Vybrané články

Léčba atopické dermatitidy u pacienta s poruchou autistického spektra – kazuistika

06/2022 MUDr. Jan Hugo
Prezentovaná kazuistika popisuje případ pacienta s Aspergerovým syndromem trpícím těžkou formou atopické dermatitidy. Standardní topická ani konvenční systémová terapie atopické dermatitidy neměla řádný terapeutický efekt. Onemocnění se dostalo pod dlouhodobou kontrolu až po zahájení terapie dupilumabem. Přestože pacient trpí poruchou autistického spektra, terapii zvládá zcela bez obtíží.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace v ambulantní praxi

06/2022 MUDr. Kateřina Šrámková
Erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace patří k nejčastějším sexuálním poruchám u mužů. Ovlivňují fyzické i psychosociální zdraví mužů a mají významný vliv na kvalitu života nemocných i jejich partnerů. Incidence erektilní dysfunkce stále narůstá. Léčba erektilní dysfunkce zahrnuje perorální přípravky, léčbu rázovou vlnou, podtlakové přístroje, intrakavernózní injekce a penilní protézy. Nejběžněji jsou k léčbě erektilní dysfunkce využívány inhibitory PDE5. Zatímco léčba erektilní dysfunkce je orientovaná na muže, léčba předčasné ejakulace je orientovaná na uspokojení ženy. Používáme sexoterapeutické metody a farmakoterapii. Distribuce dapoxetinu v České republice skončila.
CELÝ ČLÁNEK

Siponimod v terapii sekundárně progresivní roztroušené sklerózy – kazuistika

06/2022 MUDr. Simona Halúsková; prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Sekundárně progresivní roztroušená skleróza je druhou nejčastější formou roztroušené sklerózy. Diagnóza sekundárně progresivní roztroušené sklerózy je však často stanovena až retrospektivně a opožděna zhruba o tři roky v důsledku mnoha faktorů, ať už ze strany pacienta, nebo lékaře. Siponimod představuje první perorální přípravek schválený k léčbě sekundárně progresivní roztroušené sklerózy, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese. Kazuistika popisuje téměř 22leté období muže léčeného pro roztroušenou sklerózu.
CELÝ ČLÁNEK

Ofatumumab a siponimod v léčbě roztroušené sklerózy - kazuistiky

06/2022 MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.; MUDr. Simona Halúsková; doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Ofatumumab je plně humánní antiCD20 monoklonální protilátka schválená k léčbě dospělých pacientů s aktivní relapsremitentní formou roztroušené sklerózy. Jedná se o první B buněčnou terapii určenou k domácí subkutánní aplikaci jednou měsíčně. Siponimod je registrován v České republice k léčbě sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy. Siponimod je prvním účinným léčebným přípravkem určeným k léčbě pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy, který příznivě ovlivňuje jak klinické parametry, tak parametry magnetické rezonance. Jsou prezentovány tři kazuistiky u pacientů s RS léčenými ofatumumabem a siponimodem.
CELÝ ČLÁNEK

Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy vysoce účinnou terapií ocrelizumabem – kazuistika

06/2022 MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.
Roztroušená skleróza představuje autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje zejména mladé pacienty v produktivním věku. Léky se schopností snižovat aktivitu choroby a oddálit invaliditu pacienta jsou k dispozici od 90. let minulého století, ale teprve recentně máme možnost léčit vysoce účinnými léky pacienty od samotného klinického počátku onemocnění. Předložená kazuistika dokládá dlouhodobý účinek léku ocrelizumab s minimem nežádoucích účinků a shrnuje vliv této léčby na běžné životní situace (gravidita, vakcinace atd.).
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v terapii roztroušené sklerózy

