLÁNEK

Průlomová bolest

04/2020 Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Průlomová bolest stále patří mezi bolesti, které nejsou optimálně a včas řešeny. Rozdíl v přístupu k léčbě průlomové bolesti je dán rychlostí nástupu epizod průlomových atak. Zejména je nutné včasné zahájení léčby průlomové bolesti zmíněných typů. Pro epizody s pozvolným nástupem je k dispozici novinka oxycodon s rychlým uvolňováním a pro epizody s rychlým nástupem jsou užívány různé formy transmukózních fentanylů.
CELÝ ČLÁNEK

Farmakoterapie bolestí zad

01/2020 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Bolesti zad jsou závažným socioekonomickým problémem. Patří mezi jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Jejich léčba musí být multidisciplinámí, vedle účinné farmakoterapie je vhodná rehabilitace, případně psychoterapie. Základem farmakoterapie jsou analgetika všech skupin včetně silných opioidů v případě silných bolestí při těžkém postižení páteře. Opioidní medikaci je vhodné doplnit analgetiky neopioidními. Jako doplňkový lék je v řadě případů účinné i konopí, které je nově pro pacienty k dispozici.
CELÝ ČLÁNEK

Chronická onemocnění a jejich dopad na psychické zdraví pacientů

06/2019 Kateřina Dvořáková; MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Cílem tohoto článku je snaha nahlédnout na osudy chronicky nemocných, tak jak je sami vnímají, a pochopit, že na zkvalitnění jejich života může mít vliv každý z nás. Článek se zabývá výsledky dotazníkového průzkumu, který byl proveden v neurologické ambulanci s pacienty s roztroušenou sklerózou a bolestmi zad.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba bolesti u pacientů s hemofilií

04/2019 MUDr. Dana Vondráčková
Hemofilie je dědičné onemocnění, které postihuje z více než 90 % chlapce. Hlavním příznakem je krvácení, nejčastěji do kloubů. Přestože se péče o tyto pacienty stále zlepšuje, krvácení do kloubů se nedá zcela zabránit. Zvláště u těžkých forem je časté a prudké. Změny v kloubech způsobené krvácením vedou k chronické bolesti, deformitám a těžkým artropatiím, které značně zhoršují kvalitu života těchto nemocných. Preventivní a aktuální náhrada chybějícího srážecího faktoru zmírňuje akutní bolest i následky krvácení. Přispívá však také k tvorbě inhibitoru, který zhoršuje stav a průběh onemocnění. V centrech pro hemofilii je léčba zaměřena hlavně na profylaxi a substituci faktoru, systematická léčba bolesti včetně farmakoterapie je však u 30-50 % pacientů nedostatečná.
CELÝ ČLÁNEK

Komplexní regionální bolestivý syndrom

01/2018 MUDr. Štěpán Rusín, MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Jde o chronické bolestivé postižení končetin nebo jejich částí, s motorickými, senzorickými a vegetativními změnami. Typické pro toto onemocnění je, že klinické změny a intenzita potíží přesahují očekávaný průběh prvotního onemocnění. Zásadními klinickými diagnostickými příznaky jsou bolest a změna trofiky tkání. V minulosti bylo toto etiologicky různorodé onemocnění označováno různými názvy - reflexní sympatická dystrofie, Sudeckova dystrofie, algodystrofie, algoneurodystrofie, sympatikem udržovaná bolest aj. První klinický popis tohoto onemocnění uvedl Claude Bernard v roce 1851, zabývali se jím mnozí anesteziologové a neurologové, podrobný popis změn včetně atrofie tkání popsal Paul Sudeck v roce 1900.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba kombinovaným přípravkem oxycodon/naloxon

05/2017 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Bolest patří mezi nejčastější doprovodné příznaky probíhajícího nádorového onemocnění. Bolest se u onkologických pacientů výrazně podílí na snižování kvality života, často je strach z bolestivého průběhu onemocnění výraznější než strach ze smrti samotné. Nejúčinnější analgetika jsou ze skupiny silných opioidů, která jsou však doprovázena řadou nežádoucích účinků. K nežádoucím účinkům, které doprovázejí pacienty po celou dobu užívání opioidů, patří zácpa. Řešení tohoto nežádoucího účinku nabízí kombinovaný přípravek oxycodon/naloxon, který při výborném analgetickém účinku odstraňuje opioidy indukovanou zácpu.
CELÝ ČLÁNEK

Neuropatická bolest

04/2017 MUDr. Štěpán Rusín, MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Neuropatická bolest vzniká lézí nebo onemocněním somatosenzitivního systému. Je častým problémem mnoha nemocí, které postihují periferní i centrální nervový systém. Hlavní příčinou periferních neuropatií jsou lokalizované i systémové neuropatie, centrální neuropatie vzniká např. u míšních lézí, roztroušené sklerózy mozkomíšní, stavech po iktu apod. Léčba neuropatické bolesti bývá problematická, používají se především antidepresiva, antiepileptika a v stále častější míře i opioidy. Optimální se zdá i použití kombinace léků s různými mechanismy i místy působení v nervovém systému.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba chronické bolesti opioidy - využití transdermálních systémů

04/2017 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Bolest je jeden z nejčastějších vjemů, se kterým se člověk v životě setkává. V České republice je druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Strategie léčby bolesti se řídí podle třístupňového žebříčku WHO. První stupeň tvoří neopioidní analgetika, druhý stupeň slabé opioidy a třetí stupeň silné opioidy. Silná opioidní medikace je k dispozici v tabletové i náplasťové formě. K dispozici jsou dvě účinné látky, fentanyl a buprenorfin. Fentanyl byl prvním opioidem použitým pro transdermální podávání. Má 70-100krát vyšší dávkovou účinnost než morfin, poměrně nízkou molekulovou hmotnost (336,5 D), je vysoce rozpustný v tucích a zároveň i ve vodě. Fentanyl je čistým agonistou p-receptorů, a nemá tedy stropový účinek. Buprenorfin je semisyntetický opioid, analgetikum - anodynum. Je parciálním agonistou p-receptorů, antagonistou K-receptorů a slabým agonistou 5-receptorů. Vysoká rozpustnost v tucích i ve vodě, nízká molekulární hmotnost a konfigurace molekuly usnadňují průnik do tkání jak při slizničním, tak při transdermálním a parenterálním podávání.
CELÝ ČLÁNEK