Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek vnitřní lékařství - interna . Zobrazit všechny články

Jak zlepšit compliance u hypertoniků: fixní kombinace v léčbě hypertenze

06/2023 MUDr. Judita Klímová, Ph.D.
Kardiovaskulární onemocnění představují nejčastější příčinu úmrtí v České republice a arteriální hypertenze k ní významně přispívá. Cílových hodnot přes naše snahy dosahuje stále nízké procento hypertoniků. Účinnost léčby výrazně ovlivňuje compliance pacienta. Ze strany lékaře se poté jedná o využívání současných přístupů v léčbě podle doporučení odborných společností. Fixní kombinace v léčbě hypertenze jsou moderní metodou léčby takřka ve všech stadiích arteriální hypertenze. Užívání fixní kombinace v jednoduchém dávkovacím schématu zlepšuje prokazatelně compliance pacienta k léčbě, umožňuje rychlejší a účinnější nástup účinku a je spojena s nižším výskytem nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Dospělý pacient s tyreopatií v ambulantní péči – možnosti diagnostiky a léčby

05/2023 MUDr. Veronika Grinholc
V České republice se odhaduje, že až 10 % populace trpí některou formou tyreopatie. V tomto článku se budeme věnovat nejčastějším tyreopatiím v ambulanci endokrinologa, jejich diagnostice a léčbě v závislosti na typu onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Akutní hemoroidální ataka

05/2023 MUDr. Július Orhalmi, Ph.D., MBA
Hemoroidální nemoc postihuje ve stejné míře všechny věkové skupiny, přibližně stejně muže i ženy. Akutní hemoroidální ataka je jedním z nejčastějších a velmi bolestivým projevem tohoto onemocnění. I v těchto případech lze postupovat velmi efektivně pouze s medikamentózní terapií.
CELÝ ČLÁNEK

Zevní komprese venolymfatické insuficience

05/2023 MUDr. Marika Kylarová, MUDr. Adisa Duranovic
Kompresivní terapie je nejdůležitějším základním léčebným prvkem v terapii bércových vředů a iymfedémů. Je definována jako tlak, který působí na tkáně uložené pod kompresí včetně krevních a lymfatických cév. Zevní komprese je používána po tisíciletí, přesto je i v dnešní době aktuální a její účinky v léčbě nejsou stále plně doceněny. Autoři objasňují patofyziologii venolymfatické insuficience a účinek jednotlivých typů komprese s odkazem na funkční souvislosti.
CELÝ ČLÁNEK

Chronické žilní onemocnění

05/2023 MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.
Chronické žilní onemocnění je civilizační progresivní onemocnění s vysokou prevalencí, které významně snižuje kvalitu života. Jedná se o morfologické nebo funkční postižení žilního systému. Časná detekce pomocí využití systému klinické, etiologické, anatomické a patofyziologické klasifikace a nasazení účinné léčby již v počátečních fázích onemocnění má zásadní význam pro jeho prognózu. Praktičtí lékaři hrají v časné diagnostice a léčbě klíčovou roli. Léčbu lze rozdělit na konzervativní a chirurgickou. Chirurgické metody ale neřeší příčinu onemocnění, kterou je zejména zánětlivý proces. Užití venofarmak je doporučeno ve všech stadiích onemocnění. Při jejich výběru vycházíme z mezinárodních doporučených postupů pro léčbu chronického žilního onemocnění z roku 2018. Nejvyšší sílu důkazů a úroveň doporučení mají dvě venofarmaka – MPFF (Detralex) a kombinace extraktu z Ruscus aculeatus spolu s hesperidinem a kyselinou askorbovou (Cyclo 3 Fort). Jejich význam spočívá v prevenci, zpomalení progrese onemocnění a zvýšení kvality života.
CELÝ ČLÁNEK

