Vybrané články

Léčba fremanezumabem u nemocné s migrénou a komorbidní depresí – kazuistika

06/2023 MUDr. Jolana Mračková, Ph.D.
Migréna je časté chronické neurologické onemocnění, které je typicky charakterizované opakujícími se, často velmi těžkými atakami bolesti hlavy a doprovodnými symptomy, jako je nauzea, zvracení, fotofobie, fonofobie a další. Etiologie je multifaktoriáLní. Fremanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka cílící na CGRP (calcitonin gene related peptide) - jeden z velmi důležitých mediátorů v patofyziologii migrény. Zdá se, že fremanezumab vykazuje profylaktické účinky nejen u migrény, ale také příznivě ovlivňuje souběžnou depresi, případně úzkost. V našem sdělení prezentujeme případ 33leté nemocné s migrénou s aurou a komorbidní depresí. Léčba fremanezumabem má pozitivní účinek jak na její migrény, tak na depresi.
 
CELÝ ČLÁNEK

Vznik paroxysmální noční hémoglobinurie vývojem z aplastické anemie léčené kombinovanou imunosupresí – kazuistika

06/2023 Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
V článku je popsán případ rozvoje paroxysmální noční hemoglobinurie u nemocného léčeného v dětství opakovaně kombinovanou imunosupresí pro diagnózu aplastické anemie. Vzhledem k tomu, že nemocný nedocházel na ambulantní kontroly, byl prvním příznakem po 11 letech od imunosuprese ascites s rozsáhlým trombotickým postižením portálních a mezenterických žil a známkami jaterního selhávání. Po zahájení terapie eculizumabem (Soliris®) došlo k normalizaci krevního obrazu, hodnot laktátdehydrogenázy, koagulačního nálezu a jaterních testů. Nemocný je v současnosti léčen ravulizumabem (Ultomiris®) 11 let bez závislosti na transfuzích a bez známek progrese trombózy. Případ ukazuje na nutnost dlouhodobého sledování nemocných léčených imunosupresí pro aplastickou anemii vzhledem k riziku vzniku klonální populace.
CELÝ ČLÁNEK

Metamizol v klinické praxi: komplexní analýza s případovými studiemi

06/2023 MUDr. Šimon Kozák
Tento článek se zabývá použitím neopioidního analgetika metamizolu v léčbě chronické bolesti se zaměřením na jeho kombinaci s dalšími léky. Článek je určen lékařským pracovníkům, zejména praktickým lékařům a internistům a poskytuje hluboký pohled do klinických aplikací metamizolu. Jsou zde prezentovány dvě případové studie ilustrující jeho účinné použití v léčbě chronických bolestivých stavů. Je brán zvláštní ohled na nežádoucí účinky tohoto léčiva, které má však známé a široké použití napříč spektrem nejčastějších onemocněních spojených s dlouhodobými bolestivými stavy.
CELÝ ČLÁNEK

Jak zlepšit compliance u hypertoniků: fixní kombinace v léčbě hypertenze

06/2023 MUDr. Judita Klímová, Ph.D.
Kardiovaskulární onemocnění představují nejčastější příčinu úmrtí v České republice a arteriální hypertenze k ní významně přispívá. Cílových hodnot přes naše snahy dosahuje stále nízké procento hypertoniků. Účinnost léčby výrazně ovlivňuje compliance pacienta. Ze strany lékaře se poté jedná o využívání současných přístupů v léčbě podle doporučení odborných společností. Fixní kombinace v léčbě hypertenze jsou moderní metodou léčby takřka ve všech stadiích arteriální hypertenze. Užívání fixní kombinace v jednoduchém dávkovacím schématu zlepšuje prokazatelně compliance pacienta k léčbě, umožňuje rychlejší a účinnější nástup účinku a je spojena s nižším výskytem nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Prevence, časný záchyt a léčba osteoporózy v ordinaci všeobecného praktického lékaře

06/2023 Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Osteoporóza je závažné systémové onemocnění skeletu s velkým medicínským, sociálním i ekonomickým dopadem. Postihuje v ČR více než půl milionu obyvatel a mnohdy uniká diagnóze až do projevů komplikací nebo je diagnostikována pozdě. Zavedení Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR, který předpokládá aktivní zapojení všeobecných praktických lékařů a registrujících gynekologů nejen do diagnostiky, ale především do léčby, může být rozhodujícím krokem ke zlepšení situace. Terapie osteoporózy je dostupná, hrazená zdravotními pojišťovnami a zrušení preskripčních odbornostních limitů umožní léčbu i všeobecným praktickým lékařům. Antiresorpční léky, kterou jsou většinovým způsobem léčby, mají velmi dobrý terapeutický účinek a minimálně nežádoucích účinků. Volba jednotlivých přípravků musí být individuální a odpovídat klinickým potřebám, komorbiditám a riziku komplikací. Úzká spolupráce mezi lékaři prvního kontaktu a specialisty nepochybně zlepší současnou situaci.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

