03/2019

Úvodník 03/2019

03/2019 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
 
CELÝ ČLÁNEK

Profesor Cyril Höschl

03/2019 Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Rychlé tempo a velký rozsah změn v jednotlivých oblastech lidské činnosti lze vysvětlit jako důsledek pokroku, který provází intenzivnější globální komunikaci a širokou dostupnost vyššího vzdělání. Při pohledu zblízka lze ale pozorovat osobnosti, které mají na těchto změnách významný podíl. Takoví jedinci udávají polohu, ve které se jejich obor nachází a směr kterým se ubírá. Slouží jako milníky na cestě z minula do budoucnosti. V psychiatrii je takovou osobností prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FCMA, FRCPsych - psychiatr, učitel, vědec a organizátor. Oboru pomohl zjednat respekt a autoritu mezi kolegy lékaři, mezi vědci, politiky i svými čtenáři a posluchači. V psychiatrii je především autoritou odbornou, za hranicemi oboru je vnímán j ako významný publicista a neopominutelná osobnost intelektuálního prostředí společnosti.
CELÝ ČLÁNEK

Zobrazovací metody při diagnostice a hodnocení progrese axiálních spondyloartritid

03/2019 MUDr. Kristýna Bubová
Pro diagnostiku axiálních spondyloartritid (axSpA) je zásadním vyšetřením konvenční rentgenový (RTG) snímek sakroiliakálních skloubení. Rentgenové vyšetření dokáže zachytit změny dlouhodobě probíhajícího zánětu, avšak nelze jej využít u časných forem choroby. U pacientů s krátkou dobou trvání obtíží či u pacientů s negativním nálezem na RTG a přetrvávající vysokou suspekcí na tuto potenciálně závažnou chorobu lze využít v diagnostice vyšetření magnetickou rezonancí (magnetic resonance imaging, MR), které dokáže zachytit časné aktivní změny ve formě kostního edému. Obě vyšetření tvoří zobrazovací větev klasifikačních kritérií podle ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) pro diagnostiku axSpA. Z pohledu hodnocení progrese nemoci se v klinické praxi využívá RTG vyšetření páteře. Pro studijní účely byly vyvinuty různé skórovací systémy, z nichž nejvyužívanějším je modifikované Stokesovo páteřní skóre pro ankylozující spondylitidu (modified Stokes Ankylosing Spondylitis Spinal Score, mSASSS). Obecně se doporučuje opakovat RTG vyšetření v minimálně dvouletých intervalech vzhledem k pomalé progresi nemoci. Ostatní zobrazovací metody mají v diagnostice a hodnocení progrese nemoci jen okrajový význam.
CELÝ ČLÁNEK

Inhibitory Janusových kináz v léčbě revmatoidní artritidy

03/2019 MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Janusovy kinázy (JAK) tvoří skupina enzymů (JAK 1, 2, 3 a Tyk2), které modulují signální kaskády s významnou úlohou v patogenezi revmatoidní artritidy. Inhibitory JAK jsou synteticky vyrobené malé molekuly pro perorální užívání, které patří do skupiny cílených syntetických chorobu modifikujících antirevmatických léků (targeted synthetic disease modifying antirheumatic drugs, tsDMARD). Klinická hodnocení s tofacitinibem a baricitinibem u doposud neléčených pacientů s revmatoidní artritidou nebo u pacientů s nedostatečnou odpovědí na konvenční či biologické chorobu modifikující antirevmatické léky (DMARD) prokázala rychlý nástup účinku, pokles a dlouhodobé udržení nízké klinické aktivity, zpomalení rentgenové progrese a příznivý bezpečnostní profil. To vedlo k jejich schválení pro léčbu pacientů s revmatoidní artritidou a zařazení do léčebného algoritmu. V současnosti probíhají další klinická hodnocení fáze II a III se selektivními a neselektivními inhibitory JAK.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby psoriatické artritidy

