01/2024

Úvodník 01/2024

01/2024 Martin Haluzík
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

01/2024 Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
CELÝ ČLÁNEK

Diagnostika diabetické retinopatie

01/2024 Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Časný záchyt diabetické retinopatie je základní podmínkou důsledné léčby a prevence progrese, která může vyústit v amaurózu. Doporučení vyšetřit každého pacienta s diabetem jednou ročně není v České republice naplňováno. Vyšetření podstoupí každoročně méně než dvě třetiny pacientů. Novou cestou, která umožní zlepšit situaci, je hrazení vyšetření non-mydriatickou fundus kamerou v ordinaci specialisty a vyhodnocení nálezu pomocí programů umělé inteligence. Tato metoda, jejíž senzitivita a specifita se udává v rozmezí 85-90 %, by mohla zlepšit situaci a snížit tak počet nemocných, u kterých se vyvine proliferativní forma – terminální závažná komplikace diabetické retinopatie.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba inzulinovou pumpou v roce 2023

01/2024 MUDr. Klára Sochorová
Tématem posledních let v léčbě inzulínovou pumpou jsou systémy automatického výdeje inzulinu. Tato funkce učinila léčbu pumpou dostupnější a prospěšnější pro širší spektrum pacientů. Kromě zlepšení glykemické kompenzace dokážou automatické systémy snížit zátěž diabetem a zvýšit spokojenost s léčbou. S pokroky v léčbě se však objevují i nové požadavky, například na zjednodušení zvládání jídel či na dosažení skutečných normoglykemií. Narůstající využití technologií odhaluje nové komplikace, nejčastěji kožní reakce v místě vpichu či neschopnost sžít se s algoritmem.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba inzulinové rezistence

01/2024 MUDr. Eva Račická
Inzulinovou rezistenci (IR) definujeme jako stav, kdy normální koncentrace volného plazmatického inzulinu vyvolává sníženou biologickou odpověď v organismu. Hlavním klinickým projevem je porucha v oblasti metabolismu glukózy. Inzulinová rezistence se projevuje i v dalších oblastech účinku inzulinu, jako je ovlivnění metabolismu bílkovin, tuků, jeho proliferační a mitogenní účinek nebo vliv na sekreci vazoaktivních a trofických faktorů. Inzulinová rezistence je asociována s celou řadou patologických stavů, nejčastěji je podkladem metabolického syndromu, který se proto také označuje jako syndrom IR. Metabolický syndrom výrazně zhoršuje prognózu nemocných, protože zvyšuje riziko akcelerace aterosklerózy. Mezi typické součásti metabolického syndromu patří kromě IR hyperinzulinemie, centrální obezita, některé typy dyslipoproteinemie, hypertenze, hyperurikemie, porucha glukózového metabolismu, diabetes mellitus 2. typu, porucha hemokoagulace, endoteliální dysfunkce a zvýšení ukazatelů zánětlivé aktivity, nejnověji se hodně diskutuje o nealkoholické steatohepatitidě jako projevu IR v játrech. Léčba IR spočívá jednak v ovlivnění režimových opatření – dietě a fyzické aktivitě, jednak v použití léků – v současné době máme k dispozici jako pravý inzulinový senzitizér pouze pioglitazon jako zástupce thiazolidindionů. Potřebnou součástí léčby metabolického syndromu je i ovlivnění dalších komponent, jako je hypertenze, obezita, dyslipidemie.
CELÝ ČLÁNEK