06/2022 MUDr. Marek Peterka
Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému, které je hlavní příčinou neúrazového neurologického postižení u mladých dospělých. V posledních letech byla pro léčbu RS schválena řada léků modifikujících průběh choroby. Pozoruhodné pokroky v léčbě všech forem RS včetně progresivních příznivě změnily vyhlídky mnoha pacientů. Došlo také ke koncepčnímu posunu v chápání imunitní patologie RS, od modelu zprostředkovaného výhradně T lymfocyty k poznání, že klíčovou roli v patogenezi hrají B lymfocyty. Příchod účinnějších léků s méně častým podáváním, dobrou snášenlivostí a adherencí vedl k častějšímu využití této terapie jako léku první volby. Mnoho odborníků nyní doporučuje jejich použití u mnoha pacientů v počátku onemocnění. V tomto článku podáváme přehled o aktuálně schválených léčebných přípravcích k léčbě RS.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení a přínos romiplostimu v léčbě imunitní trombocytopenie

06/2022 MUDr. Eva Konířová; prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Imunitní trombocytopenie (ITP) je autoimunitní onemocnění charakterizované poklesem počtu trom bocytů a s tím korelujícím zvýšeným rizikem či přítomností krvácení. Změna náhledu na patofyziologii ITP o poznání, že se jedná i o suboptimální produkci destiček, vedla k zavedení agonistů trombopoeti nového receptoru. Romiplostim patří mezi agonisty trombopoetinového receptoru 2. generace. Máme k dispozici robustní data z klinických studií i více než desetileté zkušenosti z běžné klinické praxe prokazující vysokou účinnost a bezpečnost romiplostimu v léčbě ITP. Proti původním předpokladům je romiplostim kvůli svému imunomodulačnímu účinku schopen navodit až u třetiny pacientů setrvalou remisi přetrvávající po ukončení léčby. V současné době patří romiplostim mezi standardní modality 2. linie. Léčbu ITP navíc ovlivnila pandemie covidu19, která urychlila některé dlouhodobé trendy, jako je dřívější nasazení agonistů trombopoetinového receptoru.
CELÝ ČLÁNEK

Caplacizumab v léčbě trombotické trombocytopenické purpury – kazuistika

06/2022 MUDr. Miriam Lánská, Ph.D.
Trombotická trombocytopenická purpura je vzácné onemocnění charakterizované přítomností mikroan giopatické hemolytické anemie, trombocytopenie a ischemického postižení cílových orgánů. Podstatou onemocnění je vrozený nebo získaný deficit enzymu ADAMTS13 (metaloproteináza štěpící velké multimery von Willebrandova faktoru, A disintegrinlike and metalloprotease [reprolysintype] with thrombospondin type 1 motif 13). Rychlá diagnostika včetně stanovení aktivity enzymu ADAMTS13 je nezbytně nutná pro včasné zahájení terapie. Mezi současné možnosti léčby patří výměnná plazmaferéza a u imunitně podmíněné trombotické trombocytopenické purpury i kombinace imunosupresivní terapie s caplaci zumabem, humanizovanou protilátku proti doméně A1 von Willebrandova faktoru.
CELÝ ČLÁNEK

Praktické zkušenosti s léčbou inhibitory komplementu u paroxysmální noční hemoglobinurie

06/2022 MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) je potenciálně závažné onemocnění krvetvorby s jasnou patofyziologií vzniku. Inhibitory složky C5 komplementu se staly globální první volbou léčby onemocnění. Pro pacienty s extravaskulární hemolýzou se jeví přínosem ovlivnění i složky C3 komplementu.
CELÝ ČLÁNEK

