05/2017

Úvodník 05/2017

05/2017 Prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA
CELÝ ČLÁNEK

Doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.

05/2017
Doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc., začala se svou vědeckou prací velmi záhy. Díky školním reformám ukončila studium na jazykovém gymnáziu v 16 letech a vzápětí byla přijata na Fakultu všeobecného lékařství (nyní 1. LF UK). V té době již výborně ovládala němčinu a ruštinu a záhy vystudovala francouzštinu a angličtinu - studium těchto jazyků ukončila státními závěrečnými zkouškami.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby psoriatické artritidy

05/2017 Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
Psoriatická artritida je komplexní onemocnění postihující řadu struktur jak pohybového aparátu, tak dalších systémů. V poslední době přibyly další léčebné možnosti a řada perspektivních léků se nachází v klinických zkouškách. Tento článek podává přehled léčebných možností v hierarchickém uspořádání včetně léků, jež se pravděpodobně objeví na trhu v nejbližší době. Uspořádání koresponduje se současnými doporučeními Evropské ligy proti revmatismu a České revmatologické společnosti ČLS JEP.
CELÝ ČLÁNEK

Biologická léčba osteoporózy

05/2017 Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Denosumab je lidská monoklonální protilátka, která vazbou na ligand pro receptor aktivující jaderný faktor kappa B (receptor activator of nuclear factor kappa B ligand, RANKL) zabraňuje aktivaci RANK na osteoklastech a na jejich prekursorech, a tlumí tak osteoklastickou osteoresorpci. Nástup účinků denosumabu je rychlý a po vysazení léku účinky léku opět rychle odeznívají. Podávání denosumabu po dobu 10 let významně snížilo riziko obratlových i neobratlových zlomenin a fraktur v oblasti kyčle a není spojeno s významnými nežádoucími projevy. Romosozumab, monoklonální protilátka vázající sclerostin, zvyšuje novotvorbu kosti a snižuje osteoresorpci. U žen s postmenopauzální osteoporózou se riziko zlomenin obratlů snižuje po roce léčby romosozumabem a v dalším roce léčby denosumabem. Léčení revmatoidní artritidy biologickými DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs) zpomaluje úbytek kostní hmoty a pokles denzity kostního minerálu (bone mineral density, BMD) a upravuje rovnováhu remodelace kosti. Je třeba dalších studií k ověření účinku biologických DMARD na riziko zlomenin.
CELÝ ČLÁNEK

Inhibitor PCSK-9 evolokumab - výsledky studie FOURIER

05/2017 MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
Ateroskleróza, resp. kardiovaskulární onemocnění představují nejčastější příčinu morbidity a mortality. Jedním z klíčových rizikových faktorů je LDL (low density lipoprotein) cholesterol. V současné době nejsme dostupnou hypolipidemickou terapií schopni maximálně snížit koncentraci LDL cholesterolu, a tím minimalizovat kardiovaskulární riziko všech pacientů. S nástupem nové terapie v podobě inhibice PCSK-9 (proprotein konvertáza subtilisin/kexin typ 9) dochází k dalšímu snížení hodnot LDL cholesterolu, a tím i kardiovaskulárního rizika. Jedním ze zástupců inhibitorů PCSK-9 je evolokumab. V předkládané studii FOURIER došlo ve větvi léčené evolokumabem ke snížení hodnot LDL cholesterolu o 59 % na 0,78 mmol/l a výskyt primárního cílového ukazatele (kardiovaskulárního úmrtí, infarktu myokardu, cévních mozkových příhod, hospitalizací pro nestabilní anginu pectoris nebo koronární revaskularizace) byl 12,6 % ve větvi léčené evolokumabem a 14,6 % v placebové větvi (p < 0,0001). Během studie nebylo ani při velmi nízkých hodnotách LDL cholesterolu zaznamenáno zvýšení jakýchkoliv bezpečnostních rizik v aktivně léčené větvi. Těmito výsledky je studie průlomová a otevírá novou budoucnost v oblasti kardiovaskulární prevence.
CELÝ ČLÁNEK

Fixní kombinace ezetimib/atorvastatin - nová možnost hypolipidemické léčby

05/2017 Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
V současné době je primárním cílem hypolipidemické léčby redukce hodnoty LDL cholesterolu, neboť existují přesvědčivé důkazy o závislosti mezi jeho poklesem a snížením počtu kardiovaskulárních příhod. Fixní kombinace ezetimib/atorvastatin vede k významnému ovlivnění hodnot LDL cholesterolu a představuje účinnou alternativu k intenzivní léčbě statiny podávanými samostatně. Je indikovaná nejen k léčbě hypercholesterolémie, ale i jako prevence recidivy kardiovaskulární příhody u pacientů v sekundární prevenci. Tato kombinace je velmi dobře tolerovaná a díky snadnému užívání můžeme předpokládat, že bude mít u nemocných vysokou lékovou adherenci.
CELÝ ČLÁNEK