Kanagliflozin a jeho postavení v léčbě diabetů 2. typu

01/2024 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
KanagLiflozin je inhibitor sodíko-giukózového kotransportéru 2 (sodium glucose co-transporter 2, SGLT2), s mírným inhibičním vlivem také na SGLT1. Primárně byl vyvinut k léčbě diabetes meLLitus 2. typu a podobně jako další Látky z této skupiny vede prostřednictvím inhibice SGLT2 ke zvýšení vylučování glukózy močí a tím ke zlepšení kompenzace diabetu, poklesu krevního tlaku a snížení hmotnosti. Provedené studie však prokázaly také jeho významný přínos při snížení kardiovaskulárních komplikací, zpomalení progrese diabetického onemocnění Ledvin a prevence a zlepšení srdečního selhání. Na rozdíl od dalších inhibitorů SGLT2 je v případě kanagLiflozinu možná titrace dávky ze 100 mg na 300 mg s dalším zvýšením antidiabetické účinnosti. V tomto čLánku shrnujeme jednak mechanismus působení kanagLiflozinu a jeho farmakokinetiku a Lékové interakce, jednak specifické vLastnosti pLynoucí z jeho částečné inhibice SGLT1. Podrobně také diskutujeme účinky zvýšení dávky kanagLiflizinu na 300 mg, které přináší daLší zLepšení kompenzace diabetu i snížení hmotnosti a krevního tLaku. KanagLiflozin představuje zajímavou možnost Léčby diabetu 2. typu s ceLou řadou daLších benefitů nad rámec zLepšení kompenzace diabetu.
CELÝ ČLÁNEK

Srdeční selhání – aktuální možnosti léčby

01/2024 Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, FHFA
Novinky ve farmakoterapii a nefarmakologické léčbě přinesly nové možnosti léčby srdečního selhání. Léčba srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory má čtyři základní pilíře farmakoterapie. Aktualizace doporučených postupů rozšířila možnosti léčby pro srdeční selhání s mírně sníženou a Zachovalou ejekční frakcí levé komory. Přístrojová léčba srdečního selhání a katetrizační intervence chlopenních vad se stávají pro pacienty dostupnými.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v hypolipidemické léčbě

01/2024 Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Rozvoj možností ovlivnění koncentrací iipoproteinů krevní plazmy jde velmi rychle kupředu. Kromě zcela nových léčiv se rozšiřuje spektrum kombinací déie užívaných moiekui, stejně jako praktické možnosti preskripce a dostupnost léčiv, která v našich podmínkách nebyla k dispozici (iomitapid). Dostáváme k dispozici nová léčiva ovlivňující koncentrace LDL (iipoproteiny s nízkou hustotou, iow-density lipoproteins) cholesterolu (např. bempedoová kyselina, RNA terapeutika či monokionáiní protilátky - evinacumab), klinickým testováním procházejí maié molekuly (obicetrapib) i peroráině podávané inhibitory proprotein konvertázy subtiiisinu/kexinu typu 9 (proprotein convertase subtiiisin/kexin type 9, PCSK9). Koncentrace trigiyceridů budeme moci cíleně ovlivňovat léčivy s účinky na iipoiytické schopnosti iipoproteinové iipázy (inhibitory apoiipoproteinu CIII [apo-CIII] či angiopoetinu podobný protein 3 [angiopoietin-iike 3 protein, ANGPTL3]). Veiká pozornost je věnována novým možnostem ovlivnění koncentrací iipoproteinu (a) pomocí RNA terapeutik (antisense [protisměrné] oiigonukieotidy i maié interferující RNA fragmenty). Mimořádně zajímavý je rozvoj technik genové editace, který se v první fázi rovněž obrací k iipidovému metabolismu. Aktuálně probíhá první studie u pacientů s heterozygotní familiární hyperchoiesteroiemií, u nichž byia provedena jednorázová editace genu pro systémem editace genů segmenty nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých paiindromických repetic (clustered regularly interspaced palindromic repeats associated genes, CRISPR/Cas9) následovaná poklesem koncentrací LDL cholesterolu o 50 %.
CELÝ ČLÁNEK

Inclisiran jako vhodný lék i pro medicínsky náročného pacienta s hypercholesterolemií – kazuistika

01/2024 MUDr. Dagmar Kovářová
Pacientka, která je stejně jako někteří další členové její rodiny heterozygotem familiární hypercholesterolemie, postupně vyzkoušela řadu dostupných hypolipidemik. K cílovým hodnotám LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou, low-density lipoproteins) cholesterolu podle jejího kardiovaskulárního rizika se výrazně přiblížila až při terapii kombinací statin + ezetimib spolu s aplikací léků cílících na molekulu PCSK9 (proprotein konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9). Na obě monoklonální protilátky proti PCSK9 je však alergická. Teprve dobře tolerovaný inclisiran zaznamenal v léčbě pokrok. Léčba je účinná nejen laboratorně, ale také prokazatelně brání progresi již existujících aterosklerotických plátů.
CELÝ ČLÁNEK