03/2019 MUDr. Jiří Štolfa, MUDr. Liliana Šedová
Psoriatická artritida (PsA) je v současné době definována jako komplexní onemocnění s více muskuloskeletálními i kožními projevy a také s přidruženými chorobami. Mělo by se tedy spíše hovořit o „psoriatické nemoci“ než o psoriatické artritidě. K léčbě tohoto onemocnění se používají nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy a chorobu modifikující léky syntetické, cílené nebo biologické. Doporučení České revmatologické společnosti (ČRS) ČLS JEP vycházejí převážně z doporučení EULAR (Evropská liga proti revmatismu, European League Against Rheumatism) a zahrnují nejen indikace jednotlivých skupin přípravků, ale i návrhy, jak hodnotit aktivitu jednotlivých projevů choroby. Léčba je rozdělena do čtyř úrovní. Mezi nimi lze přecházet podle výskytu a závažností projevů a účinnosti používaných přípravků.
CELÝ ČLÁNEK

Temporální arteritida – úskalí při diagnostice a léčbě

03/2019 MUDr. Jana Tomasová Studýnková, Ph.D.
Temporální arteritida je nejčastější formou systémové vaskulitidy u osob starších 50 let. Postihuje tepny velkého a středního kalibru a je způsobena obrovskobuněčným zánětem postižené tepny. Diagnostika temporální arteritidy je založena především na charakteristickém klinickém obraze, biopsii postižené tepny a v posledních letech na významu stále získává i použití zobrazovacích metod. Základním lékem užívaným v terapii temporální arteritidy jsou vysokodávkované glukokortikosteroidy, při jejich nedostatečném účinku klasická imunosupresiva - methotrexát, azathioprin, leflunomid, mykofenolát mofetil, hydroxychlorochin, dapson a cyklofosmamid. V poslední době narůstá užití i nových biologické léků, zejména inhibitoru IL-6 tocilizumabu, dále inhibitoru IL-12/23 ustekinumabu, inhibitoru CTLA-4 abataceptu nebo léků ze skupiny inhibitorů JAK.
CELÝ ČLÁNEK

Farmakoekonomický („nemedicínský") switch z originální biologické léčby na biosimilární alternativu - pro a proti

03/2019 Doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Do klinické praxe nyní masivně vstupují biosimilární varianty originálních biologických produktů, které díky své nižší ceně výrazně zlevňují přímé náklady za celý segment této léčby. Není ale zcela jasné, nakolik je bezpečné převádět (switchovat) již zavedené pacienty z biooriginálních na jejich biosimilární kopie pouze z farmakoekonomických důvodů. V tomto přehledovém článku shrnujeme poznatky z intervenčních i observačních studií i současný postoj expertů k této problematice.
CELÝ ČLÁNEK

Hydroxychlorochin - „starý lék" s novým významem v léčbě systémového lupus erythematodes

03/2019 MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Hydroxychlorochin primárně sloužil k léčbě a prevenci malárie, postupem doby byl zjištěn jeho terapeutický účinek i na autoimunitní zánětlivé revmatické onemocnění. Hydroxychlorochin má schopnost alkalizace kyselého prostředí lyzosomů, kdy prostřednictvím zvýšení pH dochází k ovlivnění celé řady důležitých dějů, které ve svém důsledku vedou k zásahu do mechanismů buněčné i humorální imunitní odpovědi. Podávání hydroxychlorochinu je u systémového lupus erythematodes doporučováno u všech nemocných, pokud nejsou přítomny kontraindikace. Hydroxychlorochin u těchto pacientů redukuje riziko vzplanutí (tzv. flare) orgánového postižení, má účinky šetřící kortikosteroidy a snižuje riziko tromboembolických příhod. Hydroxychlorochin lze podávat v těhotenství i v laktaci. Jedná se o relativně dobře tolerovaný lék. Mezi nežádoucí účinky patří potenciální rozvoj očních komplikací, obzvláště retinopatie. Tato práce se zabývá mechanismem účinku a bezpečností léčby u systémového lupus erythematodes.
CELÝ ČLÁNEK

Golimumab v léčbě axiálních spondyloartritid - dlouhodobé výsledky léčby

03/2019 MUDr. Kristýna Bubová
Golimumab patří do skupiny inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (tumor necrosis factor, TNF), používaných u pacientů s axiální spondyloartritidou v první linii biologické léčby. Účinnost a bezpečnost golimumabu byla hodnocena ve dvou zásadních studiích u pacientů s aktivní formou ankylozující spondylitidy (GO-RAISE) a non-radiografické axiální spondyloartritidy (GO-AHEAD). Výsledky potvrdily výborný účinek terapie ve srovnání s pacienty užívajícími placebo. Podle vyšetření magnetickou rezonancí v dosavadních studiích snižuje golimumab dlouhodobě rozsah kostního edému sakroiliakálních skloubení i páteře. Imunogenita golimumabu je u pacientů s axiální spondyloartritidou nižší než u pacientů s revmatoidní artritidou a setrvání pacientů na této léčbě je podobné jako ve studiích s jinými inhibitory TNF. Golimumab představuje dlouhodobě poměrně bezpečnou a účinnou cestu snížení aktivity non-radiografické i radiografické formy nemoci.
CELÝ ČLÁNEK

