Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek dermatovenerologie . Zobrazit všechny články

Dupilumab v léčbě atopického ekzému

02/2020 MUDr. Iva Karlová
Atopická dermatitida je chronická zánětlivá dermatóza. V patogenezi tohoto onemocnění hraje hlavní roli genetická dispozice k imunologické dysbalanci a dysfunkci kožní bariéry. V terapii mírných a středních forem atopické dermatitidy je dostačující zevní léčba. V těžkých případech atopické dermatitidy je u dospělých pacientů indikována celková terapie cyklosporinem A. Novou terapeutickou možnost představuje dupilumab, humánní monoklonální protilátka proti α podjednotce receptoru pro interleukin 4. Terapie dupilumabem je indikována u pacientů s těžkou formou atopické dermatitidy při nedostatečné účinnosti konvenční systémové imunosupresivní terapie nebo u pacientů, kteří touto léčbou nemohou být léčeni z důvodu intolerance nebo kontraindikace.
CELÝ ČLÁNEK

Závažné formy psoriázy - možnosti, perspektivy a aktuální stav lečby v ČR

04/2019 MUDr. Milena Tánczosová; doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA
Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže neinfekčního charakteru; ačkoliv není život ohrožující, značně negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta. I přes intenzivní výzkum a pokroky v porozumění etiopatogeneze zůstává nevyléčitelnou chorobou. Cílem léčby je dosažení dlouhodobé remise s minimálními nežádoucími účinky a zlepšení kvality života. U mírných forem je na prvním místě lokální terapie, u těžších forem je třeba systémová terapie, eventuálně biologická léčba.
CELÝ ČLÁNEK

Ixekizumab - nový lék první linie biologické terapie psoriázy

06/2018 MUDr. Filip Rob, Ph.D.; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Ixekizumab je novým biologickým lékem pro léčbu psoriázy a psoriatické artritidy. Jedná se o rekombinantní humanizovanou monoklonální protilátku neutralizující interleukin 17A. Ixekizumab má velmi rychlý nástup účinku, již po dvou týdnech terapie lze očekávat snížení skóre PASI o 50 % a více. Účinnost ixekizumabu patří k nevyšším ze v současnosti dostupných biologik pro léčbu psoriázy, a to i u pacientů, u nichž v minulosti biologická léčba selhala. V provedených klinických studiích po 12 týdnech terapie dosáhlo PASI 75 89 % a PASI 100 až 40 % pacientů. Tato vysoká účinnost léčby přetrvává u pacientů i po více než dvou letech léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Diferenciální diagnóza otoků končetin a možnosti jejich léčby

06/2018 MUDr. Marika Kylarová; prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Otoky dolních končetin jsou častým důvodem k návštěvě lékaře. Otok je výsledkem nerovnováhy filtrace mezi kapilárním a intersticiálním prostorem. Diferenciální diagnostika je široká, zahrnuje stavy méně závažné i život ohrožující. Adekvátní léčbě otoků musí předcházet stanovení jejich příčiny.
CELÝ ČLÁNEK

Secukinumab u pacientů se středně těžkou a těžkou formou ložiskové psoriázy - dlouhodobá účinnost prokázána

03/2018 MUDr. Petra Fialová
Psoriáza je chronické zánětlivé systémové onemocnění. Těžká forma psoriázy významně ovlivňuje kvalitu života postižených jedinců, bývá provázena systémovými chorobami a může zkrátit průměrnou délku života pacientů. Nemocní proto potřebují dlouhodobě účinnou a zároveň bezpečnou léčbu. Biologická terapie, která je cílená na hlavní cytokiny podílející se na vzniku psoriázy, tuto možnost nabízí. Secukinumab podle recentně publikovaných výsledků studií prokázal při dlouhodobém podávání výrazné a trvalé zlepšení stavu kůže.
CELÝ ČLÁNEK