Vitamin D a diabetes mellitus

01/2024 MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
Vitamin D je souhrnný název pro steroidní hormonální prekurzory, ze kterých vzniká účinná látka - kaLcitriol. Vitamin D3 je vytvářen v kůži savců po expozici ultrafialovému záření. Vitamin D plní funkci hormonu i vitaminu. Receptory pro vitamin D jsou roztroušeny téměř ve všech orgánech, kromě kostní tkáně je nalezneme např. v mozku, srdci, cévách, pankreatu, prostatě, tlustém střevě a buňkách imunitního systému. Kalcitriol se na tyto receptory váže a ovlivňuje transkripci celé řady genů a tím i syntézu četných proteinů, které zasahují do metabolických procesů organismu. Kromě metabolismu kostí je schopen ovlivnit i imunitní systém, funkci svalové tkáně, sekreci inzulinu, inzulinovou rezistenci a řadu dalších funkcí. Deficit vitaminu D je velmi častý, a to zejména u obézních osob, seniorů a pacientů s diabetes mellitus. Substituce vitaminu D je zejména u těchto skupin doporučována.
CELÝ ČLÁNEK

Co je nového v léčbě syndromu diabetické nohy?

01/2024 MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
Jedenkrát za čtyři roky jsou aktualizována mezinárodní doporučení pro léčbu syndromu diabetické nohy. Článek shrnuje nejnovější doporučení v léčbě infekce a lokální léčbě diabetických uicerací.
CELÝ ČLÁNEK

Využití evolokumabu v klinické praxi – kazuistika a novinky

01/2024 MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.
Monoklonální protilátka evolokumab, inhibitor proprotein konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9), je velmi účinné hypolipidemikum s důkazy z klinického výzkumu o snížení kardiovaskulární morbidity a mortality. Za splnění podmínek úhrady je možné jej předepsat nyní i ambulantními specialisty. Popisujeme kazuistiku pacienta úspěšně léčeného evolokumabem.
CELÝ ČLÁNEK

Účinná a dobře tolerovaná léčba hypertenze u obézní pacientky – kazuistika

01/2024 MUDr. Petra Vysočanová
Obezita je jednou s častých příčin zvyšujících krevní tlak. Hypertenze u obézních pacientů je často obtížně léčitelná, sůl-senzitivní, provázejí ji častěji orgánové komplikace, zvýšená aktivita sympatiku a renin angiotenzinového systému, také hyperinzulinemie a hyperleptinemie. Fixní kombinace telmisartanu 80 mg a indapamidu 2,5 mg je jednou s možností účinné léčby hypertenze u obézních. Hlavní předností spojení těchto dvou léků je velmi spolehlivý efekt po dobu celých 24 hodin denně, jejich bezpečnost a dobrá tolerance. Další předností je absence negativního metabolického působení, vliv na snížení kolísání krevního tlaku, kardiovaskulární protektivita telmisartanu se současným příznivým ovlivněním inzulinové senzitivity.
CELÝ ČLÁNEK

Potrombotický syndrom a jeho svízelná léčba – kazuistika

01/2024 Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Chronická žiLní insuficience vzniklá jako následek prodělané hluboké žilní trombózy se nazývá potrombotický syndrom. Jeho nejtěžším stupněm je vývoj bércového vředu. Přístup k prevenci i léčbě potrombotického syndromu by měl být komplexní a zahrnovat též venoaktivní léky. Ke zmírnění klinických projevů žilní insuficience i v rámci léčby bércového vředu se doporučuje mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF). Článek uvádí popis případu obézního pacienta s recidivujícími tromboembolickými příhodami a těžkým potrombotickým syndromem.
CELÝ ČLÁNEK

Nové možnosti očkování proti pneumokokům – vakcína Vaxneuvance

01/2024 Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Pneumokokové onemocnění je důležitou příčinou vážných onemocnění a úmrtí u dětí mladších dvou let a osob starších 65 let. Vaxneuvance je nová vakcína používaná k ochraně proti třem typům infekcí způsobených bakterií Streptococcus pneumoniae: akutní otitis media (zánět středního ucha) u dětí ve věku od šesti týdnů do < 18 let; pneumonii (u dospělých a dětí od šesti týdnů věku a invazivním onemocněním u dospělých a dětí od šesti týdnů věku. Vakcína Vaxneuvance obsahuje části z 15 různých typů bakterie S. pneumoniae. Obsahuje také adjuvans, látku obsahující hliník, která stimuluje lepší imunitní odpověď. Hlavním příslibem je zvýšené pokrytí sérotypy 22F a 33F a zlepšené parametry konjugátu sérotypu 3.
CELÝ ČLÁNEK