Methotrexát a jeho role v denní revmatologické praxi

03/2019 MUDr. Radka Moravcová
Methotrexát je v současnosti nejužívanějším chorobu modifikujícím lékem u celé řady revmatických onemocnění. Nejčastěji je podáván v léčbě revmatoidní artritidy, kde je stále lékem první volby a tzv. „kotevním lékem“ pro kombinace s jinými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (disease modifying antirheumatic drugs, DMARD), včetně biologických přípravků, pokud není v monoterapii dostatečně účinný. Má velmi příznivý poměr účinku a rizika, o čemž svědčí fakt, že po třech letech zůstává léčeno methotrexátem více než 50 % pacientů, což je dvojnásobek oproti jiným DMARD. Kromě léčby revmatoidní artritidy je s úspěchem používán k terapii juvenilní idiopatické artritidy a periferní formy psoriatické artritidy. Dále je podáván u některých projevů systémových onemocnění pojiva, jako je systémový lupus erythematodes, systémová sklerodermie, polymyositida, dermatomyositida a další. V této práci jsou shrnuty nejdůležitější obecné zásady podávání methotrexátu u pacientů s revmatoidní artritidou, formy aplikace, dávkování, ale i rizika spojená s jeho častým a dlouhodobým užíváním.
CELÝ ČLÁNEK

Nestandardní situace v léčbě revmatoidní artritidy

03/2019 Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
Revmatoidní artritida je systémové onemocnění s potenciálem poškození řady orgánů a systémů. Bolestivá a invalidizující choroba hluboce narušuje celoživotní kvalitu života postižených. V tomto článku shrnujeme zvláštnosti terapie revmatoidní artritidy v přítomnosti extraartikulárních postižení (plic, kardiovaskulárního systému, ledvin, krvetvorby, cév) a v dalších složitějších situacích (časná artritida, plánovaná gravidita a kojení, infekce, onkologická onemocnění).
CELÝ ČLÁNEK

Očkování pacientů s autoimunitním zánětlivým revmatickým onemocněním při léčbě novými biologickými léky a inhibitory JAK

03/2019 MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Pacienti s autoimunitním zánětlivým revmatickým onemocněním (autoimmune inflammatory disease, AIIRD) mají vyšší riziko infekčních komplikací, které je důsledkem řady faktorů. Očkován by měl být každý pacient s AIIRD, u kterého bude prováděna imunosupresivní léčba. Pacienti by měli být očkováni proti pneumokokovým infekcím, chřipce a rizikoví pacienti též proti hepatitidě B. Očkování může být provedeno i v průběhu léčby (kromě depleční terapie cílené na B lymfocyty), ale je preferováno v situaci stabilizovaného onemocnění s nižší aktivitou. Některé druhy léčby mohou ovlivnit protilátkovou odpověď, ta ale bývá obvykle dostatečná k dosažení séroprotekce. Očkování živými vakcínami není u imunosuprimovaných pacientů doporučováno, ale ve specifických případech ho lze zvážit, zejména před zahájením terapie inhibitory Janusových kináz (JAK).
CELÝ ČLÁNEK