Dapagliflozin a jeho postavení v léčbě DM 2. typu

05/2017 MUDr. Michal Žourek, Ph.D.
Dapagliflozin je představitel nové skupiny perorálních antidiabetik založených na inhibici SGLT2 receptoru v proximálním tubulu ledvin. Navozená glykosurie pak vede ke snížení glykémie, poklesu hmotnosti i krevního tlaku. Účinnost a bezpečnost dapagliflozinu v monoterapii i kombinační léčbě je prokázána řadou klinických studií. Metaanalýza dosud provedených studií fáze III navíc prokázala neutrální vliv dapagliflozinu na MACE (kombinovaný výsledný ukazatel: úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a cévní mozková příhoda) a snížení počtu hospitalizací pro srdeční selhání. Účinnost dapagliflozinu byla navíc potvrzena recentně publikovanou rozsáhlou studií „z reálné klinické praxe“.
CELÝ ČLÁNEK

Předplněné inzulínové pero Toujeo SoloStar

05/2017 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
U pacientů s diabetem 1. typu případně u diabetiků 2. typu s delším trváním onemocnění a výraznějším deficitem inzulínové sekrece je nezbytné použití inzulinoterapie, přičemž compliance s touto léčbou zejména u diabetiků 2. typu často není optimální. Využití předplněných inzulinových per představuje pro pacienty výrazné zjednodušení aplikace inzulinu, což může vést i ke zlepšení compliance. V tomto článku se věnujeme vlastnostem předplněného inzulinového pera Toujeo SoloStar, které bylo speciálně navrženo pro aplikaci přípravku Toujeo (glargin 300 U/ml).
CELÝ ČLÁNEK

Léčba kombinovaným přípravkem oxycodon/naloxon

05/2017 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Bolest patří mezi nejčastější doprovodné příznaky probíhajícího nádorového onemocnění. Bolest se u onkologických pacientů výrazně podílí na snižování kvality života, často je strach z bolestivého průběhu onemocnění výraznější než strach ze smrti samotné. Nejúčinnější analgetika jsou ze skupiny silných opioidů, která jsou však doprovázena řadou nežádoucích účinků. K nežádoucím účinkům, které doprovázejí pacienty po celou dobu užívání opioidů, patří zácpa. Řešení tohoto nežádoucího účinku nabízí kombinovaný přípravek oxycodon/naloxon, který při výborném analgetickém účinku odstraňuje opioidy indukovanou zácpu.
CELÝ ČLÁNEK

Zkušenosti s facilitovaným podkožním podáváním imunoglobulinů u nemocných s primárními protilátkovými imunodeficity

05/2017 MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
Substituční léčba imunoglobuliny představuje základní léčebnou modalitu pro nemocné s poruchou tvorby specifických protilátek, kteří jsou nadměrně vnímaví k infekčním onemocněním, převážně bakteriálního původu. Konkrétní volba způsobu léčby, dávka i interval jednotlivých podání jsou vysoce individuální. Nejnovější formu představuje podkožní podání facilitované hyaluronidázou. Jedná se o účinný, bezpečný a dobře tolerovaný způsob podávání, rovnocenný s ostatními způsoby. Má výhodu možnosti domácího podkožního podávání s nižším počtem aplikací za měsíc.
CELÝ ČLÁNEK

Dlouhodobý antiproliferační účinek depotního lanreotidu u NET G1 ilea - kasuistika

05/2017 MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Neuroendokrinní nádory tenkého střeva jsou po slinivce břišní druhou nejčastější lokalizací gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů. Nádory bez hormonální produkce jsou často zjištěny až v pokročilém stadiu. Maligní potenciál dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů je relativně nízký. Studie CLARINET prokázala antiproliferační účinek Somatulin autogelu 120 mg s.c. 1* za 4 týdny i u tohoto typu nádorů. Naše nemocná dosáhla touto terapií stabilizaci choroby na osm let a celkové přežití zatím činí 12 let a 8 měsíců.
CELÝ ČLÁNEK

Dispenzarizace pacientů s diagnózou maligní melanom

05/2017 MUDr. Dana Frydrychová
Maligní melanom je nejzhoubnější nádor kůže a jeho incidence v populaci narůstá. Základní léčbou je chirurgické odstranění nádoru, v pokročilých stadiích adjuvantně podáváme interferon alfa, ve stadiu metastazování je indikována chemoterapie, radioterapie nebo biologická léčba. Péče o pacienty s melanomem je centralizovaná do melanomových poraden kožních nebo onkologických oddělení. Dispenzarizace probíhá v intervalech podle stadia onemocnění a provádí se celoživotně. Cílem dispenzárních prohlídek je včasné zachycení recidivy nádoru, odhalení duplicitního melanomu nebo jiného kožního nádoru, edukace pacienta o samovyšetřování kůže a o bezpečnějším pobytu na slunci.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěšná léčba těžké formy hidradenitis suppurativa adalimumabem

