Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek endokrinologie . Zobrazit všechny články

Quo vadis hypertension? Kam směřuje farmakoterapie arteriální hypertenze

01/2024 Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Článek je věnován novým lékům s antihypertenzním účinkem, která jsou již na trhu nebo v klinických studiích s nadějí časného použití v běžné klinické praxi. Jedná se o souhrn několika skupin léků se zaměřením na jejich mechanismus působení, účinnost a nežádoucí účinky.
CELÝ ČLÁNEK

Dospělý pacient s tyreopatií v ambulantní péči – možnosti diagnostiky a léčby

05/2023 MUDr. Veronika Grinholc
V České republice se odhaduje, že až 10 % populace trpí některou formou tyreopatie. V tomto článku se budeme věnovat nejčastějším tyreopatiím v ambulanci endokrinologa, jejich diagnostice a léčbě v závislosti na typu onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Nové poznatky k úspěšné léčbě levotyroxinem aneb úskalí substituční léčby

05/2023 MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
TyreoidáLní léky patří u nás i celosvětově k nejčastěji předepisovaným lékům. Znalost faktorů a mechanismů, které ovlivňují vstřebávání Levotyroxinu a jeho další využití v organismu, je důležitou podmínkou při snaze o optimalizaci léčby. Mezi ně patří stravovací návyky, interní onemocnění spojená s poruchami vstřebávání u střevních a jiných onemocnění, léky a látky v přírodě zasahující do mechanismu tyreoidáLních hormonů - tzv. tyreoidáLní disruptory. Jejich vlivem může být léčba porušené funkce štítné žlázy neuspokojivá i přes dodržení pravidel substituční léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2022 v New Orleans

05/2022 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Americké diabetologické asociace (American Diabetes Association, ADA) se letos konal v New Orleans a podobně jako většina dalších velkých kongresů byl organizován hybridní formou s možností jak osobní, tak i virtuální účasti. Letošní kongres byl možná více než ty předešlé zaměřen na význam nutrice a správné výživy v prevenci a léčbě diabetů. Zároveň se mnoho sekcí věnovalo novým možnostem prevence a léčby obezity u diabetiků 2. i 1. typu.
CELÝ ČLÁNEK

Burosumab v léčbě X-vázané hypofosfatemie u dvou sourozenců - kazuistika

04/2022 Doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.; PharmDr. Petra Rozsívalová
X-vázaná hypofosfatemie (X-linked hypophosphatemia, XLH) je vzácné onemocnění manifestující se v dětském věku především křivicí, osteomalacií, odontomalacií a disproporcionálně malým růstem. Typickým prvním projevem bývá kolébavá chůze a bolesti končetin. Uvádíme kazuistiku dvou sourozenců s familiárním výskytem XLH, u kterých konvenční terapie fosfáty a kalcitriolem nebyla dostatečně účinná. Po zahájení léčby burosumabem, monoklonální protilátkou neutralizující FGF-23, došlo k významnému ústupu klinických obtíží i laboratorních nálezů. Léčba ve srovnání s konvenční terapií je lépe tolerována a je bez nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Metabolismus vápníku a vitaminu D a kostní změny u gastrointestinálních chorob

04/2022 MUDr. Vasyl Suchoťko; doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
Gastrointestináiní trakt hraje klíčovou roli v metabolismu vápníku a vitaminu D a významně se tak podílí na zdraví skeletu. Onemocnění gastrointestinálního traktu, zejména tenkého střeva, pankreatu a jater, jsou spojena nejen s poruchami metabolismu vápníku a vitaminu D, ale i s vyšším výskytem osteoporózy a nízkotraumatických fraktur. Rovněž v gastroenterologii běžně užívaná farmaka interagují se vstřebáváním vápníku v tenkém střevě, a tím se nepřímo podílejí na zvýšeném riziku osteoporózy.
CELÝ ČLÁNEK