Pokroky v léčbě lysosomálních onemocnění

06/2022 MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.
Nová léčiva zásadně mění léčbu lysosomálních onemocnění (lysosomal storage disorders, LSD). U pacientů s metachromatickou leukodystrofií a mukopolysacharidózou typu I genová terapie poprvé dosáhla lepších výsledků než ostatní způsoby léčby, a to i v léčbě postižení centrálního nervového systému (CNS). Genová terapie je vyvíjena i pro další LSD. Nová léčiva pro enzymovou substituční terapii využívají technologie pro překonání hematoencefalické bariéry. Na rozdíl od první generace enzymů tak mohou potenciálně ovlivnit i postižení CNS, podobně jako intraventrikulární aplikace enzymů. Nové farma kologické chaperony a proteostatická modulace umožňují stabilizovat mutantní proteiny s částečně zachovanou funkcí. Inhibitory syntézy glykolipidů mohou omezit lysosomální střádání u lipidóz a vést ke klinickým zlepšením. Kombinace různých způsobů léčby mohou potenciálně vést k lepším klinickým výsledkům. Pro dobrý účinek je nutné genovou terapii nebo transplantaci hematopoetických kmenových buněk u LSD provést časně ještě před nástupem ireverzibilních změn. Proto může být nutné zavedení neonatálního screeningu LSD.
CELÝ ČLÁNEK

Hereditární transthyretinová amyloidóza s polyneuropatií - současné možnosti diagnostiky a léčby

06/2023 Doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Hereditární transthyretinová amyloidóza je závažné progredující multisystémové onemocnění podmíněné mutací v genu pro prealbumin (transthyretin, TTR). Podle konkrétního typu mutace je dominující klinická manifestace neurologická nebo kardiologická. Neurologicky se onemocnění projevuje axonální senzitivněmotorickou polyneuropatií s častými vegetativními symptomy. Diagnóza je konfirmována geneticky, případně histologicky. Terapeuticky byla kromě symptomatické léčby v minulosti jedinou možností transplantace jater. V posledních letech se léčebné možnosti významně rozšířily o stabilizátory transthyretinu a zeslabovače (silencery) jeho genu, které umožňují lepší dlouhodobou kontrolu tohoto vážného život ohrožujícího onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2022 v New Orleans

05/2022 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Americké diabetologické asociace (American Diabetes Association, ADA) se letos konal v New Orleans a podobně jako většina dalších velkých kongresů byl organizován hybridní formou s možností jak osobní, tak i virtuální účasti. Letošní kongres byl možná více než ty předešlé zaměřen na význam nutrice a správné výživy v prevenci a léčbě diabetů. Zároveň se mnoho sekcí věnovalo novým možnostem prevence a léčby obezity u diabetiků 2. i 1. typu.
CELÝ ČLÁNEK

Fixní kombinace paracetamolu s ibuprofenem

05/2022 Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Kombinování analgetik je jednou z běžně využívaných metod v léčbě bolesti. Cílem použití analgetických kombinací je využít různé mechanismy účinku k ovlivnění patofyziologie bolestivého stavu. Díky adici, či dokonce potenciaci analgetického účinku dvou látek je možné použít nižší dávky s menším rizikem nežádoucích účinků. Samozřejmě je nutné kombinovat látky s odlišným mechanismem účinku a pokud možno odlišným spektrem účinků nežádoucích.
CELÝ ČLÁNEK

Chronofarmakoterapie asthma bronchiale

05/2022 MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.
Fyziologické denní rytmy jsou regulovány cirkadiánními hodinami a molekulární hodiny jsou důležité také v patogenezi dvou nejčastějších nemocí dýchacích cest. Astma vykazuje v průběhu dne výrazné změny, pokud jde o symptomy, fyziologii dýchacích cest a zánět dýchacích cest. Pokud je důležitá denní doba, pak z toho vyplývá, že i podání léků na astma by mělo být přizpůsobeno nejúčinnější denní době v konceptu známém jako „chronoterapie“.
CELÝ ČLÁNEK