Vybrané kasuistiky z klinického programu tofacitinibu

03/2019 MUDr. Šárka Forejtová
Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusových kináz (JAK), který patří do skupiny tzv. cílených syntetických chorobu modifikujících antirevmatických léků (tsDMARD). Účinnost a bezpečnost podávání u pacientů s revmatoidní artritidou byla prověřena v řadě klinických studií, a to u pacientů s různým typem zavedené léčby i s různým stupněm postižení. V klinickém hodnocení byl pozorován rychlý nástup účinku a dále dlouhodobá, stabilní účinnost při léčbě až po dobu 8,5 let. Dlouhodobá bezpečnostní data vycházejí dokonce až z 9 let sledování. Bylo zjištěno, že při léčbě tofacitinibem je bezpečnost podávání obdobná jako u terapie pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa (anti-TNF-α). U pacientů léčených tofacitinibem bylo prokázáno téměř čtyřnásobné riziko vzniku herpes zoster, vyšší výskyt komplikovaného nebo diseminovaného pásového oparu však zjištěn nebyl. Článek podává popis tří kasuistik pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli dlouhodobě léčeni tofacitinibem v rámci klinického hodnocení, následně pak po schválení regulačními orgány již standardní cestou. Ve všech třech případech byl prokázán výborný efekt tofacitinibu, nebyly zachyceny žádné vážné nežádoucí účinky.
CELÝ ČLÁNEK

Vitamin D a vitamin K a jejich souvislost s osteoporózou

03/2019 MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA; Ing. Kateřina Dunovská; Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Osteoporóza se stává celosvětovým problémem veřejného zdraví. Včasný záchyt osteoporózy je minimální, jelikož je dlouhou dobu bezpříznaková. To většinou vede k rozpoznání osteoporózy až po vzniku zlomeniny, nejčastěji v oblasti kyčle či obratlů. Zlomenina většinou vznikne neadekvátní silou. Stanovování obsahu vitaminu D zažívá v posledních letech „boom“. Někteří výrobci základních potravin již provádějí fortifikaci vitaminem D. To by mohlo mít pozitivní vliv na snížení počtu zlomenin, jelikož z průzkumů vyplývá, že celá populace má nedostatečné koncentrace vitaminu D. Stanovení koncentrace vitaminu K u pacientů probíhá prozatím pouze pro výzkumné účely z důvodu časové náročnosti tohoto stanovení.
CELÝ ČLÁNEK

Fixní trojkombinace antihypertenziv v běžné klinické praxi

03/2019 MUDr. Monika Kamasová
Fixní kombinační terapie zlepšuje v klinické praxi adherenci pacienta k léčbě a tím i kompenzaci krevního tlaku. Dlouhodobě nedostatečně kompenzovaná arteriální hypertenze vede k subklinickému orgánovému poškození (hypertenzí způsobené orgánové poškození, hypertension-mediated organ damage, HMOD). Kasuistika popisuje účinek fixní trojkombinace antihypertenziv na zlepšení adherence pacienta k terapii a zlepšení parametrů HMOD.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby primární biliární cholangitidy

03/2019 MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D.; MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Primární biliární cholangitida je chronické progresivní cholestatické onemocnění jater. Diagnóza je založena na nálezu cholestázy, průkazu specifických antimitochondriálních protilátek nebo typickém histologickém nálezu. Velká část nemocných je v době diagnózy asymptomatických; pokud jsou symptomy přítomny, nejčastěji se objevuje pruritus a únava. Základní léčbou je v současné době kyselina ursodeoxycholová. U nemocných, kteří na léčbu kyselinou ursodeoxycholovou neodpoví adekvátním ústupem cholestázy, zůstává prognóza nepříznivá. V tomto případě je třeba zvážit možnosti léčby druhé linie kyselinou obeticholovou nebo off-label podání bezafibrátu. Léčba druhé linie vyžaduje pravidelnou monitoraci možných nežádoucích účinků. Léčbu vyžadují i často přidružené symptomy nebo komplikace, jako je pruritus a kostní choroba. V pokročilých stadiích vyžadují léčbu komplikace asociované portální hypertenze. Ve stadiu jaterní cirhózy je nutno zvážit jaterní transplantaci.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti farmakoterapie obezity v České republice

03/2019 MUDr. Dita Pichlerová
Vzhledem k novým znalostem o roli hypothalamu a neurohormonů v léčbě obezity se zdá, že antiobezitika se postupně stanou velmi důležitou a běžnou podporou při redukci tělesné hmotnosti. I když americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je ve schvalování antiobezitik mnohem pružnější, také v České republice byly uvedeny v posledních letech na trh nové látky určené k redukci hmotnosti a zdá se, že další budou následovat. Moderní farmaka v léčbě obezity jsou účinnější než dříve a měla by být hlavně bezpečná. V článku jsou probrána jednotlivá antiobezitika dostupná v České republice a také antidiabetika s pozitivním vlivem na hmotnost pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Lékové interakce s potravou, jejími složkami a nápoji

