Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek hematologie . Zobrazit všechny články

Vznik paroxysmální noční hémoglobinurie vývojem z aplastické anemie léčené kombinovanou imunosupresí – kazuistika

06/2023 Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
V článku je popsán případ rozvoje paroxysmální noční hemoglobinurie u nemocného léčeného v dětství opakovaně kombinovanou imunosupresí pro diagnózu aplastické anemie. Vzhledem k tomu, že nemocný nedocházel na ambulantní kontroly, byl prvním příznakem po 11 letech od imunosuprese ascites s rozsáhlým trombotickým postižením portálních a mezenterických žil a známkami jaterního selhávání. Po zahájení terapie eculizumabem (Soliris®) došlo k normalizaci krevního obrazu, hodnot laktátdehydrogenázy, koagulačního nálezu a jaterních testů. Nemocný je v současnosti léčen ravulizumabem (Ultomiris®) 11 let bez závislosti na transfuzích a bez známek progrese trombózy. Případ ukazuje na nutnost dlouhodobého sledování nemocných léčených imunosupresí pro aplastickou anemii vzhledem k riziku vzniku klonální populace.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

06/2023 MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
Paroxysmální noční hemoglobinurie je vzácné, ale potenciálně závažné získané onemocnění krvetvorby. Klinické potíže pacientů zahrnují povětšinou anemii, často s nutností podání transfuzí, dále mohou být přítomny bolesti břicha, hematurie, dušnost, onemocnění ledvin a erektilní dysfunkce. Asi nejzávažnějším klinickým projevem onemocnění je žilní či arteriální trombóza, často v atypické lokalizaci, jako je splanchnikus či mozkové splavy. Trombotické komplikace nejvíce ovlivňují morbiditu a mortalitu neléčených pacientů. Suverénní diagnostickou metodou pro paroxysmální noční hemoglobinurii je nyní průtoková cytometrie periferní krve s nálezem klonální populace buněk. V minulosti byli pacienti léčeni pouze podpůrnou léčbou, eventuálně podáním transfuzí erymasy. Před několika lety se inhibitory složky C5 komplementu staly globální první volbou léčby onemocnění. Pro pacienty s extravaskulární hemolýzou se jeví přínosem ovlivnění i složky C3 komplementu. Nově se v rámci výzkumu zkoušejí perorální inhibitory alternativní dráhy komplementu.
CELÝ ČLÁNEK

Je stále důležité znát farmakokinetiku léčby hemofilie?

06/2023 MUDr. Jan Máchal
V oblasti léčby hemofilie dochází v posledních letech k významnému pokroku v souvislosti s vývojem nových tzv. nefaktorových léků. Standardním postupem pro velkou část pacientů s těžkou formou choroby však zůstává a v dohledné době pravděpodobně zůstane profylaktické intravenózní podávání koncentrátu chybějícího faktoru. U takto léčených pacientů poskytuje stanovení individuální farmakokinetiky, nejlépe s využitím některého z populačních modelů, neocenitelné informace umožňující precizní nastavení a frekvence podávání léku s ohledem na míru rizika krvácení, kterému pacient při svých aktivitách čelí. Zejména vysoce aktivní část pacientů z takového přístupu může profitovat více než z nefaktorové profylaxe. I přes nepochybný rozvoj nefaktorové léčby hemofilie proto farmakokinetika bude v blízké budoucnosti i nadále neocenitelným nástrojem pro pacienta a jeho lékaře.
CELÝ ČLÁNEK

Jak léčíme děti emicizumabem v České republice?

