01/2018

Úvodník 01/2018

01/2018 MUDr. Marcela Szabó
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

01/2018
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., je od roku 2014 již 508. rektorem Univerzity Karlovy a předsedou České konference rektorů.
CELÝ ČLÁNEK

Kanagliflozin - místo v léčbě diabetes mellitus 2. typu

01/2018 MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Kanagliflozin, C-glukosidový derivát thiofenu, patří k inhibitorům transportéru SGLT2, který zajišťuje reabsorpci většiny glukózy v ledvinách. Inhibice snižuje reabsorpci glukózy a renální práh pro glukózu, a tak u diabetiků 2. typu se mechanismem nezávislým na inzulínu sníží zvýšená koncentrace glukózy v krvi. Kanagliflozin inhibuje i SGLT1 transportéry, ale selektivita pro SGLT2 je přibližně stopadesátkrát větší. Zvýšené vylučování glukózy močí, osmotická diuréza, vede také ke snížení hmotnosti a krevního tlaku. Účinkuje na SGLT2 v proximálním tubulu ledvin, dále se prokázalo zpomalení střevní absorpce glukózy při inhibici SGLT1. Z hlediska účinnosti snižuje dobře hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA,c) v dvojkombinaci i trojkombinaci perorálních antidiabetik a také v kombinaci s inzulinem, bez zvýšení rizika hypoglykemií. V souvislosti s léčbou inhibitory SGLT2 i kanagliflozinem bylo popsáno několik případů euglykemické diabetické ketoacidózy, doporučuje se při potížích sledovat ketolátky. Na kongresu Americké diabetologické asociace v roce 2017 byly publikovány výsledky kardiovaskulární studie CANVAS, kdy kanagliflozin signifikantně snížil riziko primárního složeného výstupu (nefatální infarkty myokardu, cévní mozkové příhody a úmrtí na kardiovaskulární onemocnění) a složeného renálního výstupu (40% redukce glomerulární filtrace, náhrady ledvin nebo úmrtí z renální příčiny), avšak vyskytly se častěji některé nežádoucí účinky: výskyt nízkých amputací, fraktur, genitálních infekcí u mužů, vaginitidy a symptomů spojených s osmotickou diurézou, které budou sledovány v dalších studiích. Další inhibitor SGLT2 tak prokázal pozitivní vliv na snížení kardiovaskulárního rizika, což je jeden z hlavních požadavků na antidiabetickou terapii.
CELÝ ČLÁNEK

Fiasp: rychle působící inzulin aspart

01/2018 MUDr. Eva Račická
Dosáhnout optimální úpravy glykemie u pacientů s diabetes mellitus je dosti obtížné, jednou z překážek je i dnes stále ještě nedostatečná léčba postprandiální glykemie. Optimální pokrytí požadavků na vlastnosti prandiálního inzulínu zůstává stále ne zcela dokonale postižitelným cílem. Vývoj rychle působících analog inzulinu byl velkým krokem vpřed ve vývoji léčby, která snižovala postprandiální glykemii u pacientů s diabetem ve srovnání s použitím humánního inzulinu regular, ale přesto jejich profil s rychlejším nástupem účinku při akcelerované absorpci a kratší době působení dokonale nenapodobuje endogenní sekreci inzulinu. Proto vývoj nových analog inzulinu vede k výrobě přípravků s ještě rychlejším nástupem účinku, někdy nazývaných jako „ultrarychle působící inzulinová analoga“. Nový rychleji působící inzulin aspart má upravené složení injekčního roztoku, a to přidáním nikotinamidu, díky němuž dojde k rychlejší počáteční absorpci, a L-argininu, kterým je dosaženo větší stabilizace roztoku. Důsledkem je rychlejší nástup účinku a výraznější snížení postprandiální glykemie u pacientů s diabetes mellitus 1. i 2. typu. Článek shrnuje recentní poznatky o farmakokinetice a farmakodynamice inzulinu Fiasp a jeho klinické účinnosti a bezpečnosti v dosud publikovaných studiích u diabetiků 1. a 2. typu. Popsané výsledky ukazují, že nový inzulin má potenciál účinně rozšířit možnost léčby diabetiků jak při podávání formou intenzifikované inzulinové léčby, tak v inzulinových pumpách.
CELÝ ČLÁNEK