Fixní trojkombinace v léčbě CHOPN

05/2022 Doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
V léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) mají klíčové postavení přípravky s bronchodilatačním a protizánětlivým účinkem. Cílem léčby je zlepšit ne zcela reverzibilní bronchiální obstrukci, zabránit exacerbacím a zpomalit progresi choroby. Terapii je vhodné individualizovat podle konkrétních nálezů. Pokud se symptomy onemocnění a jejich frekvence nepodaří ovlivnit monokomponentním přípravkem, je indikována duální obvykle fixní kombinace. Kombinační bronchodilatační léčba na základě rozdílných mechanismů zvyšuje stupeň dilatace bronchiálního stromu. Nyní lze do léčby zakombinovat i fixní trojkombinaci aplikovanou v jednom inhalačním systému. Jedná se o kombinaci dlouhodobě působícího p2 agonisty (long-acting |32-agonist, LABA), dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů (long-acting muscarinic antagonist, LAMA) a inhalačního kortikosteroidu (IKS). Zařazení IKS má za cíl snížit počet exacerbací CHOPN. Trojkombinace je určena pro pacienty ve středně těžkém a těžkém stadiu onemocnění, kde dosavadní léčba nepřivodila stabilizaci stavu, redukci častých exacerbací a zlepšení symptomů onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Přípravky s prodlouženým působením a další možnosti léčby hemofilie

05/2022 MUDr. Gabriela Romanová
Kvalita života a prognóza pacientů s hemofilií zaznamenává v posledních letech nebývalý posun. Stále přichází na trh nové léky, které umožňují hemofilikům v rámci profylaktické aplikace koncentráty faktorů VIII/IX předcházet krvácení, a tím současně zamezit vzniku nebo dalšímu rozvoji hemofilické artropatie. Nové přípravky v léčbě hemofilie umožňují pacientům žít zcela plnohodnotný život, což je patrné zejména u mladších hemofiliků. U starších pacientů s hemofilií nové léčebné možnosti, zejména formou terciární profylaxe nebo léčbou emicizumabem, mohou pomoci předcházet další progresi kloubního poškození, a tím i oddálit náročné ortopedické výkony. Mezi aktuální trendy v léčbě hemofílie se řadí léčba pomocí registrovaných přípravků s prodlouženým poločasem eliminace (extended half-life, EHL), individualizace léčby pomocí farmakokinetiky a léčba bispecifickou protilátkou emicizumabem, která je určena jak pro pacienty s těžkou hemofilií A s inhibitorem, tak pro pacienty s těžkou hemofilií A bez inhibitoru.
CELÝ ČLÁNEK

Význam fixních kombinací v léčbě arteriální hypertenze u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

05/2022 Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Fixní kombinace antihypertenziv jsou moderním směrem s cílem snížit kardiovaskulární riziko pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Použití fixních kombinací zvyšuje adherenci pacientů k léčbě. Výběr správné kombinace pak zvyšuje naději na úspěšnou sekundární prevenci. Kromě antihypertenziv je výhodné i použití fixní kombinace antihypertenziv se statiny.
CELÝ ČLÁNEK

Nová kombinační léčba hypertenze: telmisartan + indapamid

05/2022 MUDr. Petra Vysočanová
Používání fixních kombinací je moderním trendem v léčbě hypertenze, doporučeným pro většinu hypertoniků již při zahájení léčby. Nová fixní kombinace telmisartanu 80 mg a indapamidu 2,5 mg je další možností účinné léčby hypertenze. Hlavní předností spojení těchto dvou léků je velmi spolehlivý účinek po dobu celých 24 hodin, jejich bezpečnost a dobrá tolerance. Další z předností je absence negativního metabolického působení, bezpečnost a účinnost u nemocných s nefropatií, dále vliv na snížení kolísání krevního tlaku a příznivý vliv na sexuální dysfunkci spojenou s hypertenzí.
CELÝ ČLÁNEK

Interleukin 1 v terapii autoinflamatorních onemocnění

05/2022 Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Rodina interleukinu 1 (IL-1) hraje zcela zásadní úlohu v procesech zánětu. Jako vůbec první popsaný cytokin je IL-1 velmi dobře prozkoumán a nyní zasazen do kontextu zánětlivých pochodů jak fyziologických, tak patologických. V přehledném článku jsou popsány základní mechanismy zánětu spojeného se zvýšením sekrece IL-1. Na straně patologické regulace zánětu jsou probrány autoinflamatorní stavy spojené s hyperaktivací IL-1, na což navazuje popis možností blokády IL-1 z hlediska diagnostiky a léčebných možností.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 32 33 34