03/2020

Revmatologie v době pandemie COVID-19

03/2020 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

03/2020 Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Biologická léčba non-radiografických axiálních spondyloartritid

03/2020 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Axiální spondyloartritidy (axSpA) se dělí podle přítomnosti radiologické sakroiliitidy na radiografické ankylozující spondylitidy a non-radiografické axiální spondyloartritidy. Obě skupiny jsou si podobné, ale mají odlišnosti. Non-radiografická axSpA postihuje více ženy než muže, má stejnou klinickou závažnost jako radiografická, ale většinou nižší hodnotu CRP. Pro diagnostiku non-radiografické axSpA byla navržena kritéria ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society), která jsou klasifikační, ale v rukou zkušeného revmatologa je lze použít i jako diagnostická. Základním problémem je správné vyhodnocení sakroiliakálních kloubů na vyšetření magnetickou rezonancí (MR). Rentgenová progrese non-radiografické SpA do radiografické se odhaduje na 12 % během dvou let. Pro léčbu non-radiografické axSpA byly na základě úspěšných randomizovaných kontrolovaných studií schváleny přípravky etanercept, adalimumab, certolizumab a golimumab. Nedávno byla dokončena studie se secukinumabem a v letošním roce se očekává, že i tento biologický lék získá tuto indikaci.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě bolesti u osteoartrózy

03/2020 MUDr. Olga Šléglová
Důležitou roli při přenosu informace z místa poškození do mozku hraje nervový růstový faktor. Jedná se o neurotrofin modulující bolest a citlivost, který je produkován různými typy buněk a zároveň je jeho tvorba indukována prozánětlivými cytokiny. Tanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka selektivně se vázající na nadbytečný nervový růstový faktor, a tím blokující přenos bolesti. Účinek byl prokázán v preklinické fázi na modelech pro bolest spojenou s osteoartrózou, bolest bederní páteře i bolest u nádorových onemocnění. Článek seznamuje s výsledky posledních klinických studií, které byly provedeny po odvolání dočasného pozastavení klinického výzkumu ze strany amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Po obnovení klinických studií bylo změněno podání tamezumabu intravenózního na subkutánní, jeho indikace se zaměřila na pacienty se selháním běžné analgetické medikace a ve všech studiích byla důsledně hodnocena kloubní bezpečnost.
CELÝ ČLÁNEK

Biosimilární teriparatid RGB-10

03/2020 MUDr. Olga Růžičková
Riziko vzniku osteoporózy signifikantně narůstá s věkem. S tím je spjat i nárůst rizika fraktur jako nejzávažnější komplikace, která u pacientů ve vyšším věku vede k signifikantnímu nárůstu mortality a morbidity a k významnému snížení kvality života. Teriparatid je prvním anabolickým přípravkem v léčbě osteoporózy. Vstup Forstea na trh v roce 2003 znamenal začátek nové éry v léčbě osteoporózy. Mnoho studií prokázalo pozitivní efekt teriparatidu při intermitentním podávání na nárůst kostní denzity a prevenci obratlových i neobratlových zlomenin, ekonomické náklady na léčbu každého pacienta ale představují významnou zátěž zdravotního systému. Vstup biosimilárního teriparatidu na trh může tyto náklady významně snížit. Biosimilární teriparatid RGB-10 na základě rozsáhlých fyzikálně-chemických a biologických testů prokázal významnou podobnost přípravku RGB-10 na kvalitativní úrovni, dále prokázal stejnou farmakokinetiku i farmakodynamiku jako originální léčivo. Statistická analýza potvrdila formální bioekvivalenci mezi oběma přípravky. Byl prokázán ekvivalentní účinek na nárůst denzity kostního minerálu po 12 měsících léčby. Vzhledem k vysoké shodnosti obou přípravků a obdobnému nárůstu denzity lze očekávat i obdobný efekt na snížení rizika zlomenin. Bezpečnost léčby obou přípravků včetně imunogenicity je obdobná. Na základě vysoké míry podobnosti preklinických dat a průkazu naprosté bioekvivalence byl přípravek RGB-10 (Terrosa) v roce 2017 schválen Evropskou lékovou agenturou k léčbě ve stejných indikacích jako teriparatid.
CELÝ ČLÁNEK

