Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek neurologie . Zobrazit všechny články

Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra - nové léčebné možnosti

03/2020 MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.
Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra jsou vzácná autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému typicky postihující zrakové nervy, míchu a méně často mozkový kmen nebo supratentoriální oblasti mozku. Objev protilátek proti akvaporinu 4 (AQP4-IgG) výrazně zlepšil diagnostiku tohoto onemocnění, rozšířil spektrum klinického postižení a zlepšil poznatky o patogenezi této nemoci. Typický průběh nemoci je relaps-remitentní, přičemž invalidita pacientů je způsobena atakami nemoci. Nedávno publikované výsledky klinických studií potvrdily účinek několika monoklonálních protilátek (eculizumab, inebilizumab a satralizumab) na snížení rizika relapsů této nemoci.
CELÝ ČLÁNEK

Farmakoterapie bolestí zad

01/2020 MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Bolesti zad jsou závažným socioekonomickým problémem. Patří mezi jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Jejich léčba musí být multidisciplinámí, vedle účinné farmakoterapie je vhodná rehabilitace, případně psychoterapie. Základem farmakoterapie jsou analgetika všech skupin včetně silných opioidů v případě silných bolestí při těžkém postižení páteře. Opioidní medikaci je vhodné doplnit analgetiky neopioidními. Jako doplňkový lék je v řadě případů účinné i konopí, které je nově pro pacienty k dispozici.
CELÝ ČLÁNEK

Chronická onemocnění a jejich dopad na psychické zdraví pacientů

06/2019 Kateřina Dvořáková; MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Cílem tohoto článku je snaha nahlédnout na osudy chronicky nemocných, tak jak je sami vnímají, a pochopit, že na zkvalitnění jejich života může mít vliv každý z nás. Článek se zabývá výsledky dotazníkového průzkumu, který byl proveden v neurologické ambulanci s pacienty s roztroušenou sklerózou a bolestmi zad.
CELÝ ČLÁNEK

Sekundární prevence cévní mozkové příhody

05/2019 MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.
V sekundární prevenci cévní mozkové příhody je nutná pravidelná kontrola a léčba obecných vaskulárních rizikových faktorů (hypertenze, diabetes mellitus, hypercholesterolemie). Nezbytná jsou režimová opatření jako zanechání kouření, omezení abúzu alkoholu, dieta s nízkým obsahem nasycených tuků, bohatá na ovoce, zeleninu a vlákninu, pravidelná fyzická aktivita a snížení nadváhy. V sekundární prevenci pacienty s prokázanou kardiogenní embolizací indikujeme k léčbě antikoagulancii, pacienty s nekardiogenními ikty k antiagregační léčbě. Pacienti se symptomatickou stenózou krkavice nad 70 % jsou indikováni ke karotické endarterektomii nebo zavedení stentu na pracovišti s operačním rizikem pod 6 %.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba pacientů s bolestivou polyneuropatií

05/2019 Doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Léčba pacientů s bolestivou polyneuropatií zahrnuje: 1) identifikaci a případně léčbu příčinného faktoru polyneuropatií, 2) léčbu vlastního periferně neurogenního postižení a 3) terapii neuropatické bolesti. Nejčastějším etiologickým faktorem polyneuropatií je v našich podmínkách diabetes mellitus. Ovlivnění vlastní periferní neuropatie je účinnější u demyelinizačních typů polyneuropatií, zatímco možnosti farmakologické prevence či signifikantní podpory regenerace vzniklého axonálního postižení jsou velmi omezené. V terapii neuropatické bolesti patří k lékům první volby antiepileptika ze skupiny ligandů α2δ podjednotky napěťově řízených kalciových kanálů (gabapentin, pregabalin) a antidepresiva ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (duloxetin, venlafaxin) nebo tricyklická antidepresiva (amitriptylin). Jako léky druhé volby lze využít tramadol či silné opioidy a v případě lokalizované bolesti také topicky aplikované léky (capsaicin, lidocain).
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti terapie nervosvalových onemocnění v dětském věku - Duchennova svalová dystrofie a spinální muskulární atrofie

05/2019 MUDr. Lenka Juříková; MUDr. Zdenka Bálintová
Nervosvalová onemocnění patří se svou incidencí menší než 1 : 5 000 mezi vzácná onemocnění. Jejich společným projevem je progredující svalová slabost. Díky novým diagnostickým metodám a zejména pokroku v oblasti molekulární genetiky narůstají znalosti o těchto onemocněních a tím se otvírají i nové možnosti jejich léčby. Největšího pokroku dosáhl výzkum v oblasti terapie Duchennovy svalové dystrofie a spinální muskulární atrofie. Právě této problematice je článek věnován.
CELÝ ČLÁNEK