Význam suplementace vitaminem D v léčbě a prevenci osteoporózy

02/2022 Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.; MUDr. Karolina Kočí
Konečný produkt tvorby vitaminu D je kaLcitrioL, který se tvoří v ledvinách a který je jediný aktivní na receptorech cílových tkání. Každá buňka v těle, jež vlastní receptor pro vitamin D, se může stát cílem pro cirkulující kalcitriol v oběhu. Hlavní účinek vitaminu D je resorpce vápníku střevem - tvorbou aktivního vápník vázajícího proteinu - a při jeho nedostatku se vstřebá pouze 10-15 % vápníku a jen 60 % fosforu přijatého stravou. Nedostatek vitaminu D vede k poklesu koncentrace vápníku v séru a to je podnět pro zvýšenou sekreci parathormonu příštítnými tělísky. Kalcitriol má ale rovněž přímý účinek na kostní buňky, a to osteoblasty, kde podporuje tvorbu kolagenu typu I a tvorbu osteokalcinu. Nedostatek vitaminu D a jeho aktivního metabolitu je rizikovým faktorem pro osteoporózu, snižuje svalovou sílu a limituje neuromuskulární koordinaci. Prací o vitaminu D přibývá exponenciálně a prokazují, že vitamin D zdaleka není jen vitaminem důležitým pro kalciofosfátový metabolismus a kost, ale zasahuje do mnoha dalších tělesných funkcí. V metaanalýze 11 randomizovaných klinických studií (n = 31 022) při dávce vitaminu D3 vyšší než 800 IU byla zjištěna nižší incidence non-vertebrálních zlomenin, ale především zlomenin krčků kostí stehenních u 65letých a starších osob. Průměrná koncentrace kalcidiolu spojovaná se snížením rizika zlomeniny krčku kosti stehenní byla 74 nmol/l (30 ng/ml). Optimální sérová koncentrace kalcidiolu pro kost a lidské zdraví nebyla dosud stanovena. Ve věku 70 let je schopnost enzymatického aparátu kůže tvořit vitamin D desetkrát nižší než u mladých jedinců. Denní dávka vitaminu D3 je 15-20 µg, tedy 600-800 (1 µg vitaminu D3 odpovídá 40 UI). Obecně platí, že dávka vitaminu D by měla být tak vysoká, aby koncentrace aktivního metabolitu v plazmě (kalcitriolu) potlačovala sekreci parathormonu příštítnými tělísky. Vápník a vitamin D jsou základní léky pro léčbu senilní osteoporózy a při podávání teriparatidu, bisfosfonátů, selektivního modulátoru estrogenních receptorů (selective estrogen receptor modulator, SERM), hormonální substituční terapie (hormone replacement therapy, HRT), estrogenové substituční terapie (estrogen replacement therapy, ERT), stroncium ranelátu, kalcitoninu a denosumabu.
CELÝ ČLÁNEK

Gliptiny v ordinacích všeobecných praktických lékařů

02/2022 MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
Cílem léčby diabetů je zachovat či zlepšit kvalitu života, snížit celkovou mortalitu a morbiditu, která souvisí zejména s kardiovaskulárními komplikacemi a nádory, a udržet dlouhodobě optimální metabolickou kompenzaci a zpomalit tak vznik a rozvoj chronických mikrovaskulárních komplikací diabetu.
CELÝ ČLÁNEK

Telemedicína v diabetologii

01/2022 MUDr. Robert Bém, Ph.D., MHA
Moderní technologie, všudypřítomný přístup k internetu, významné pokroky v oblasti umělé inteligence a hledání nových řešení mohou při správném použití vést ke zlepšení zdravotní péče i spokojenosti pacientů. Poskytování péče prostřednictvím telemedicíny je spolehlivé a srovnatelně účinné jako u fyzických kontrol pacientů v ambulanci. Telemedicína v diabetologii umožňuje významně rozšířit možnosti péče o pacienty s diabetem a jeho komplikacemi, vede k přesvědčivému zlepšení kompenzace diabetu a ke zlepšení selfmonitoringu pacientů s diabetem. Pozitivní účinek telemedicíny závisí na správném nastavení procesů přenosu a zpracování dat, ale také na edukaci všech zúčastněných. Telemedicína podporuje zapojení pacientů, ale i zdravotníků do managementu diabetu, zlepšuje koordinaci péče a zlepšuje komunikaci mezi pacienty a zdravotníky.
CELÝ ČLÁNEK

Specifika léčby diabetu ve stáří

01/2022 MUDr. Markéta Kubíčková
Diabetes mellitus je velmi časté onemocnění vyššího věku. Je to dáno jednak prodlužující se střední délkou života, ale také častým nezdravým životním stylem s nízkou fyzickou aktivitou a vysokokalorickou stravou. V České republice mělo podle posledních dostupných údajů z roku 2018 diagnostikovaný diabetes mellitus 1 018 283 lidí, přičemž více než 30 % nemocných bylo starších 65 let.1 Většinu tvoří pacienti s diabetes mellitus 2. typu. Pro populaci nemocných diabetiků starších 65 let je charakteristická zejména heterogenita. Pacienti mají různý stupeň celkové zdatnosti a liší se výskytem komplikací a jiných komorbidit. Proto musí být strategie i cíle léčby voleny individuálně.23
CELÝ ČLÁNEK