06/2023 MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
Paroxysmální noční hemoglobinurie je vzácné, ale potenciálně závažné získané onemocnění krvetvorby. Klinické potíže pacientů zahrnují povětšinou anemii, často s nutností podání transfuzí, dále mohou být přítomny bolesti břicha, hematurie, dušnost, onemocnění ledvin a erektilní dysfunkce. Asi nejzávažnějším klinickým projevem onemocnění je žilní či arteriální trombóza, často v atypické lokalizaci, jako je splanchnikus či mozkové splavy. Trombotické komplikace nejvíce ovlivňují morbiditu a mortalitu neléčených pacientů. Suverénní diagnostickou metodou pro paroxysmální noční hemoglobinurii je nyní průtoková cytometrie periferní krve s nálezem klonální populace buněk. V minulosti byli pacienti léčeni pouze podpůrnou léčbou, eventuálně podáním transfuzí erymasy. Před několika lety se inhibitory složky C5 komplementu staly globální první volbou léčby onemocnění. Pro pacienty s extravaskulární hemolýzou se jeví přínosem ovlivnění i složky C3 komplementu. Nově se v rámci výzkumu zkoušejí perorální inhibitory alternativní dráhy komplementu.
CELÝ ČLÁNEK

Je stále důležité znát farmakokinetiku léčby hemofilie?

06/2023 MUDr. Jan Máchal
V oblasti léčby hemofilie dochází v posledních letech k významnému pokroku v souvislosti s vývojem nových tzv. nefaktorových léků. Standardním postupem pro velkou část pacientů s těžkou formou choroby však zůstává a v dohledné době pravděpodobně zůstane profylaktické intravenózní podávání koncentrátu chybějícího faktoru. U takto léčených pacientů poskytuje stanovení individuální farmakokinetiky, nejlépe s využitím některého z populačních modelů, neocenitelné informace umožňující precizní nastavení a frekvence podávání léku s ohledem na míru rizika krvácení, kterému pacient při svých aktivitách čelí. Zejména vysoce aktivní část pacientů z takového přístupu může profitovat více než z nefaktorové profylaxe. I přes nepochybný rozvoj nefaktorové léčby hemofilie proto farmakokinetika bude v blízké budoucnosti i nadále neocenitelným nástrojem pro pacienta a jeho lékaře.
CELÝ ČLÁNEK

Jak léčíme děti emicizumabem v České republice?

06/2023 MUDr. Ester Zápotocká
Emicizumab je prvním zástupcem nefaktorové léčby v prevenci krvácení u hemofilie A. Jeho používání v České republice se postupně rozšiřuje, u dětí s inhibitorem koagulačního faktoru FVIII se stal zcela oprávněně standardem péče. U dětí bez inhibitoru se množství pacientů takto léčených postupně navyšuje, počítat je však nutno se skutečností, že vzhledem k relativně krátké klinické zkušenosti s jeho používáním i při velmi dobrých parametrech bezpečnosti a účinnosti emicizumabu jsou v klinické praxi přítomné otázky, na které postupně hledáme odpovědi, které usnadní optimalizovat jeho podávání.
CELÝ ČLÁNEK

Point-of-care ultrasonografie metodou HEAD-US – přínos pro každodenní praxi hemofilického centra

06/2023 MUDr. Radomíra Hrdličková; MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D.; MUDr. Šárka Blahutová
Opakovaná krvácení do kloubů u osob s hemofilií vede v mnoha případech k těžkému destruktivnímu poškození kloubů. Ultrasonografie v režimu point-of-care detekuje kloubní výpotek, synoviální hypertrofii, změny chrupavky a eroze subchondrální kosti. Může tedy být cennou technikou pro screening časných kloubních změn u hemofilie a také pomocným nástrojem k určení příčiny pacientovy akutní kloubní bolesti a má vliv na plánování vhodné terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby hemofilie (faktorová, nefaktorová a genová léčba)