Nový pohled na erdostein od studie ERICA

01/2024 Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Erdostein byl objeven v roce 1996 a na počátku byla studována jeho mukolytická aktivita v léčbě chronického kašle, v léčbě bronchitid a následně i chronické obstrukční plicní nemoci. Poté se pozornost zaměřila na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti této molekuly, které souvisejí se snížením zánětlivé odpovědi v průběhu infekce dýchacích cest. V roce 2013-2015 jsme prováděli studii ERICA u dětí. Předpokládali jsme, že při podávání erdosteinu v prvních dnech rozbíhajícího se infektu horních dýchacích cest se sníží míra zánětlivé odpovědi a tím tíže klinických příznaků a nutnost antibiotické léčby. V dalším desetiletí byly publikovány nové účinky erdosteinu, které naši hypotézu podpořily.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě imunitní trombocytopenie

01/2024 MUDr. Eva Konířová
V posledních letech můžeme pozorovat významné změny v přístupu a zejména v léčebné strategii u pacientů s imunitní trombocytopenií (ITP). Pandemie covidu-19 urychlila některé dlouhodobé trendy, jako je dřívější zahájení léčby agonisty trombopoetinového receptoru (thrombopoietin receptor agonists, TPO-RA). Lepší pochopení patofyziologie ITP pak vedlo jak k zařazení nových léků, tak k použití kombinované terapie ovlivňující více patofyziologických cest současně, a to zejména u refrakterních pacientů. Za zásadní moment roku 2023 považujeme publikaci aktualizovaných českých doporučení pro diagnostiku a léčbu ITP. Dalšími novinkami uplynulého období je zařazení nových léků do běžné klinické praxe, a to TPO-RA avatrombopagu a inhibitoru slezinné tyrosinkinázy (spleen tyrosine kinase, SYK) fostamatinibu. Řada nových léků ovlivňujících zejména osu B-iymfocyty-protiiátky-makrofágy je pak k dispozici v rámci klinických studií.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti prevence infekcí centrálního nervového systému

01/2024 MUDr. Martin Slížek; MUDr. Tereza Rudová; MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Infekční záněty centrálního nervového systému si i přes relativně nízkou incidenci zasluhují pozornost hlavně kvůli vysokému riziku komplikací. Purulentní meningitidy mají smrtnost 10-30 %, akutní fáze serózních zánětů obvykle probíhají mírněji, vysoká je však četnost dlouhodobých následků. Kauzální léčbu máme k dispozici pouze proti několika neurotropním patogenům, velmi důležitý je proto důraz na specifickou i nespecifickou prevenci. Sdělení obsahuje přehled současných možností vakcinace proti agens vyvolávajícím neuroinfekce, včetně jejich indikací a očkovacích schémat.
CELÝ ČLÁNEK

Certolizumab pegol v těhotenství u pacientky s revmatoidní artritidou - kazuistika

01/2024 MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Terapie v těhotenství a laktaci má u pacientek s revmatoidní artritidou svá specifická úskalí. Vysoká aktivita revmatoidní artritidy v průběhu těhotenství přináší rizika nejen pro matku, ale i pro dítě (ztráta plodu, předčasný porod, nízká porodní hmotnost a další). Léčba revmatoidní artritidy se opírá o celou řadu léků od nesteroidních antirevmatik, glukokortikoidů, konvenčních chorobu modifikujících léků, biologik až po cílené syntetické léky. Podávání celé řady těchto léčiv je v těhotenství a laktaci, bud' úplně kontraindikováno, nebo je výrazně omezeno. Certolizumab pegol byl prvním biologickým lékem, který se etabloval v terapii obtížně kontrolovatelné revmatoidní artritidy v těhotenství.
CELÝ ČLÁNEK