Zkušenost s inhibitory Janusových kináz v reálné praxi z registru ATTRA

03/2020 Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., RNDr. Michal Svoboda
Léčba revmatoidní artritidy zaznamenala se zavedením biologických přípravků namířených proti cytokinům a imunitním buňkám významný pokrok. V posledních letech nastal v léčbě revmatoidní artritidy další příznivý posun, ke kterému přispěly léky zasahující do intracelulární signalizace - do dějů katalyzovaných proteinkinázami, konkrétně Janusovými kinázami (JAK). Evropskou lékovou agenturou jsou již pro léčbu revmatoidní artritidy schváleny tři inhibitory JAK - tofacitinib, baricitinib a upadacitinib. Inhibitory JAK mají rychlý nástup účinku, jsou účinné v monoterapii podobně jako v kombinaci s methotrexátem a zejména v monoterapii mají lepší účinnost než inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru. Stejně jako při biologické léčbě existuje i při léčbě inhibitory JAK větší riziko závažných infekcí, ve srovnání s biologickou léčbou je častější herpes zoster. V klinické praxi je třeba opatrnosti u pacientů ve zvýšeném riziku tromboembolických příhod. V této souhrnné práci budou na závěr diskutovány zkušenosti z klinické praxe vycházející z národního registru ATTRA.
CELÝ ČLÁNEK

Screening hydroxychlorochinové retinopatie - pohled revmatologa

03/2020 Doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
V článku shrnujeme současná doporučení pro monitoraci hydroxychlorochinové retinopatie včetně rizikových faktorů, screeningových vyšetření a jejich dopadů na terapii revmatických chorob.
CELÝ ČLÁNEK

Blokáda interleukinu 6 po dvaceti letech zkušeností

03/2020 Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
Protizánětlivý účinek blokátorů interleukinu 6 (IL-6) byl u pacientů ověřen počátkem 21. století. Blokáda rozpustného i membránového receptoru pro IL-6 se osvědčila jako účinná a poměrně bezpečná terapie revmatoidní artritidy, obrovskobuněčné arteriitidy a dalších zánětlivých onemocnění. Práce shrnuje mechanismus účinku blokády receptoru pro IL-6 a klinické zkušenosti se zatím dostupnými přípravky (tocilizumab, sarilumab), jejich výhody a rizika.
CELÝ ČLÁNEK

Palindromický revmatismus

03/2020 MUDr. David Suchý, Ph.D.
Palindromický revmatismus je charakterizován přerušovanými atakami bolesti, erytémem a otoky kloubů a kolem kloubů s různým stupněm bolestivosti. Bylo prokázáno, že většina pacientů s palindromickým revmatismem má autoprotilátky asociované s revmatoidní artritidou a že u mnohých z nich se revmatoidní artritida nakonec vyvine. To vedlo k tomu, že byl palindromický revmatismus často vnímán jako relaps-remitující varianta revmatoidní artritidy. Klinické a zobrazovací fenotypy palindromického revmatismu však naznačují důležité rozdíly mezi palindromickým revmatismem a revmatoidní artritidou. Kromě toho má vzorec zánětu pozorovaný u palindromického revmatismu zajímavé paralely se vzorem pozorovaným u autoinflamatorních onemocnění. Chybí kontrolované klinické studie, léčba a péče o pacienty s palindromickým revmatismem je stále spíše empirická.
CELÝ ČLÁNEK

Burosumab jako novinka v léčbě hypofosfatemické křivice vázané na chromosom X

03/2020 Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
Hypofosfatemická křivice vázaná na chromosom X je způsobena mutacemi genu pro transmembránovou endopeptidázu na chromosomu X (gen PHEX). Tento stav má za následek nadbytek růstového faktoru fibroblastů 23 (FGF23), což vede ke ztrátě fosfátu do moči a k potlačení aktivity 1α-hydroxylázy. Při chronické hypofosfatemii je poškozena mineralizace kostní hmoty, v rostoucím dětském skeletu vzniká křivice, u dospělých osteomalacie. Konvenční léčba sestává z podávání aktivní formy vitaminu D a suplementace fosfátu ve více denních dávkách. Tato terapie může zlepšit příznaky choroby, ale normální fosfatemie a kontroly onemocnění při ní dosaženo není. V současné době se objevuje nová možnost léčby - burosumab, což je plně humánní rekombinantní monoklonální protilátka proti FGF23. Ruší jeho fosfaturické účinky a podporou tvorby kalcitriolu zvyšuje absorpci fosfátu ze střeva. Dochází tak k obnově homeostázy fosforu.
CELÝ ČLÁNEK