Dulaglutid - nový zástupce skupiny GLP-1 analog

01/2018 MUDr. Marcela Szabó
Moderní léky k terapii diabetiků 2. typu zlepšují nejen kompenzaci diabetes mellitus, ale také snižují hmotnost pacientů a jejich krevní tlak, čímž komplexně snižují riziko vzniku komplikací diabetu jak makrovaskulárních, tak mikrovaskulárních. Důležitá je nejen vysoká účinnost léčby, ale také její bezpečnost - zvláštní důraz je kladen zejména na snížení rizika výskytu hypoglykemií. Tyto nemalé nároky na léčbu diabetu 2. typu zcela splňují agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, jejichž skupina byla koncem roku 2017 rozšířena o nový přípravek dulaglutid. Do klinické praxe v České republice jej uvedla farmaceutická společnost Eli Lilly pod prodejním názvem Trulicity.
CELÝ ČLÁNEK

Specifika léčby diabetu u geriatrické populace z pohledu diabetologa

01/2018 Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Výskyt diabetu ve starším věku se stále zvyšuje, a proto je nezbytné zlepšovat nejen diagnostiku diabetu, ale i způsoby léčby. Pacienti s dříve diagnostikovaným diabetem 1. i 2. typu stárnou a s postupujícím věkem je u nich většinou nutné terapii upravovat. Léčbu a její cíle je nutné volit podle řady kritérií individuálně a využívat moderní bezpečná antidiabetika. Významné je zejména hledisko rizika hypoglykemie, poruch kognice, snížení renálních funkcí a dalších komorbidit typických pro stáří.
CELÝ ČLÁNEK

Fixní kombinace antihypertenziv s hypolipidemiky

01/2018 Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Kombinace léků, které současně ovlivňují dva významné rizikové faktory kardiovaskulárních příhod, představují moderní směr léčby. Výhodná se jeví kombinace antihypertenziv se statiny, protože vědecké důkazy prokázaly významné snížení kardiovaskulárního rizika. Důkazy máme pro kombinaci blokátorů kalciových kanálů se statiny a kombinaci blokátorů kalciových kanálů a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotenzin se statiny. Statiny zřejmě podporují antihypertenzní účinek vlastním působením na snížení krevního tlaku.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti biologické léčby u axiálních spondyloartritid

01/2018 MUDr. Leona Procházková, Ph.D.
Terapie axiální spondyloartritidy je komplexním úkolem. Cílem léčby je potlačení zánětlivé aktivity onemocnění, ovlivnění klinických projevů i zabránění strukturální progresi. Nedílnou součástí je terapie mimokloubních projevů, vyskytujících se u nemalé části pacientů. Pohybová aktivita v kombinaci s nesteroidními antirevmatiky představuje základ terapie, v případě nedostačujícího účinku je indikována biologická terapie. Po více než desetiletí byla jedinou možností biologické léčby blokáda TNF-a, portfolio biologických léků axiální spondyloartritidy nedávno rozšířila plně humánní monoklonální protilátka blokující IL-17A, secukinumab. Pro terapii radiografické formy onemocnění lze použít všech pět TNF-a inhibitorů i secukinumab, rozdíly mezi jednotlivými TNF-a inhibitory jsou v ovlivnění některých extraskeletálních projevů onemocnění. Dosažení remise onemocnění se tak díky novým terapeutickým možnostem v podobě biologické léčby stalo reálným cílem.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti farmakoterapie idiopatických střevních zánětů

01/2018 MUDr. Barbora Bahníková, MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Idiopatické střevní záněty jsou chronická onemocnění gastrointestinálního traktu, jejichž incidence ve vyspělých zemích neustále stoupá. Terapeutické možnosti idiopatických střevních zánětů se v posledních letech neustále rozšiřují, některé zažité postupy se díky novým informacím opouštějí. Léčba se řídí především podle typu idiopatického střevního zánětu, anatomického rozsahu a aktivity zánětu. Cílem současné léčby je dosažení remise, tzn. navození a následně udržení dlouhodobého období bez příznaků. Farmakoterapii můžeme rozdělit na terapii konvenční (protizánětlivou a imunosupresivní terapii) a terapii biologiky.
CELÝ ČLÁNEK