Covid-19 a diabetes mellitus

01/2022 Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Pro onemocnění covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 při diabetů je typické obousměrné působení obou stavů založené na společných patofyzioiogických mechanismech, které se vzájemně ovlivňují. Základním léčebným cíiem je co nejiepší kompenzace diabetu umožňující iehčí průběh onemocnění. Poznatky o účincích antidiabetik vycházejí zatím jen z observačních retrospektivních studií podmíněných značnou heterogenitou hodnocených pacientů, která přispívá k rozdílným výsledkům při hodnocení těchto účinků. Přínosem ke zhodnocení léčby mohou být randomizované studie a dále i dlouhodobé sledování pacientů v postcovidovém období.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba obezity u pacientů s diabetem: přehled současných možností a výhledy do budoucna

01/2022 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Iva Jakubíková; MUDr. Viktorie Kovářová; MUDr. Michaela Kudláčková
Obezita je důležitým rizikovým faktorem pro vznik diabetes mellitus 2. typu a významně se podílí na vzniku dalších přidružených onemocnění, jako jsou arteriální hypertenze, dyslipidemie a další, jejichž kombinace je označována jako metabolický syndrom. Přítomnost metabolického syndromu vede k výraznému zvýšení rizika kardiovaskulární morbidity a mortality. Obezita zejména vyšších stupňů a její progrese nepochybně přispívá ke zhoršení kompenzace a celkové prognózy diabetiků 2. typu a snížení hmotnosti naopak může mít významné pozitivní účinky. V tomto článku podáváme přehled možností snížení hmotnosti u pacientů s diabetes mellitus 2. typu pomocí farmakoterapie. Věnujeme se zejména novějším lékovým skupinám gliflozinů a agonistů pro glukagonu podobný peptid 1 (glucagon-like peptid 1 receptor agonists, GLP-1 RA), které kromě snížení hmotnosti pacienta vedou i k poklesu kardiovaskulárních či renálních komplikací, a nastiňujeme také aktuální perspektivy léčby, včetně nových antiobezitik, která se postupně blíží uvedení na trh. Pro úplnost také stručně uvádíme léčebné možnosti s využitím bariatrické chirurgie a endoskopie.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba dyslipidemie u diabetiků 2. typu

01/2022 MUDr. Eva Tůmová
V naší populaci stále stoupá podíl pacientů s diabetem 2. typu, kteří patří mezi pacienty s vysokým či velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Kromě adekvátní kompenzace diabetu je nezbytné věnovat dostatečnou pozornost kontrole rizikových faktorů aterosklerózy a zpomalit její progresi. K samozřejmosti tedy krom jiného patří pravidelné kontroly lipidogramu a farmakologická kontrola dyslipidemie s cílem dosáhnout doporučených koncentrací LDL cholesterolu. Za tímto účelem stále široce indikujeme hypolipidemickou terapii statiny, případně statiny s výhodou kombinujeme s ezetimibem, fenofibrátem či s nově dostupnými inhibitory proproteinové konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (PCSK9). Tento článek shrnuje léčebné možnosti při terapii diabetické dyslipidemie a pojednává o výhodách jednotlivých farmakoterapeutických strategií.
CELÝ ČLÁNEK

Farmakoterapie arteriální hypertenze u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

01/2022 Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Výskyt arteriální hypertenze je u diabetiků 2. typu dvakrát častější než v běžné populaci a stoupá v závislosti na věku a délce trvání diabetu. Dobrá kontrola hypertenze u diabetiků je zásadní pro snížení kardiovaskulárního rizika a také mikrovaskulárních komplikací. Základem léčby hypertenze u diabetiků je blokáda renin-angiotension-aldosteronového systému. V současných postupech se doporučuje preference kombinační antihypertenzní léčby a snaha o rychlou normalizaci krevního tlaku. Nová antidiabetika (inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 [sodium-glucose co-transporter 2, SGLT-2] a agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, [glucagon-like peptide 1, GLP-1]) mají nezanedbatelný antihypertenzní účinek a představují novou příležitost k optimalizaci současné léčby hypertenze u diabetických pacientů. Tento článek shrnuje současné poznatky a doporučení v léčbě hypertenze u diabetiků 2. typu.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba ischemické choroby srdeční u diabetiků