Certolizumab pegol v léčbě ložiskové psoriázy

03/2020 MUDr. Filip Rob, Ph.D., prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Certolizumab pegol je cíleným/biologickým lékem blokujícím tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), který má klíčovou roli v zánětlivých procesech včetně psoriázy. Ačkoliv pro terapii psoriázy se jedná o poměrně nový lék, jsou k dispozici nejenom data z klinických studií, ale také dlouhodobá data o účinnosti a bezpečnosti certolizumabu u pacientů s revmatologickými onemocněními, srovnatelná s ostatními léčivy skupiny anti-TNF-α. Certolizumab se však od ostatních léků této skupiny liší svojí molekulou, neboť je pegylovanou protilátkou fragmentu vázajícího antigen, díky čemuž aktivně neprochází přes placentu ani do mateřského mléka. Certolizumab je tak vhodným lékem zvláště pro ženy ve fertilním věku plánující v budoucnu graviditu, gravidní pacientky i kojící ženy, neboť nemusejí přerušovat léčbu svého onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Závažné formy atopické dermatitidy - aktuální stav, možnosti a perspektivy terapie v České republice

03/2020 MUDr. Milena Tánczosová
Atopická dermatitida je jedna z nejčastějších chronických zánětlivých dermatóz neinfekčního charakteru, která značně negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta. Léčba středně těžké až těžké atopické dermatitidy je v klinické praxi často frustrující pro pacienty i lékaře. Cílem terapie je dosažení dlouhodobé remise s minimálními nežádoucími účinky a zlepšení kvality života. I když jsou možnosti lokální terapie rozsáhlé, u pacientů s těžkou formou atopické dermatitidy je nezbytná systémová terapie a nyní už i biologická léčba.
CELÝ ČLÁNEK

První klinické zkušenosti s biosimilárním adalimumabem FKB327 u nemocných s idiopatickými střevními záněty

03/2020 MUDr. Veronika Hrubá; MUDr. Karin Matičková; MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.; MUDr. Naděžda Machková; MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.; MUDr. Martin Lukáš; MUDr. Martin Vašátko; prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Naše práce se věnuje porovnání klinické účinnosti a bezpečnosti biosimilárního adalimumabu FKB327 (Hulio®) s originálním adalimumabem (Humira®). Celkem 62 nemocných (35 léčených FKB327 a 27 léčených originálním adalimumabem) bylo sledováno po dobu 14 týdnů. U nemocných v obou skupinách došlo k poklesu zánětlivých parametrů (C-reaktivní protein, fekální kalprotektin) a klinické aktivity nemoci (Harveyův-Bradshawův index) bez statisticky významného rozdílu mezi biosimilárním a originálním adalimumabem. Počet významných infekcí, které vedly k předčasnému ukončení léčby, byl nízký a srovnatelný v obou skupinách pacientů (kohorta FKB327 - 5,7 %, kontrolní skupina - 3,7 %).
CELÝ ČLÁNEK

Bilastin v léčbě u dětí

03/2020 MUDr. Magdalena Herknerová, Ph.D.
Bilastin je moderní nesedativní antihistaminikum druhé generace. V klinické praxi byl v tabletové formě po 20 mg užíván nejprve u dětí nad 12 let a dospělých. Nyní je k dispozici i disperzní tableta 10 mg, určená pro nižší věkové skupiny. Hlavním obsahem tohoto sdělení je popis cesty bilastinu k pacientům věkové skupiny 6-11 let. Pediatrický výzkumný plán (Pediatric Investigation Plan) byl schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) v roce 2012 pro bilastin 10 mg ve studiích populace ve věku 2-11 let. Nejprve byl vytvořen pediatrický ontogenetický model, jehož predikce dávky 10mg rozpustné tablety jednou denně byla konfirmována na malé skupině pacientů. Studie fáze III potvrdila non-inferioritu bilastinu ve srovnání s placebem v profilu bezpečnosti a snášenlivosti, bilastin byl non-inferiorní proti placebu rovněž ve výsledcích dotazníků somnolence/sedace pacientů. V závěru textu je zdůrazněno postavení bilastinu rozpustné tablety 10 mg v léčbě alergické rinokonjunktivitidy a chronické kopřivky u dětí ve věku 6-11 let s minimální hmotností 20 kg. Toto moderní antihistaminikum s příznivým bezpečnostním i účinnostním profilem významně rozšiřuje „portfolio" antihistaminik dostupných pro tuto věkovou skupinu, a přispívá tak ke zkvalitnění symptomatické léčby těchto pacientů. Kazuistika dokumentuje účinnost léčby bilastinem 10 mg u sedmileté pacientky s polinózou.
CELÝ ČLÁNEK