Od patofyziologie migrény k monoklonálním protilátkám

05/2019 MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Tento systematický přehled shrnuje existující znalosti o patofyziologii migrény v současnosti a vývoj monoklonálních protilátek v léčbě tohoto onemocnění. V patofyziologii migrény hraje rozhodující úlohu aktivace trigeminovaskulárního systému a uvolnění calcitonin gene-related peptidu (CGRP), substance P a neurokininu A. Tyto mediátory vedou k sterilnímu perivaskulárnímu neurogennímu zánětu na meningách. Pozornost je směřována zejména k CGRP, který se zdá být klíčovým mediátorem v patofyziologii migrény. V trigeminovaskulárním systému aktivace určitých subtypů kanálů TRP (transient receptor potential channels), tzv. TRPV1 a TRPA1, je zodpovědná za uvolnění CGRP a dalších mediátorů z trigeminových nociceptivních neuronů. Nejslibnějším novým přístupem v profylaktické léčbě jsou monoklonální protilátky schopné blokovat buď CGRP, nebo jeho receptor, jako je erenumab, fremanezumab, galcanezumab a eptinezumab. Nedávno se pozornost soustředila na tzv. pituitary adenylate cyclase-activating peptide 38 (PACAP38), který se zdál být u migrény zajímavou molekulou. Avšak profylaktický účinek monoklonálních protilátek proti tomuto peptidu nebyl potvrzen.
CELÝ ČLÁNEK

Farmakovigilance nových léčebných přípravků pro roztroušenou sklerózu

05/2019 MUDr. Simona Halúsková; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, postihující zejména mladé dospělé. Léčba relaps-remitentní RS zaznamenala v posledních letech výrazný pokrok. Ve světle rozšiřujících se léčebných možností se stává otázka bezpečnosti a pravidelného monitoringu důležitou součástí rozhodování při volbě vhodného přípravku. Práce nabízí přehled jednotlivých léků modifikujících průběh onemocnění používaných v terapii RS a jejich nejčastějších nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení aktivity roztroušené sklerózy a disabilita

05/2019 MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém. Roztroušená skleróza zůstává nadále nevyléčitelné onemocnění. Současná léčba, zejména pokud je nasazena v časné fázi onemocnění, dokáže zpomalit progresi onemocnění a tím i oddálit invaliditu pacientů. Jelikož je jedním ze základních cílů léčby zachování funkční nezávislosti a udržení kvality života nemocného, je kladen velký důraz na výběr adekvátního léčebného přípravku. Publikace se zabývá cílem léčby roztroušené sklerózy, klinickými i paraklinickými parametry a jejich vztahem k disabilitě.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti diagnostiky obstrukční spánkové apnoe

02/2019 MUDr. Martin Pretl, CSc.
Obstrukční spánková apnoe je charakterizována opakovanými epizodami úplné (apnoe) nebo částečné (hypopnoe) obstrukce horních dýchacích cest ve spánku, které vyvolávají poklesy saturace hemoglobinu kyslíkem a vedou k fragmentaci spánku. Mezi hlavní příznaky patří kromě apnoických pauz nadměrná denní spavost. Základem diagnostiky je anamnéza s klinickým vyšetřením. Spolu s dotazníky a pomocnými vyšetřeními (polysomnografie, polygrafie) umožní stanovit diagnózu a navrhnout příslušnou léčbu. Zlatým standardem léčby střední a těžké obstrukční spánkové apnoe je terapie trvalým přetlakem v dýchacích cestách.
CELÝ ČLÁNEK

Roztroušená skleróza - včasná diagnostika a možnosti léčby

01/2019 MUDr. Petra Nytrová, Ph.D., Mgr. Jana Blahová Dušánková , doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, u kterého vedou zánětlivé procesy k poškozením myelinu a ke ztrátě axonů a neuronů a jehož důsledkem je trvalá invalidita. První ataka onemocnění se typicky manifestuje mezi 20. a 40. rokem života a u většiny nemocných je průběh roztroušené sklerózy relaps-remitentní. V současnosti je pro pacienty s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy dostupná imunomodulační léčba, která, pokud je podána včas, snižuje aktivitu nemoci a oddaluje nástup tzv. sekundární progrese. Při volbě léčebného přípravku se snažíme o nasazení účinné terapie za minimalizace možných rizik léčby, které jsou dané typem léku a do jisté míry jsou i individuální.
CELÝ ČLÁNEK