Fondaparinux a jeho adekvátní použití v praxi

05/2023 PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.
Fondaparinux je syntetický selektivní inhibitor faktoru Xa schválený v prevenci a léčbě tromboembolické nemoci u dospělých. Nejčastěji je ovšem skloňován v kontextu heparinem indukované trombocytopenie jako jedna z terapeutických alternativ. Klíčovou roli sehrává jako terapeutická alternativa také v případě intolerance heparinů u těhotných. Cílem sdělení je zopakovat nejdůležitější farmakologické vlastnosti fondaparinuxu a propojit je s každodenní praxí, poskytnout informace k monitoringu účinnosti a bezpečnosti fondaparinuxu a nabídnout přehled dostupných dat pro jeho dávkování u vybraných skupin pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Nové poznatky k úspěšné léčbě levotyroxinem aneb úskalí substituční léčby

05/2023 MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
TyreoidáLní léky patří u nás i celosvětově k nejčastěji předepisovaným lékům. Znalost faktorů a mechanismů, které ovlivňují vstřebávání Levotyroxinu a jeho další využití v organismu, je důležitou podmínkou při snaze o optimalizaci léčby. Mezi ně patří stravovací návyky, interní onemocnění spojená s poruchami vstřebávání u střevních a jiných onemocnění, léky a látky v přírodě zasahující do mechanismu tyreoidáLních hormonů - tzv. tyreoidáLní disruptory. Jejich vlivem může být léčba porušené funkce štítné žlázy neuspokojivá i přes dodržení pravidel substituční léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Budesonid s cíleným uvolňováním v terminálním ileu v léčbě IgA nefropatie

05/2023 Prof. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.; prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA
Onemocnění IgA nefropatie (IgAN) je celosvětově nejčastější primární glomerulonefritida. Zásadní úlohu v patogenezi IgAN představují imunokomplexy, které jsou složené z galaktóza-deficitního imunoglobulinu A1 (Gd-IgA1) a autoprotilátek proti Gd-IgA1. Ukládají se v mezangiu glomerulů, kde vyvolávají komplementem zprostředkovaný zánět, který může vyústit ke zhoršení funkce ledvin až k renálnímu selhání. Nová léčba je cílena na imunopatogenezi IgAN, včetně ovlivnění tvorby Gd-IgA1 imunitními buňkami. Tento článek se zabývá terapeutickým potenciálem perorálního budesonidu s cíleným uvolňováním pro léčbu IgAN, který byl prokázán v klinické studii fáze III (NefIgArd).
CELÝ ČLÁNEK

Kam kráčíme v kardiovaskulární prevenci – nové standardy a přístupy v ambulantní praxi

05/2023 MUDr. Monika Kamasová
Kumulace poznatků v oblasti prevence onemocnění srdce a cév a jejich stále dominantní postavení na žebříčku příčin morbidity a mortality jsou důvodem, proč je nutné se tomuto tématu věnovat. Většině kardiovaskulárních příhod lze předejít dlouhodobým ovlivněním systoLického krevního tlaku a LDL (Lipoproteiny s nízkou hustotou, low density lipoproteins) cholesterolu. Návodem k úspěšné kardiovaskulární prevenci je časná identifikace rizik, intervence zaměřené na předcházení rizikům, časné zahájení režimových a eventuálně farmakoLogických opatření a rychlé dosažení cílových hodnot.
CELÝ ČLÁNEK

Rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě

05/2023 Doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
Cévní mozková příhoda (CMP) je velmi závažné život ohrožující onemocnění, které má stále vysokou úmrtnost a je jednou z nejčastějších příčin těžkého získaného doživotního zdravotního postižení dospělých. Následky CMP mohou být různé, od poruch motoriky po kognitivní funkce. Nejčastějšími poruchami jsou centrální parézy, pro které je charakteristický vývoj spasticity a spastické dystonie. V jejich léčbě významně pomáhá lokální intramuskulární aplikace botulotoxinu. Rehabilitace bývá dlouhodobá a měla by být poskytována interprofesním rehabilitačním týmem. Akutní fáze léčby probíhá v ČR nejčastěji v síti iktových center (Center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Center vysoce specializované péče o pacienty s iktem). Důležité je však i dlouhodobé ambulantní sledování a nasměrování pacientů na specializovaná pracoviště, kde jim bude poskytnuta odpovídající péče.
 