06/2023 MUDr. Ester Zápotocká
Emicizumab je prvním zástupcem nefaktorové léčby v prevenci krvácení u hemofilie A. Jeho používání v České republice se postupně rozšiřuje, u dětí s inhibitorem koagulačního faktoru FVIII se stal zcela oprávněně standardem péče. U dětí bez inhibitoru se množství pacientů takto léčených postupně navyšuje, počítat je však nutno se skutečností, že vzhledem k relativně krátké klinické zkušenosti s jeho používáním i při velmi dobrých parametrech bezpečnosti a účinnosti emicizumabu jsou v klinické praxi přítomné otázky, na které postupně hledáme odpovědi, které usnadní optimalizovat jeho podávání.
CELÝ ČLÁNEK

Point-of-care ultrasonografie metodou HEAD-US – přínos pro každodenní praxi hemofilického centra

06/2023 MUDr. Radomíra Hrdličková; MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D.; MUDr. Šárka Blahutová
Opakovaná krvácení do kloubů u osob s hemofilií vede v mnoha případech k těžkému destruktivnímu poškození kloubů. Ultrasonografie v režimu point-of-care detekuje kloubní výpotek, synoviální hypertrofii, změny chrupavky a eroze subchondrální kosti. Může tedy být cennou technikou pro screening časných kloubních změn u hemofilie a také pomocným nástrojem k určení příčiny pacientovy akutní kloubní bolesti a má vliv na plánování vhodné terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Současné možnosti léčby hemofilie (faktorová, nefaktorová a genová léčba)

06/2023 MUDr. Eva Drbohlavová
Hemofilie A a B jsou vzácná dědičná onemocnění, která postihují především muže. Podle koncentrace chybějícího koagulačního faktoru VIII či IX ji dělíme na lehkou, střední a těžkou formu. Především u těžké formy dochází ke spontánnímu krvácení zejména do kloubů, což vede k vývoji cílového kloubu a později k rozvoji hemofilické artropatie, jež významně omezuje kvalitu života. U těchto pacientů je nutná profylaktická léčba, jejímž cílem je zabránit vzniku tzv. cílového kloubu a závažnému krvácení. Ta s sebou doposud nesla zátěž ve smyslu pravidelné i.v. aplikace chybějícího faktoru a možného rizika vzniku inhibitoru. Velký rozvoj terapeutických možností na poli hemofilie v posledních deseti letech výrazně zlepšil kvalitu života hemofiliků a lékařům umožnil personalizovanou léčbu „šitou na míru". V článku jsou popsány výhody a nevýhody faktorové léčby, nefaktorové léčby a genové terapie. Dále jsou zmíněny nové molekuly, které jsou zatím v klinických studiích fáze III. V neposlední řadě je zmíněno, jaké faktory ovlivňují rozhodnutí pacienta ke změně léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Fondaparinux a jeho adekvátní použití v praxi

05/2023 PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.
Fondaparinux je syntetický selektivní inhibitor faktoru Xa schválený v prevenci a léčbě tromboembolické nemoci u dospělých. Nejčastěji je ovšem skloňován v kontextu heparinem indukované trombocytopenie jako jedna z terapeutických alternativ. Klíčovou roli sehrává jako terapeutická alternativa také v případě intolerance heparinů u těhotných. Cílem sdělení je zopakovat nejdůležitější farmakologické vlastnosti fondaparinuxu a propojit je s každodenní praxí, poskytnout informace k monitoringu účinnosti a bezpečnosti fondaparinuxu a nabídnout přehled dostupných dat pro jeho dávkování u vybraných skupin pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Antitrombotická profylaxe u gravidní pacientky s deficitem antitrombinu

02/2023 MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D.; MUDr. Radka Brzežková; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Vrozený deficit antitrombinu nepatří mezi časté trombofilní stavy, ale je považován za trombofilní stav závažný, který zvyšuje riziko tromboembolické nemoci 5-50*.1 Ženy s deficitem antitrombinu v těhotenství či šestinedělí mají riziko tromboembolismu ještě násobně vyšší, proto je u nich indikována profylaxe nízkomolekulárním heparinem. V naší kazuistice prezentujeme péči o gravidní pacientku s vrozeným deficitem antitrombinu způsobujícím rezistenci vůči nízkomolekulárnímu heparinu.
CELÝ ČLÁNEK