01/2022 Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Pacienti postižení diabetes melitus a současně ischemickou chorobou srdeční patří mezi ty nejohroženější z hlediska úmrtí a invalidizace. Jejich metabolický, hemodynamický a trombotický stav je odlišný od pacientů s ischemickou chorobou srdeční bez diabetu a rozdíly existují i mezi pacienty s diabetem 1. a 2. typu. Kromě kontroly a korekce většinou smíšené dyslipidemie, hypertenze a kouření je v této skupině zásadní optimální kontrola glykemie vhodným typem antidiabetik a větší důraz na antitrombotickou léčbu. Častá přítomnost polyvaskulárního postižení a postižení mikrocirkulace je dalším důvodem k agresivnější a selektivnější léčbě těchto pacientů, včetně mírně odlišného přístupu k revaskularizaci koronárních tepen.
CELÝ ČLÁNEK

Management diabetu v průběhu hospitalizace

01/2022 MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.; MUDr. Eva Horová, Ph.D.
Článek poskytuje základní návod, jak léčit pacienty s diabetem na standardním lůžkovém oddělení, resp. jak minimalizovat riziko rozvoje hypoglykemií. Zároveň jsou uvedena základní doporučení pro úpravu antidiabetické léčby před operací.
CELÝ ČLÁNEK

Prevence a léčba syndromu diabetické nohy

01/2022 MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH
Syndrom diabetické nohy je závažnou komplikací diabetů, která zhoršuje morbiditu a mortalitu pacientů s diabetem a snižuje kvalitu jejich života. Vzhledem k multifaktoriální etiologii tohoto onemocnění je i jeho léčba komplexní a měla by být multidisciplinární. Hlavní aspekty léčby zahrnují odlehčení plosky, razantní léčbu infekce včetně kurativní chirurgie, léčbu ischemie pomocí revaskularizace a snahu o co nejlepší kompenzaci diabetu. V rámci prevence je zásadní identifikace rizikových pacientů, jejich edukace s nastavením pravidelných preventivních kontrol v podiatrické ambulanci.
CELÝ ČLÁNEK

Angiologická vyšetření u pacientů s diabetem

01/2022 MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.; MUDr. Jiří Matuška
Angiologická vyšetření jsou stěžejní v určení míry kardiovaskulárního rizika u nemocných s diabetes mellitus. Právě vlivem diabetu a s ním spojených patofyziologických změn dochází k akceleraci aterosklerózy a tím k vyššímu výskytu makrovaskulárních komplikací. Tento článek pojednává o možnostech angiologického vyšetření u nemocných s diabetem a má za cíl odpovědět na otázku - u koho a jakým způsobem angiologicky sledovat.
CELÝ ČLÁNEK

Současné postavení gliptinů v léčbě diabetu

01/2022 Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Lucie Břízová; MUDr. Martina Nováková
Gliptiny jsou velmi kvalitní antidiabetika. Pro použití v terapii jsou významné tyto vlastnosti: 1. jednoduchost podání, 2. praktická absence nežádoucích účinků, 3. minimální riziko hypoglykemie, 4. dostatečná účinnost, 5. kardiovaskulární bezpečnost. Gliptiny jsou vhodné pro iniciální léčbu u pacientů s recentní diagnózou a dostatečně Zachovalou sekrecí inzulínu bez manifestace aterosklerotických komplikací, pro seniory, diabetiky s nedlouhou dobou naděje na dožití. Podle příslušného souhrnu údajů o léčivém přípravku u jednotlivých přípravků je možné je použít v prakticky jakékoliv kombinaci s jinými antidiabetiky.
CELÝ ČLÁNEK

Semaglutid - první perorální agonista receptorů GLP-1 a jeho postavení v léčbě diabetu

01/2022 MUDr. Eva Račická
Od doby uvedení prvního agonisty receptoru pro glukagonu podobný peptid 1 (glucagon-like peptide-1 receptor agonists, GLP-1 RA), který byl schválen v roce 2005 (exenatid 2* denně) pro léčbu diabetes mellitus 2. typu, byly v této lékové skupině vyvinuty nové léky, které mají významný účinek na úpravu glykemie a tělesné hmotnosti. Vývoj podání těchto léků pak vedl k subkutánní aplikaci injekcí 1* denně a 1* týdně. V roce 2021 byl v České republice uveden na trh první perorálně podávaný GLP-1 RA, a to semaglutid. Tento článek poskytuje výsledky z klinického programu PIONEER, které svědčí o účinnosti a dobré toleranci perorálního semaglutidu v léčbě diabetu 2. typu. Článek se také zabývá postavením perorálního semaglutidu v kontextu algoritmu léčby diabetes mellitus 2. typu.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4