Účinek tocilizumabu u pacientky s kortikorezistentní temporální arteriitidou

01/2018 MUDr. Kateřina Kubínová
V kontextu dostupných znalostí o obrovskobuněčných arteriitidách předkládá tato kasuistika úskalí diagnostiky temporální arteriitidy u 78leté pacientky a komplikovaný průběh její léčby. Glukokortikoidní terapie v adekvátní dávce nepřinesla očekávanou redukci zánětlivé aktivity, ani regresi klinických příznaků. Po vyloučení ostatních možných příčin onemocnění byla po rozvaze indikována terapie tocilizumabem, který byl v této indikaci recentně schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Podání tohoto léku vedlo k výraznému zlepšení příznaků i laboratorních parametrů. Pacientka byla posléze převedena na terapii perorálním metotrexátem za udržení remise symptomů i humorální aktivity. Závěrem je obecně diskutována problematika současných léčebných možností tohoto onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení pirfenidonu v léčbě idiopatické plicní fibrózy

01/2018 MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Přístup k pacientům s idiopatickou plicní fibrózou se v průběhu poslední dekády výrazně změnil, na čemž se podílí mimo jiné i to, že kromě komplexních diagnostických programů můžeme nemocným nabídnout i účinnou léčbu. Prvním antifibrotikem schváleným pro léčbu idiopatické plicní fibrózy byl pirfenidon. Nejprve bylo prokázáno, že pirfenidon snižuje pokles plicních funkcí a mortalitu nemocných s idiopatickou plicní fibrózou, a to s akceptovatelným rizikem nežádoucích účinků, které mohou být za předpokladu dobré spolupráce mezi lékařem a pacientem dobře zvládány, v čase přibyla i data ukazující, že lék signifikantně prodlužuje přežití nemocných s idiopatickou plicní fibrózou průměrně o 2,5 roku. V čase si pirfenidon vydobyl v léčbě idiopatické plicní fibrózy svoje místo a společně s nintedanibem tvoří pilíř moderní léčby tohoto onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Duální bronchodilatace - fixní spojení dvou bronchodilatačních léků v léčbě CHOPN

01/2018 MUDr. Alena Vlachová
Kombinace dvou inhalačních bronchodilatačních léků s různým mechanismem účinku ve fixním přípravku vede ke zlepšení bronchodilatačního účinku oproti léčbě stejnými léky v oddělených inhalátorech. Vzhledem k lepšímu účinku léčby není zapotřebí navyšovat dávky jednotlivých léků, proto je tato léčba z hlediska nežádoucích účinků bezpečnější. Bronchodilatační terapie duálním přípravkem je doporučena pro léčbu stabilní CHOPN skupiny B, C a D podle klasifikace GOLD 2017. V článku je uveden přehled dostupných léků a také rizika terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Inhalační systémy u pacientů s CHOPN - novinky v léčbě

01/2018 MUDr. Blanka Šnelerová
V případě léčby pacientů s chronickou obstrukční nemocí či astmatem je jednoznačně preferováno inhalační podání léku. Oproti perorálnímu a intravenóznímu je výhodnější hned z několika důvodů. Po inhalačním podání působí lék přímo v místě účinku, tj. v dýchacích cestách, kde dosahuje vyšší koncentrace oproti perorálnímu podání. Tím se také snižují celkové nežádoucí účinky a v případě úlevové léčby je nástup účinku rychlejší než při perorálním podání, je srovnatelný s intravenózní aplikací. Inhalační léky jsou většinou na trhu v rozdílných inhalačních systémech, z toho vyplývá, že pokud se rozhodneme podat pacientovi s CHOPN nový lék, musíme přemýšlet nejen o tom, jakou molekulu zvolíme, ale zároveň musíme zvolit vhodný inhalátor a pacienta naučit, jak s ním zacházet. Edukace a nácvik správné inhalace a volba vhodného inhalačního systému jsou stejně důležité jako poučení, jak často lék užívat. A první věc, na kterou bychom měli při neúspěchu léčby pomyslet, je kontrola správné techniky inhalace, případně výměna inhalátoru za jiný.
CELÝ ČLÁNEK