Přípravky s prodlouženým působením a další možnosti léčby hemofilie

05/2022 MUDr. Gabriela Romanová
Kvalita života a prognóza pacientů s hemofilií zaznamenává v posledních letech nebývalý posun. Stále přichází na trh nové léky, které umožňují hemofilikům v rámci profylaktické aplikace koncentráty faktorů VIII/IX předcházet krvácení, a tím současně zamezit vzniku nebo dalšímu rozvoji hemofilické artropatie. Nové přípravky v léčbě hemofilie umožňují pacientům žít zcela plnohodnotný život, což je patrné zejména u mladších hemofiliků. U starších pacientů s hemofilií nové léčebné možnosti, zejména formou terciární profylaxe nebo léčbou emicizumabem, mohou pomoci předcházet další progresi kloubního poškození, a tím i oddálit náročné ortopedické výkony. Mezi aktuální trendy v léčbě hemofílie se řadí léčba pomocí registrovaných přípravků s prodlouženým poločasem eliminace (extended half-life, EHL), individualizace léčby pomocí farmakokinetiky a léčba bispecifickou protilátkou emicizumabem, která je určena jak pro pacienty s těžkou hemofilií A s inhibitorem, tak pro pacienty s těžkou hemofilií A bez inhibitoru.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení fondaparinuxu v současné klinické praxi

04/2022 Prof. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
V indikaci antikoaguLační Léčby má zásadní význam vysoká účinnost (profylaxe a Léčba tromboemboLických příhod) i bezpečnost (nízké riziko krvácení). Oba tyto aspekty závisejí na optimálním setrvání koncentrace antitrombotika v terapeutickém rozmezí, tedy na stabiLním a vyrovnaném účinku během dávkového intervaLu. Těmto podmínkám veLmi dobře vyhovuje právě pentasacharid fondaparinux s dLouhým bioLogickým poLočasem pLazmatické eLiminace (17-21 h) a s maLou variabiLitou účinku. Účinnost a bezpečnost fondaparinuxu byLa úspěšně prověřována v indikaci profyLaxe tromboemboLické nemoci (v chirurgických i interních indikacích) i v Léčbě tromboemboLické nemoci (pLicní emboLie i flebotrombózy), také v Léčbě trombózy povrchových kmenových žiL doLních končetin i v Léčbě akutních koronárních příhod. V těchto indikacích se fondaparinux osvědčil, byL bud' srovnateLně účinný při vyšší bezpečnosti (nižším výskytu veLkých krvácení), stejně bezpečný při vyšší účinnosti (nižším výskytu trombotických kompLikací) či současně účinnější i bezpečnější (vyšší ceLkový kLinický benefit).
CELÝ ČLÁNEK

Antikoagulační léčba starších multimorbidních pacientů

04/2022 MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
Ve vyšších věkových skupinách narůstá prevalence fibriLace síní, která je spojena s rizikem kardioembolizačních příhod, u starších osob také stoupá výskyt žilního tromboembolismu. Proto se v této věkové skupině setkáváme stále častěji s nutností antikoagulační léčby, která je ve většině případů dlouhodobá, velmi často trvalá. Vyšší věk ale také přináší zvýšené riziko krvácivých komplikací. Úkolem lékaře pečujícího o tyto nemocné je správně posoudit indikaci antikoagulační terapie, zhodnotit riziko krvácení, a především zvolit vhodný lék a dávku. Dnes již v naprosté většině indikací preferujeme přímá perorální antikoagulancia. Při rozhodování o antikoagulační léčbě je nutno zohlednit přítomnost dalších komorbidit, případně míru orgánové dysfunkce. Současně posuzujeme možnost ovlivnění rizikových faktorů krvácení. Text se zabývá vybranými komplikovanými situacemi, které nastávají při rozhodování o indikaci a vedení antikoagulační léčby u starších multimorbidních pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Albumin a jeho využití v klinické praxi