06/2023 MUDr. Eva Drbohlavová
Hemofilie A a B jsou vzácná dědičná onemocnění, která postihují především muže. Podle koncentrace chybějícího koagulačního faktoru VIII či IX ji dělíme na lehkou, střední a těžkou formu. Především u těžké formy dochází ke spontánnímu krvácení zejména do kloubů, což vede k vývoji cílového kloubu a později k rozvoji hemofilické artropatie, jež významně omezuje kvalitu života. U těchto pacientů je nutná profylaktická léčba, jejímž cílem je zabránit vzniku tzv. cílového kloubu a závažnému krvácení. Ta s sebou doposud nesla zátěž ve smyslu pravidelné i.v. aplikace chybějícího faktoru a možného rizika vzniku inhibitoru. Velký rozvoj terapeutických možností na poli hemofilie v posledních deseti letech výrazně zlepšil kvalitu života hemofiliků a lékařům umožnil personalizovanou léčbu „šitou na míru". V článku jsou popsány výhody a nevýhody faktorové léčby, nefaktorové léčby a genové terapie. Dále jsou zmíněny nové molekuly, které jsou zatím v klinických studiích fáze III. V neposlední řadě je zmíněno, jaké faktory ovlivňují rozhodnutí pacienta ke změně léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Generalizovaný maligní melanom léčený kombinací BRAF a MEK inhibitorů ve 3. linii terapie

05/2023 MUDr. Taťána Šuková
Rozvoj imunoterapie a cílené terapie významně změnil prognózu v léčbě maligního melanomu. Možnosti adjuvantní terapie se v posledních letech rozšířily. Naskýtá se však otázka, jakým způsobem postupovat, pokud po adjuvantní léčbě dojde ke generalizaci onemocnění. V této kazuistice je popsán případ pacientky s rizikovým resekovaným maligním melanomem stadia IIIC, u které došlo čtyři měsíce po ukončení adjuvantní imunoterapie pembrolizumabem ke generalizaci onemocnění. V další fázi terapie byla zvolena kombinace ipilimumab + nivolumab, na kterou pacientka nezareagovala, dále kombinovaná chemoterapie s částečnou odpovědí a v poslední fázi terapie kombinací inhibitorů proteinkináz BRAF (serin/threonin proteinkináza B-Raf [rapidly accelerated fibrosarcoma, Raf]) a MEK (mitogenem aktivovaná proteinová kináza) s krátkodobou, ale výraznou odpovědí. I když adjuvantní léčba snížila riziko recidivy onemocnění, existují pacienti, u kterých se setkáváme se selháním adjuvantní léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Dospělý pacient s tyreopatií v ambulantní péči – možnosti diagnostiky a léčby

05/2023 MUDr. Veronika Grinholc
V České republice se odhaduje, že až 10 % populace trpí některou formou tyreopatie. V tomto článku se budeme věnovat nejčastějším tyreopatiím v ambulanci endokrinologa, jejich diagnostice a léčbě v závislosti na typu onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Akutní hemoroidální ataka

05/2023 MUDr. Július Orhalmi, Ph.D., MBA
Hemoroidální nemoc postihuje ve stejné míře všechny věkové skupiny, přibližně stejně muže i ženy. Akutní hemoroidální ataka je jedním z nejčastějších a velmi bolestivým projevem tohoto onemocnění. I v těchto případech lze postupovat velmi efektivně pouze s medikamentózní terapií.
CELÝ ČLÁNEK

Zevní komprese venolymfatické insuficience

05/2023 MUDr. Marika Kylarová, MUDr. Adisa Duranovic
Kompresivní terapie je nejdůležitějším základním léčebným prvkem v terapii bércových vředů a iymfedémů. Je definována jako tlak, který působí na tkáně uložené pod kompresí včetně krevních a lymfatických cév. Zevní komprese je používána po tisíciletí, přesto je i v dnešní době aktuální a její účinky v léčbě nejsou stále plně doceněny. Autoři objasňují patofyziologii venolymfatické insuficience a účinek jednotlivých typů komprese s odkazem na funkční souvislosti.
CELÝ ČLÁNEK