05/2017 MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA
Hidradenitis suppurativa je chronické kožní onemocnění, které se projevuje tvorbou zánětlivých nodulů, secernujících píštělí, abscesů v oblastech s výskytem velkých potních žláz a následně se vznikem jizev, případně fibrotických pruhů. Onemocnění pacienty významně omezuje a snižuje kvalitu jejich života. V poslední době byla prokázána účinnost u biologických léků, z nichž adalimumab byl schválený k léčbě hidradenitis suppurativa. Předkládáme kasuistiku pacienta s těžkou formou hidradenitis suppurativa úspěšně léčeného adalimumabem.
CELÝ ČLÁNEK

Biologická léčba bronchiálního astmatu - první klinické zkušenosti s mepolizumabem

05/2017 MUDr. Irena Krčmová, CSc., MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Současná léčba středně těžkého až těžkého perzistujícího astmatu se opírá zejména o inhalační kortikosteroidy v kombinaci s dlouhodobě působícími bronchodilatancii a antagonisty leukotrienů. Některé fenotypy astmatu však nejsou ani při kombinované antiastmatické léčbě pod kontrolou. V posledních dvou desetiletích narostly studie s užitím biologické léčby se selektivními přístupy k alergickému a eosinofilnímu zánětu dýchacích cest. V současné době je v Evropské unii registrována léčba protilátek vůči interleukinu 5 - jedná se o monoklonální protilátky mepolizumab a reslizumab, benralizumab je v poslední fázi klinických studií. Pacientům s nekontrolovaným těžkým astmatem by měla být k vysokým dávkám fixních kombinací inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě působících |32-sympatomimetik přidávána cílená biologická léčba podle fenotypu a patofyziologického endotypu ještě před podáním systémových kortikosteroidů. Mepolizumab je od roku 2015 registrován v rámci Evropské unie, je indikován k léčbě těžkých eosinofilních astmatiků refrakterních k léčbě.
CELÝ ČLÁNEK

Feltyho syndrom - vzácná forma revmatoidní artritidy

05/2017 MUDr. Veronika Balajková, MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Feltyho syndrom představuje zvýšené riziko mortality u pacientů s revmatoidní artritidou. K ovlivnění neutropenie, jakožto základního diagnostického kritéria, však doposud nebyla vyvinuta jednotná léčebná strategie. Tato kasuistika předkládá případ sedmdesátileté pacientky s obtížně léčitelnou závažnou neutropenií, komplikovanou recidivujícími infekcemi. Po zvážení rizik a benefitů byl vzhledem k možnému vývoji chronické leukémie do terapie společně s kortikosteroidy zaveden cyklosporin A, na kterém došlo k normalizaci neutrofilních granulocytů.
CELÝ ČLÁNEK

ESC Congress 2017 - 3 ze 4 hypertenzních pacientů nemají dostatečnou 24hodinovou kontrolu krevního tlaku: Jaká jsou řešení?

05/2017
Na sklonku srpna letošního roku se pozornost kardiologů upínala k největšímu městu Katalánska. Právě Barcelona letos hostila nejvýznamnější kardiologickou událost roku - European Society of Cardiology (ESC) Congress. Že se jedná o největší kardiologickou událost roku prozradí samotná čísla - přes 32 000 návštěvníků, 11 000 abstraktů a 500 přednášek. Letošní ročník se nesl ve světle čtyřicetiletého výročí od zavedení perkutánní koronární intervence do klinické praxe, avšak přednáškové sekce pokryly snad všechny oblasti moderní kardiologie a aktuální farmakoterapie v kardiologii.
CELÝ ČLÁNEK

ESC Congress 2017 - Jak zlepšit prognózu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

05/2017
Kardiovaskulární onemocnění představují celosvětově nejčastější příčinu úmrtí - ročně mají na svědomí téměř 17 milionů životů. To je oproti nádorovým onemocněním, která obsadila druhou příčku, zhruba dvojnásobné číslo. Mezi nejzávažnější rizikové faktory, které zvyšují kardiovaskulární riziko, patří hypertenze a dyslipidémie. Pokud se tyto dva faktory vyskytují společně, případně v kombinaci ještě s dalšími komorbiditami, kardiovaskulární riziko nadále roste. Jak u takovýchto pacientů zlepšit prognózu? A jak efektivně bojovat proti nízké adherenci? Těmito otázkami se zabývalo symposium na téma Jak zlepšit prognózu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, které proběhlo v rámci letošního kongresu ESC 2017 v Barceloně.
CELÝ ČLÁNEK