CELÝ ČLÁNEK

Péče o pacienty se srdečním selháním v interní ambulanci

05/2023 MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
Srdeční selhání je častou diagnózou s narůstající prevalencí v naší populaci. Internisté jsou vedle kardioiogů další odborností, která je při vzájemné spolupráci schopna poskytnout dlouhodobou péči těmto chronickým pacientům. Kapacita kardiologických pracovišť ani neumožňuje zajistit péči o všechny pacienty se srdečním selháním pouze v rámci jedné odbornosti. Podmínkou je, aby internisté znali a byli schopni ve své praxi aplikovat aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, včetně strategií zahájení podávání a titrace doporučené medikace. Tyto postupy vyžadují dostatečnou kapacitu ambulance a flexibilitu pro časté kontroly pacientů na počátku léčby nebo při destabilizaci chronického stavu. Výhodou je možnost využití ultrazvuku nejen pro zhodnocení srdeční funkce, ale i k posouzení míry případné kongesce při klinických kontrolách. Protože internisté u pacienta zpravidla neléčí jen srdeční selhání, ale současně i další kardiovaskulární i nekardiovaskulární komorbidity, jsou schopni kvalifikovaných úprav souběžné medikace v případě potencionálních lékových interakcí nebo nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Monitorování krevního tlaku a správná interpretace výsledků – v klinické praxi i doma

05/2023 Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
V letošním roce vyšla nová doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi pro management arteriální hypertenze. Na základě těchto nejnovějších poznatků článek shrnuje možnosti měření krevního tlaku pomocí různých metod a ukazuje na možná úskalí při měření.
CELÝ ČLÁNEK

Antitrombotická profylaxe u gravidní pacientky s deficitem antitrombinu

02/2023 MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D.; MUDr. Radka Brzežková; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Vrozený deficit antitrombinu nepatří mezi časté trombofilní stavy, ale je považován za trombofilní stav závažný, který zvyšuje riziko tromboembolické nemoci 5-50*.1 Ženy s deficitem antitrombinu v těhotenství či šestinedělí mají riziko tromboembolismu ještě násobně vyšší, proto je u nich indikována profylaxe nízkomolekulárním heparinem. V naší kazuistice prezentujeme péči o gravidní pacientku s vrozeným deficitem antitrombinu způsobujícím rezistenci vůči nízkomolekulárnímu heparinu.
CELÝ ČLÁNEK

Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2022 v New Orleans

05/2022 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Americké diabetologické asociace (American Diabetes Association, ADA) se letos konal v New Orleans a podobně jako většina dalších velkých kongresů byl organizován hybridní formou s možností jak osobní, tak i virtuální účasti. Letošní kongres byl možná více než ty předešlé zaměřen na význam nutrice a správné výživy v prevenci a léčbě diabetů. Zároveň se mnoho sekcí věnovalo novým možnostem prevence a léčby obezity u diabetiků 2. i 1. typu.
CELÝ ČLÁNEK

Význam fixních kombinací v léčbě arteriální hypertenze u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

05/2022 Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Fixní kombinace antihypertenziv jsou moderním směrem s cílem snížit kardiovaskulární riziko pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Použití fixních kombinací zvyšuje adherenci pacientů k léčbě. Výběr správné kombinace pak zvyšuje naději na úspěšnou sekundární prevenci. Kromě antihypertenziv je výhodné i použití fixní kombinace antihypertenziv se statiny.
CELÝ ČLÁNEK

Nová kombinační léčba hypertenze: telmisartan + indapamid

05/2022 MUDr. Petra Vysočanová
Používání fixních kombinací je moderním trendem v léčbě hypertenze, doporučeným pro většinu hypertoniků již při zahájení léčby. Nová fixní kombinace telmisartanu 80 mg a indapamidu 2,5 mg je další možností účinné léčby hypertenze. Hlavní předností spojení těchto dvou léků je velmi spolehlivý účinek po dobu celých 24 hodin, jejich bezpečnost a dobrá tolerance. Další z předností je absence negativního metabolického působení, bezpečnost a účinnost u nemocných s nefropatií, dále vliv na snížení kolísání krevního tlaku a příznivý vliv na sexuální dysfunkci spojenou s hypertenzí.
CELÝ ČLÁNEK