Chronické žilní onemocnění

05/2023 MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.
Chronické žilní onemocnění je civilizační progresivní onemocnění s vysokou prevalencí, které významně snižuje kvalitu života. Jedná se o morfologické nebo funkční postižení žilního systému. Časná detekce pomocí využití systému klinické, etiologické, anatomické a patofyziologické klasifikace a nasazení účinné léčby již v počátečních fázích onemocnění má zásadní význam pro jeho prognózu. Praktičtí lékaři hrají v časné diagnostice a léčbě klíčovou roli. Léčbu lze rozdělit na konzervativní a chirurgickou. Chirurgické metody ale neřeší příčinu onemocnění, kterou je zejména zánětlivý proces. Užití venofarmak je doporučeno ve všech stadiích onemocnění. Při jejich výběru vycházíme z mezinárodních doporučených postupů pro léčbu chronického žilního onemocnění z roku 2018. Nejvyšší sílu důkazů a úroveň doporučení mají dvě venofarmaka – MPFF (Detralex) a kombinace extraktu z Ruscus aculeatus spolu s hesperidinem a kyselinou askorbovou (Cyclo 3 Fort). Jejich význam spočívá v prevenci, zpomalení progrese onemocnění a zvýšení kvality života.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba chronické bolesti – analýza rizik léčby bolesti nesteroidními antirevmatiky a tramadolem ve fixní kombinaci s paracetamolem

05/2023 PharmDr. MVDr. Vilma Vránová, Ph.D.
Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou široce využívána v léčbě bolesti jak akutní, tak chronické. Dlouhodobé systémové podávání NSA může být provázeno řadou závažných nežádoucích účinků, které významně limitují možnosti dlouhodobé terapie. Tato postižení nelze omezit na alteraci trávicího traktu, NSA poškozují kardiovaskulární systém (hypertenze, progrese ischemické choroby srdeční) a ledviny (otoky, renální insuficience aj.). Potenciální toxicita NSA se jeví jako klinicky závažná především u starší populace, jež představuje většinu uživatelů NSA. Opioidy, včetně tramadolu, patří mezi nejbezpečnější analgetika. Nejsou toxické pro parenchymatózní orgány, hematopoézu a nezasahují do funkce koagulačního systému; jsou to analgetika vhodná pro polymorbidní pacienty. K nežádoucím účinkům opioidů patří obstipace, dechová deprese, narušení spánkové architektury a vznik fyzické závislosti. Opatrnosti je třeba u vyššího dávkování a rychlého navyšování dávek pacientem, velké opatrnosti je třeba u geriatrických pacientů, kde je třeba individualizovat terapii. Riziko je možné snížit užitím co nejnižších dávek tramadolu potencovaných paracetamolem. Vždy je třeba zvažovat individuální prospěch a rizika léčby u konkrétního pacienta a usilovat o aktivní management rizik léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěšná léčba těžké formy psoriázy brodalumabem po selhání všech modalit konvenční systémové terapie – kazuistika

05/2023 MUDr. Jan Hugo, Ph.D.
Tato kazuistika popisuje případ pacienta, u kterého se během několika let progresivně vyvinula závažná forma ložiskové psoriázy. U pacienta postupně selhaly všechny možnosti konvenční systémové terapie. Kontrolu nad onemocněním přinesla až terapie brodalumabem, který kromě zhojení kožního postižení dokázal potlačit i intenzivní pruritus. Pacient je aktuálně léčen brodalumabem již déle než 4,5 roku, efekt je dlouhodobě stabilní, dosud bez jakýchkoli nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Farmakologické vlastnosti monoklonálních protilátek

05/2023 MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
Cílená či biologická léčba je rychle se vyvíjející skupinou léčiv. Díky jejich výhodám, jakou je například selektivita, si našla pevné místo v moderní medicíně a neustále se objevují na trhu další látky. Jedná se obvykle o polypeptidy či proteiny s ne zcela přesně definovanou strukturou. Obchodovatelná jsou už některá „generika" originálních léčiv označovaná biosimilars.
CELÝ ČLÁNEK

Deprese mimo ordinaci psychiatra

05/2023 MUDr. Tatiana Fabíniová
Depresivní porucha patří mezi nejčastější duševní poruchy, je vedoucí příčinou invalidity a pracovní neschopnosti a přispívá ke vzniku civilizačních chorob. Deprese se může objevovat jako primární psychické onemocnění, ale i sekundárně, jako důsledek jiného somatického onemocnění, jehož prognózu může zásadně ovlivňovat. Je proto důležité, aby lékaři různých odborností, zejména pak lékaři prvního kontaktu, byli schopni depresivní syndrom diagnostikovat a adekvátně léčit. Tento článek poskytuje stručný přehled o příznacích deprese a o možnostech její léčby.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 37 38 39