Současné postavení ezetimibu v léčbě dyslipidemie

03/2020 MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D.
Statiny jsou základním pilířem farmakoterapie dyslipidemie, mají potvrzenou účinnost v redukci kardiovaskulární i celkové mortality a jsou velmi dobře tolerovány (prospěch z léčby u rizikových nemocných jednoznačně převažuje nad možnými nežádoucími účinky). Ezetimib nachází své uplatnění především tehdy, pokud nelze dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu maximální či maximálně tolerovanou dávkou statinů. Relativně nově je uvolněna jeho preskripce všem specializacím včetně praktických lékařů. Lze tedy předpokládat postupný nárůst jeho využívání, jelikož do současnosti byl stále často opomíjeným hypolipidemikem. Lze jej využít jak v kombinační hypolipidemické terapii, tak v monoterapii u pacientů netolerujících statiny vůbec. Dalším krokem v léčbě dyslipidemie je pak léčba ve vybraných centrech inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9).
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

03/2020 MUDr. Jan Válka, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) je vzácným onemocněním hematopoetické kmenové buňky. Deficit inhibitorů komplementu má za následek rozvoj intravaskulární hemolýzy způsobené komplementem aktivovaným na povrchu buněk s následným rozvojem příznaků anemického syndromu. V důsledku řady patogenetických mechanismů dochází u PNH k rozvoji závažného protrombotického stavu s vysokým rizikem tromboembolických komplikací spojených se značnou mortalitou pacientů.
Léčba nemocných s PNH může spočívat pouze v podpůrné či antikoagulační terapii. Transplantaci krvetvorby je možné zvážit u pacientů se selháváním kostní dřeně nebo u mladších pacientů. Terapie eculizumabem je určena pro pacienty s vysokou aktivitou choroby, vede k útlumu příznaků PNH a redukci rizika tromboembolických komplikací, nedochází však k vyléčení onemocnění. V poslední době se na trh dostávají přípravky s prolongovanou účinností, jejichž příkladem je ravulizumab.
CELÝ ČLÁNEK

Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra - nové léčebné možnosti

03/2020 MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.
Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra jsou vzácná autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému typicky postihující zrakové nervy, míchu a méně často mozkový kmen nebo supratentoriální oblasti mozku. Objev protilátek proti akvaporinu 4 (AQP4-IgG) výrazně zlepšil diagnostiku tohoto onemocnění, rozšířil spektrum klinického postižení a zlepšil poznatky o patogenezi této nemoci. Typický průběh nemoci je relaps-remitentní, přičemž invalidita pacientů je způsobena atakami nemoci. Nedávno publikované výsledky klinických studií potvrdily účinek několika monoklonálních protilátek (eculizumab, inebilizumab a satralizumab) na snížení rizika relapsů této nemoci.
CELÝ ČLÁNEK

Methotrexát v léčbě idiopatických střevních zánětů

03/2020 Doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Methotrexát je v terapii idiopatických střevních zánětů lékem s relativně dlouhou tradicí, u něhož v posledních letech dochází k renesanci. Objevujeme možnosti tohoto imunosupresiva, které patří v oborech revmatologie a imunologie mezi chorobu modifikující léky. Skončil čas pohlížet na methotrexát jako na alternativu thiopurinové imunosuprese; je na místě hledat jeho vlastní specifické možnosti v oblasti léčby luminální a perianální Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, ale také v mimostřevních manifestacích.
CELÝ ČLÁNEK

Hereditární angioedém a aktuální možnosti jeho léčby v České republice

03/2020 MUDr. Marta Sobotková
Hereditární angioedém je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje otoky v různých lokalitách. Nejčastější formou je hereditární angioedém způsobený deficitem C1 inhibitoru. Pro léčbu otoků u pacientů s touto diagnózou máme v současnosti k dispozici koncentráty lidského plazmatického a rekombinantního C1 inhibitoru a icatibant, který funguje jako antagonista receptorů pro bradykinin. U pacientů s častými a závažnými atakami používáme terapii profylaktickou. Až donedávna byly k dispozici pouze kyselina tranexamová a danazol, ale nově se na našem trhu objevil lanadelumab, monoklonální protilátka proti kalikreinu.
CELÝ ČLÁNEK