03/2022 MUDr. Martin Polák
Albumin je protein, který tvoří hlavní část celkového obsahu plazmatických proteinů. Má mnoho fyziologických funkcí, je zásadním modulátorem onkotického tlaku, ale podílí se také na transportu některých endogenních i exogenních látek. Koncentrace albuminu tak ovlivňuje i účinnost některých léků či senzitivitu na jejich působení. Albumin je také důležitým markerem stavu výživy organismu. Pokles koncentrace albuminu může mít mnoho příčin. Hypoalbuminemie může mít závažné následky, včetně zvýšení mortality, morbidity a délky pobytu na lůžku intenzivní péče. Hypoalbuminemie může vyžadovat korekci. Aplikace albuminu je možná jen v určitých indikacích a má svá pravidla. Při podávání albuminu je nutné mít na paměti i ekonomické aspekty.
CELÝ ČLÁNEK

Kdy a jak léčit sekundární imunodeficience v hematoonkologii

03/2022 MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D.
Sekundární imunodeficience je během života získaná porucha imunitních procesů. V hematoonkologii vídáme sekundární imunodeficienci nejčastěji u pacientů s mnohočetným myelomem, u akutních leukemií, u chronické lymfatické leukemie a také samozřejmě u lymfomů. Sekundární imunodeficience vzniká jak vlivem základního onemocnění, tak vlivem podávané léčby. Dominantním typem léčby způsobující sekundární imunodeficienci je především B buněčná ablativní terapie. Klinický obraz sekundární imunodeficience zahrnuje zvýšenou frekvenci infekcí, vznik neobvyklých komplikací u běžných infekcí a výskyt infekcí způsobených oportunními patogeny. Substituce imunoglobulinů snižuje jak morbiditu, tak mortalitu.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení avatrombopagu v léčbě imunitní trombocytopenie

06/2021
Součástí odborného programu II. českého hematologického a transfuziologického sjezdu, který se uskutečnil letos v září v Olomouci, bylo také satelitní sympozium společnosti Sobi, věnované terapii chronické imunitní trombocytopenie (ITP). Jak uvedl prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., přednosta Hematologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze, jenž setkáním provázel, novou léčebnou možnost u dospělých pacientů s refrakterní ITP představuje podávání avatrombopagu - agonisty trombopoetinového receptoru. Od 1. října 2021 je pak tento přípravek hrazen i v léčbě těžké trombocytopenie u jedinců s chronickým onemocněním jater, kteří mají podstoupit invazivní zákrok.
CELÝ ČLÁNEK

Trombotické mikroangiopatie

06/2021 MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
Trombotické mikroangiopatie jsou vzácná onemocnění s vysokým rizikem závažného poškození orgánů a úmrtí. Patogeneticky jde o poruchu mikrocirkulace vedoucí k mikroangiopatické hemolytické anemii, trombocytopenii ze zvýšené spotřeby a ischemickým poškozením cílových tkání a orgánů. Nejcitovanější formy jsou trombotická trombocytopenická purpura a hemolyticko-uremický syndrom. Vedle toho existuje řada sekundárních trombotických mikroangiopatií provázejících infekční, nádorová nebo autoimunitní onemocnění, transplantace krvetvorných buněk nebo orgánů, těhotenství a postpartální období nebo jsou nežádoucím účinkem léků. Prudký průběh a významná morbidita i mortalita nepoznaných a neléčených trombotických mikroangiopatií vyžaduje rychlou diagnostiku. U prokázané trombotické mikroangiopatie je indikováno bezodkladné zahájení série výměnných plazmaferéz a paralelně další diferenciální diagnostika. V přehledném článku je shrnutí základní diagnostiky a pravidla iniciální léčby těchto syndromů u dospělých pacientů s výjimkou specifických mikroangiopatií asociovaných s graviditou.
CELÝ ČLÁNEK