Diagnostika a léčba diabetické neuropatie

01/2019 MUDr. Šárka Malá; MUDr. Pavlína Krollová; MUDr. Lucie Hoskovcová; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Přesná prevalence diabetické neuropatie není známa, udává se rozmezí 25-90 %. EtioLogie je muLtifaktoriáLní, dominantní vliv má hypergLykemie, resp. délka expozice hypergLykemii. Základním příznakem diabetické periferní senzitivní neuropatie jsou parestezie, termináLně anestezie. Klinické příznaky kardiální autonomní neuropatie jsou nevýrazné - ortostatická hypotenze, snížená tolerance námahy. Základním příznakem je klidová tachykardie, závažnou komplikací jsou maligní arytmie. Diagnosticky pomáhá vyšetření variability intervalu RR. Základem terapie a zároveň prevence rozvoje diabetické neuropatie je intenzifikace léčby diabetu s co nejlepší kompenzací. Většina současné medikamentózní terapie je pouze symptomatická, se zaměřením na zmírnění subjektivních obtíží. Jedinou současně dostupnou léčivou látkou s prokazatelným vlivem na patofyziologické procesy, které vedou k diabetické neuropatii, je kyselina thioktová. Specifická prevence není známa.
CELÝ ČLÁNEK

Nefroprotektivita a antidiabetika

06/2018 MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
V dnešní době existuje řada léčebných postupů, které mohou být v primární i sekundární prevenci diabetického onemocnění ledvin efektivní, přesto v některých případech nemusí být dostatečně účinné či dokonce selhávají. Antidiabetika mohou zasáhnout mechanismem nezávislým na ovlivnění glykemie či přímým renoprotektivním vlivem. Víme, že prevence vzniku nebo zpomalení progrese renálního postižení znamená i redukci kardiovaskulárního rizika u osob s diabetem. Je zřejmé, že je nutné volit léky, které nezhoršují parametry renálních funkcí. Není jasně stanoveno, zda se terapeutické přístupy ve volbě antidiabetik mají lišit v závislosti na době trvání diabetu, přítomnosti cévních komplikací diabetu či přítomnosti a tíže postižení ledvin. Při volbě antidiabetik je třeba mít také na paměti, že funkce ledvin u pacientů s diabetem je méně stabilní oproti osobám bez diabetu. Je nutno počítat s rizikem akutního zhoršení, např. při interkurentním onemocnění či různých terapeutických intervencích. Proto je vhodné přednostně volit léky, jejichž dávkování není na funkci ledvin závislé. Podle nových doporučených postupů Evropské asociace pro studium diabetu a Americké diabetické asociace z roku 2018 by si měl diabetolog při selhání monoterapie metforminem položit v druhém kroku otázku, zda je přítomna klinicky manifestní ateroskleróza, resp. onemocnění ledvin, a volit výhradně léky s prokázanou kardiovaskulární, resp. renální protektivitou.
CELÝ ČLÁNEK

Primární a sekundární prevence cévních mozkových příhod

06/2018 MUDr. Jan Fiksa
Prevence cévních mozkových příhod je soubor opatření, která omezují či zcela eliminují výskyt cévně rizikových faktorů. Primární prevence předchází vzniku cévních mozkových příhod u osob, u kterých se doposud toto onemocnění nevyskytlo. Sekundární prevence snižuje rizika recidivy. Primární i sekundární prevence se zaměřují na rizikové faktory, které lze léčebně ovlivnit. V prvé řadě jde o nemoci srdce, hypertenzi, diabetes mellitus a hyperlipidemii. Nedílnou součástí je úprava životního stylu, zákaz kouření, pravidelná fyzická aktivita a redukce nadměrné hmotnosti i úprava stravovacích návyků. U pacientů po kardioembolické ischemické cévní mozkové příhodě jsou indikovány antikoagulační léky při individuálním posouzení benefitu a rizika léčby. Protidestičková terapie je indikována u nekardioembolických cévních mozkových příhod (výjimkou jsou především trombózy mozkových splavů). V rámci prevence po proběhlé hemoragické cévní mozkové příhodě jsou vyžadovány důsledné kontroly krevního tlaku a v případě antikoagulační terapie pečlivé monitorování koagulačních testů, případně orgánových funkcí.
CELÝ ČLÁNEK

Syndrom demence v praxi

05/2018 Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Článek představuje současný pohled na syndrom demence a možnosti jeho managementu. Charakterizuje jednotlivá stadia progrese syndromu demence z hlediska potřeb lidí žijících s demencí, jak je formuluje Strategie P-PA-IA České alzheimerovské společnosti. Přibližuje také pohled Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní klasifikace funkcí, disability a zdraví - jednotlivá onemocnění způsobující demenci, poruchy a symptomy, které v jejich důsledku vznikají, a disabilita, která je důsledkem nikoli pouze patologie a poruch, ale také vlivu environmentálních faktorů. Vzhledem k závažnosti a chronicitě syndromu demence je však zapotřebí zdůraznit jeden důležitý faktor, kterým je kvalita života lidí s demencí a jejich blízkých.
CELÝ ČLÁNEK