03/2019 PharmDr. Josef Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Potrava, některé její složky, nápoje a potravinové doplňky často ovlivňují metabolismus a transport léčiv v organismu nebo přímo farmakodynamické účinky léčiv. V důsledku těchto interakcí dochází ke změnám v biologické dostupnosti léčiv, ke snížení účinku nebo selhání terapie nebo ke zvýšení rizika výskytu nežádoucích účinků, výjimečně dokonce může dojít k projevům toxicity. Cílem přehledu je podat základní informaci o rozsahu aktuálních znalostí o interakcích potravy a nápojů s léčivy. Zejména pak ukázat na léčiva, která je z různých důvodů nezbytné užívat bud' nalačno, nebo po jídle a současně upozornit na skutečnost, že se léčiva mají zapíjet vodou.
CELÝ ČLÁNEK

Tremfya (guselkumab) - první inhibitor interleukinu 23 a jeho místo v současné klinické praxi

03/2019 
V rámci 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů, který se konal 6.-8. 6. 2019 v Olomouci, se uskutečnilo i edukační symposium věnované prvnímu inhibitoru interleukinu 23 guselkumabu a jeho roli v klinické praxi. Symposium moderoval prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. V rámci odborného bloku nejprve doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA (Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV), představil nový přípravek, dokumentoval jeho účinnost a bezpečnost a uvedl některé výsledky klinických studií. O dosavadních zkušenostech s jeho užitím v klinické praxi poté hovořili MUDr. Martin Tichý, Ph.D. (Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN v Olomouci), a MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně). Symposium se konalo za podpory farmaceutické společnosti Janssen-Cilag s.r.o.
CELÝ ČLÁNEK

Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe

03/2019
Psoriáza je chronické, zánětlivé, imunitně podmíněné onemocnění spojené s významnými komorbiditami. Nejčastější z nich je psoriatická artritida, která se vyskytuje u více než třetiny pacientů s psoriázou. Právě o ní pojednávalo symposium Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe, které se konalo 6. června v rámci 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci. O dalších komorbiditách pojednávalo symposium s názvem Komorbidity u psoriázy a jejich ovlivnění biologiky, které proběhlo o den později.
CELÝ ČLÁNEK

Risankizumab aneb Modré z nebe na dosah?

03/2019
„Co se pohybuji v dermatologii v oblasti léčby psoriázy, stále na pomyslné modré z nebe čekám. Těší mě, že díky risankizumabu, který má dobrou dlouhodobou účinnost i bezpečnost a komfortní podávání, na dosah opravdu je,“ uvedl prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., přednosta I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně na satelitním symposiu společnosti AbbVie, jež bylo součástí 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci. Spolu s ním setkáním provázel MUDr. Martin Tichý, Ph.D., přednosta Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc.
CELÝ ČLÁNEK

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii - doporučené postupy a reálná praxe

03/2019
Pod odbornou záštitou Diabetologického centra Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole v Praze uspořádaly Diabetická asociace ČR, Akademie postgraduálního vzdělávání v medicíně a Galén Symposion ve Starých Splavech ve dnech 31. 5 až 1. 6. odborné symposium s názvem Mýty, omyly a pravdy v diabetologii, v jehož rámci zazněla i přednáška podpořená společností Novartis na téma Doporučené postupy a reálná praxe, přednesená prof. MUDr. Milanem Kvapilem, CSc., MBA, z Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole.
CELÝ ČLÁNEK

Pohled za hranice - MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

03/2019
Přinášíme Vám další díl v rámci rubriky Pohled za hranice, ve které představujeme životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku. Rádi bychom Vám zajímavou formou osobního příběhu pohledem českých lékařů přinesli informace o možnostech, výhodách, ale i nevýhodách a úskalích vykonávání lékařské praxe v zahraničí. Zajímavé bude i porovnání týkající se různých států, oborů medicíny apod. Pro některé z Vás, kteří byste uvažovali o práci v zahraničí, či naopak pro Vás, kteří nechtějí nebo to pro ně není z různých důvodů dostupné, by nová rubrika mohla přinést zajímavé čtení a poučení.
CELÝ ČLÁNEK