Trombofilní stavy v onkologii

06/2021 Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Tromboembolická nemoc (TEN) asociovaná s malignitou má multifaktoriální patogenezi. Individuální riziko TEN je dáno nejen typem, lokalizací a pokročilostí nádoru a typem jeho léčby, ale také predispozicí pacienta. Protrombotický genotyp pacienta lze vyjádřit ve formě tzv. genetického rizikového skóre. V kombinaci s klinickými rizikovými faktory se genetické rizikové skóre jeví jako perspektivní ve stratifikaci rizika TEN v onkologii. Na riziku TEN se může také podílet vyšší výskyt antifosfolipidových protilátek u malignit. K objasnění role testování trombofilních stavů u onkologických pacientů je nutný další výzkum.
CELÝ ČLÁNEK

Trombofilní stavy v graviditě

06/2021 MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D.
Tromboembolické příhody patří mezi nejobávanější komplikace v těhotenství a jsou stále na předních místech mateřské morbidity a mortality v civilizovaných zemích. Zvýšené riziko hluboké žilní trombózy v těhotenství je dáno jak fyziologickými změnami během gravidity, tak přidruženými rizikovými faktory. V graviditě se také často trombofilní stavy poprvé manifestují. Trombofílie je vrozená či získaná porucha hemostatického mechanismu, charakterizovaná zvýšenou tendencí ke krevnímu srážení a trombotizaci. V těhotenství trombofilie zvyšuje nejen riziko vzniku žilní tromboembolické příhody, ale také riziko vzniku dalších chorobných stavů spojených s nitrocévní trombogenezí.
CELÝ ČLÁNEK

Tromboembolismus a COVID-19

06/2021 MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
Onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 vedlo ke vzniku celosvětové pandemie spojené s významnou morbiditou i mortalitou. Od počátku bylo známo, že je spojeno i s vysokým rizikem vzniku trombózy, a to jak žilní, tak tepenné. S chorobou spojená koagulopatie s náchylností k trombóze je velmi komplexní geneze a zahrnuje působení viru, respektive i reakci napadeného organismu na různých místech krevního srážení. To vedlo od počátku k definování léčebných postupů ve snaze zamezit protrombotické tendenci. Tento přehled shrnuje názory na patofyziologii koagulopatie spojené s COVID-19 a taktéž různá doporučení pro profylaxi a léčbu takto indukovaného tromboembolismu.
CELÝ ČLÁNEK

Tromboembolická nemoc - současné možnosti terapie

06/2021 MUDr. Petr Kessler
Tromboembolická nemoc zahrnující hlubokou žilní trombózu a plicní embolii je tradičně léčena nízkomolekulárním heparinem následovaným antagonistou vitaminu K (v České republice warfarinem). Protože plný antitrombotický účinek warfarinu nastupuje později než účinek antikoagulační, je nutné překrytí obou léků po dobu nejméně pěti dnů. Velkými nevýhodami warfarinu jsou významná interindividuální a intraindividuální variabilita účinku a četné interakce s léky a potravinami. Je tedy nutné laboratorní monitorování účinnosti warfarinu. Nový přístup k léčbě tromboembolické nemoci byl umožněn přímými perorálními antikoagulancii, která jsou charakterizována rychlým nástupem antitrombotického účinku, širokým terapeutickým oknem a omezeným počtem lékových interakcí. Většinou není nutné laboratorní sledování. Těhotné ženy a pacienti s aktivním maligním nádorem a tromboembolickou nemocí vyžadují specifický léčebný přístup.
CELÝ ČLÁNEK

Vrozené a získané trombofilní stavy

06/2021 Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
Žilní tromboembolická nemoc je stále velmi rozšířeným závažným onemocněním, ve kterém hrají důležitou úlohu i genetické faktory. Předmětem tohoto přehledu je shrnutí stávajících znalostí o dědičných trombofiliích a uvedení jejich zjednodušené klasifikace. Je zde také uvedeno konsenzuální doporučení tří odborných společností - České společnosti pro trombózu a hemostázu České lékařské společnosti J. E Purkyně (ČLS JEP), České hematologické společnosti ČLS JEP a Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP pro genetická testování u vybraných skupin nemocných s vysokým rizikem žilní tromboembolické nemoci.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4