Pompeho choroba - včasná diagnostika a současné možnosti léčby

05/2018 MUDr. Lenka Juříková, MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.
Pompeho choroba, nazývaná také glykogenóza typu II, je vzácné autosomálně recesivně dědičné onemocnění. Jeho podkladem je defekt lyzosomální kyselé alfa-glukosidázy způsobený mutací genu pro tento enzym. Průběh onemocnění je velmi variabilní se začátkem v jakémkoliv věku. V novorozeneckém a kojeneckém období se projevuje těžkou hypotonií s kardiomegalií a respirační insuficiencí, v dospělosti je typická progredující svalová slabost a dechová nedostatečnost. Při podezření na Pompeho nemoc máme tři diagnostické úrovně. První je screeningové vyšetření pomocí testu suché kapky. Potvrzení diagnózy se provádí vyšetřením aktivity alfa-glukosidázy v leukocytech. Vyšetření DNA je důležité pro stanovení korelace genotyp-fenotyp a detekci přenašečů v rodině. V současné době je dostupná substituční enzymatická terapie, která výrazně zlepšila klinický stav pacientů i jejich kvalitu života.
CELÝ ČLÁNEK

Familiární amyloidová polyneuropatie - klinický obraz, diagnostika a léčba

05/2018 MUDr. Tomáš Pika, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová
Familiární amyloidová polyneuropatie patří mezi vzácná dědičná onemocnění s endemickým výskytem. V České republice je výskyt doposud raritní. Podkladem onemocnění je depozice amyloidu, bílkovinného materiálu, který je tvořen molekulami tranthyretinu s atypickou strukturou v důsledku mutací v genu pro transthyretin. Onemocnění se nejčastěji projevuje postižením periferního a autonomního nervového systému, nezřídka však dochází k postižení i jiných orgánů, zejména pak srdce. Diagnózu potvrdí genetické vyšetření. Léčba spočívá v ovlivnění produkce amyloidogenní formy transthyretinu (transplantace jater), stabilizaci tetramerů molekul (tafamidis, diflunisal) či narušení amyloidogenních fibril. Nedílnou součástí je taktéž léčba symptomatická.
CELÝ ČLÁNEK

Role praktického lékaře ve spolupráci s neurologem při diagnostice roztroušené sklerózy

05/2018 MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Cílem tohoto článku je poukázat na některé aspekty diagnostiky roztroušené sklerózy, při kterých hraje praktický lékař nezastupitelnou roli. Článek se zabývá typickými příznaky charakteristickými pro roztroušenou sklerózu a dále atypickými příznaky, při kterých je nutné zvažovat diferenciálně-diagnosticky i jiná onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Rozšiřující se možnosti léčby roztroušené sklerózy

05/2018 MUDr. Zbyšek Pavelek; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Léčebné možnosti se u roztroušené sklerózy v posledních letech značně rozšířily. Tento článek se věnuje novým lékům, které v brzké době rozšíří léčebné možnosti roztroušené sklerózy nebo jsou ve vývoji.
CELÝ ČLÁNEK

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy

05/2018 MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.
Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické autoimunitní progresivní onemocnění centrálního nervového systému. Cílem léčby nemocných je dosažení absence klinické i radiologické aktivity nemoci a zabránění progresi onemocnění - „no evidence of disease activity“ (NEDA). Alemtuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka anti-CD52, je vysoce účinnou imunoterapií relabující/remitentní roztroušené sklerózy. Léčba alemtuzumabem vede u většiny pacientů s aktivní nemocí navozením deplece lymfocytů k dlouhodobé stabilizaci choroby. Výsledky studií prokázaly vyšší účinnost alemtuzumabu na snížení aktivity relapsů i nárůstu invalidity ve srovnání s interferonem beta-1a. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech terapeutické možnosti rychle vyvíjí, do popředí se v současné době dostává otázka nového paradigmatu léčby a použití vysoce účinných léčiv, např. právě alemtuzumabu, již v první linii - hovoříme o imunorekonstituční léčbě (immune reconstitution therapy, IRT). Léčba alemtuzumabem je však spojena s častými nežádoucími účinky, zejména se získanými autoimunitními onemocněními. Z tohoto důvodu je zapotřebí pacienty sledovat po dobu 48 měsíců po posledním léčebném cyklu.
CELÝ ČLÁNEK
1 2