Komplexní regionální bolestivý syndrom

01/2018 MUDr. Štěpán Rusín, MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Jde o chronické bolestivé postižení končetin nebo jejich částí, s motorickými, senzorickými a vegetativními změnami. Typické pro toto onemocnění je, že klinické změny a intenzita potíží přesahují očekávaný průběh prvotního onemocnění. Zásadními klinickými diagnostickými příznaky jsou bolest a změna trofiky tkání. V minulosti bylo toto etiologicky různorodé onemocnění označováno různými názvy - reflexní sympatická dystrofie, Sudeckova dystrofie, algodystrofie, algoneurodystrofie, sympatikem udržovaná bolest aj. První klinický popis tohoto onemocnění uvedl Claude Bernard v roce 1851, zabývali se jím mnozí anesteziologové a neurologové, podrobný popis změn včetně atrofie tkání popsal Paul Sudeck v roce 1900.
CELÝ ČLÁNEK

Lokální a systémová léčba onychomykóz

01/2018 MUDr. Gabriela Janoušková
Onychomykóza je časté infekční onemocnění nehtové jednotky způsobené mikroskopickými houbami. Většina onychomykóz je způsobena dermatofyty, méně často se etiologicky uplatňují kvasinky a oportunní hyfomycety. Tato infekce tvoří až 50 % všech onemocnění nehtů. Osoby léčené pro diabetes mellitus, cévní onemocnění s trofickými změnami na periferii končetin, obezitu, HIV a imunosuprimovaní pacienti jsou predisponováni ke vzniku tohoto onemocnění. Současná léčba onychomykóz je založena na systémovém podávání či lokální aplikaci antimykotik, doplněné o mechanické či chemické odstranění postižené části nehtu. V posledních letech se alternativně uplatňují ošetření laserem či fotodynamická terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Diabetes mellitus ovlivňuje rozmnožování savců včetně člověka

01/2018 
Vědci z výzkumného centra BIOCEV ve Vestci u Prahy se pokusili odpovědět na otázku, jaký je vztah mezi neplodností a diabetes mellitus. A jak tato nemoc ovlivňuje reprodukci i v následujících generacích.
CELÝ ČLÁNEK

Nová naděje pro pacienty s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII

01/2018
Společnost Roche oznámila, že Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) přijal kladné stanovisko ohledně přípravku Hemlibra® (emicizumab) pro rutinní profylaxi krvácivých epizod u osob s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII. Přípravek Hemlibra prokázal vyšší účinnost v porovnání s předchozí léčbou bypassing přípravky ve dvou studiích fáze III napříč věkovými skupinami. Při subkutánní (podkožní) aplikaci jednou týdně pomáhá přípravek Hemlibra zmírnit zátěž danou léčbou hemofilie A.
CELÝ ČLÁNEK

Konečně nová kniha věnující se stomatochirurgii

01/2018
Nová kniha nakladatelství Current Media Stomatochirugie - klinické aspekty MKN-10, jejímiž autory jsou MUDr. Daniel Hrušák a kol., byla slavnostně pokřtěna 17. ledna v rámci pravidelné plzeňské vzdělávací akce Večerní univerzita zubního lékaře 2018 v hotelu Vienna House Easy Angelo Pilsen. Kmotry byli prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni a přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň, a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory.
CELÝ ČLÁNEK

Kniha Molekulární onkologie v kasuistikách byla pokřtěna

01/2018
V rámci pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO se tradičně již devátým rokem v Clarion Congress Hotelu Prague setkali přední čeští a zahraniční odborníci. Motto letošního ročníku, který se konal 24.-26. ledna bylo „Unikátní léčba pro unikátního pacienta“.
CELÝ ČLÁNEK