Burosumab v léčbě X-vázané hypofosfatemie u dvou sourozenců - kazuistika

04/2022 Doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.; PharmDr. Petra Rozsívalová
X-vázaná hypofosfatemie (X-linked hypophosphatemia, XLH) je vzácné onemocnění manifestující se v dětském věku především křivicí, osteomalacií, odontomalacií a disproporcionálně malým růstem. Typickým prvním projevem bývá kolébavá chůze a bolesti končetin. Uvádíme kazuistiku dvou sourozenců s familiárním výskytem XLH, u kterých konvenční terapie fosfáty a kalcitriolem nebyla dostatečně účinná. Po zahájení léčby burosumabem, monoklonální protilátkou neutralizující FGF-23, došlo k významnému ústupu klinických obtíží i laboratorních nálezů. Léčba ve srovnání s konvenční terapií je lépe tolerována a je bez nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba hepatitidy C přímo působícími virostatiky

04/2022 Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Infekce virem hepatitidy C (hepatitis C virus, HCV) je stále jednou z hlavních příčin chronického onemocnění jater. Pole odhadu Evropské asociace pro studium jater (European Association for the Study of the Liver, EASL) žije na světě asi 71 milionů osob chronicky infikovaných HCV. Mezi nimi jednoznačně dominují lidé užívající v současnosti nebo v minulosti drogy (persons who inject drugs, PWID), a to především intravenózně. Úspěšnost léčby chronické infekce HCV přímo působícími virostatiky (direct-acting antivirals, DAA) se blíží 100 %. Hlavním úkolem je v současnosti diagnostikovat a léčit infekci HCV u co největšího počtu infikovaných, což zejména u PWID naráží na problémy s jejich adherencí.
CELÝ ČLÁNEK

Metabolismus vápníku a vitaminu D a kostní změny u gastrointestinálních chorob

04/2022 MUDr. Vasyl Suchoťko; doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
Gastrointestináiní trakt hraje klíčovou roli v metabolismu vápníku a vitaminu D a významně se tak podílí na zdraví skeletu. Onemocnění gastrointestinálního traktu, zejména tenkého střeva, pankreatu a jater, jsou spojena nejen s poruchami metabolismu vápníku a vitaminu D, ale i s vyšším výskytem osteoporózy a nízkotraumatických fraktur. Rovněž v gastroenterologii běžně užívaná farmaka interagují se vstřebáváním vápníku v tenkém střevě, a tím se nepřímo podílejí na zvýšeném riziku osteoporózy.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení fondaparinuxu v současné klinické praxi

04/2022 Prof. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
V indikaci antikoaguLační Léčby má zásadní význam vysoká účinnost (profylaxe a Léčba tromboemboLických příhod) i bezpečnost (nízké riziko krvácení). Oba tyto aspekty závisejí na optimálním setrvání koncentrace antitrombotika v terapeutickém rozmezí, tedy na stabiLním a vyrovnaném účinku během dávkového intervaLu. Těmto podmínkám veLmi dobře vyhovuje právě pentasacharid fondaparinux s dLouhým bioLogickým poLočasem pLazmatické eLiminace (17-21 h) a s maLou variabiLitou účinku. Účinnost a bezpečnost fondaparinuxu byLa úspěšně prověřována v indikaci profyLaxe tromboemboLické nemoci (v chirurgických i interních indikacích) i v Léčbě tromboemboLické nemoci (pLicní emboLie i flebotrombózy), také v Léčbě trombózy povrchových kmenových žiL doLních končetin i v Léčbě akutních koronárních příhod. V těchto indikacích se fondaparinux osvědčil, byL bud' srovnateLně účinný při vyšší bezpečnosti (nižším výskytu veLkých krvácení), stejně bezpečný při vyšší účinnosti (nižším výskytu trombotických kompLikací) či současně účinnější i bezpečnější (vyšší ceLkový kLinický benefit).
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 11 12 13