Lokální a systémová léčba onychomykóz

01/2018 MUDr. Gabriela Janoušková
Onychomykóza je časté infekční onemocnění nehtové jednotky způsobené mikroskopickými houbami. Většina onychomykóz je způsobena dermatofyty, méně často se etiologicky uplatňují kvasinky a oportunní hyfomycety. Tato infekce tvoří až 50 % všech onemocnění nehtů. Osoby léčené pro diabetes mellitus, cévní onemocnění s trofickými změnami na periferii končetin, obezitu, HIV a imunosuprimovaní pacienti jsou predisponováni ke vzniku tohoto onemocnění. Současná léčba onychomykóz je založena na systémovém podávání či lokální aplikaci antimykotik, doplněné o mechanické či chemické odstranění postižené části nehtu. V posledních letech se alternativně uplatňují ošetření laserem či fotodynamická terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti a úskalí využití autologních a xenogenních destičkových faktorů v léčbě ran v praxi

06/2017 MUDr. Barbara Kubešová, PharmDr. Lucie Hlávková, MUDr. Václav Kubeš
Trombocytární růstové faktory jsou převážně glykoproteiny, které se nacházejí v alfa-granulech krevních destiček. Zkušenosti vypovídají o tom, že každé lokální zvýšení destičkových faktorů vede k místnímu posílení hojivých a regeneračních procesů. K posílení hojivých procesů lze využít autologní, alogenní i xenogenní faktory. Možnosti využití jsou limitovány infekčními riziky a legislativou.
CELÝ ČLÁNEK

Adalimumab v léčbě kožních onemocnění - čtyřleté zkušenosti s předplněným perem Humira a nová bezcitrátová léková forma přípravku

06/2017 MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNFα). V dermatologii je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, k léčbě těžké psoriázy u dětí od čtyř let a u dospívajících. Dále je indikován pro středně těžkou až těžkou hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících od 12 let. Nově je od roku 2016 k dispozici bezcitrátová forma přípravku Humira, tj. roztok s nezměněnou účinnou látkou adalimumabem bez obsahu citrátu sodného. Důsledkem je pro pacienta příjemnější aplikace - medián snížení bolesti v místě vpichu okamžitě po aplikaci je 84 %. Citrát sodný může u některých pacientů způsobit iritační reakci v místě vpichu a větší bolestivost. Adalimumab je k dispozici ve dvou aplikačních formách - jako předplněné pero nebo předplněná injekční stříkačka. Pero je pro pacienty výhodnější, zejména byla zjištěna signifikantně nižší bolest v místě vpichu.
CELÝ ČLÁNEK

Strategie léčby chronických ran

06/2017 MUDr. Robert Ston
Přehledový článek se zabývá příčinami vzniku chronických, nehojících se defektů, jejich správnou diagnostikou a přístupem k léčbě. Důraz je kladen na holistický přístup k ráně používající koncept TIME, na nutnost ovlivnění příčiny vzniku rány a následně na adekvátní kombinaci chirurgických a nechirurgických metod hojení ran, nevyjímaje podpůrnou terapii v rukou proškolených zdravotnických odborníků z řad lékařů různých odborností i zdravotních sester.
CELÝ ČLÁNEK

Acne vulgaris

06/2017 Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Akné je vysoce heterogenní onemocnění se vztahem k predilekční lokalizaci, s typickými lézemi a odezvou na příslušnou léčbu. I když největší výskyt akné je v pubertálním období, jsou známy případy vzniku onemocnění jak v novorozeneckém věku, tak u dospělých jedinců. Kromě základních forem akné existuje celá řada variant tohoto onemocnění. Akné je chronické neinfekční zánětlivé androgen-dependentní onemocnění pilosebaceózní jednotky. Etiopatogeneze je multifaktoriální a k dispozici je jak množství přípravků místní a celkové léčby, tak fyzikální léčba. Terapie je obvykle kombinovaná se zaměřením na všechny etiopatogenetické faktory akné.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěšná léčba těžké formy hidradenitis suppurativa adalimumabem

05/2017 MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA
Hidradenitis suppurativa je chronické kožní onemocnění, které se projevuje tvorbou zánětlivých nodulů, secernujících píštělí, abscesů v oblastech s výskytem velkých potních žláz a následně se vznikem jizev, případně fibrotických pruhů. Onemocnění pacienty významně omezuje a snižuje kvalitu jejich života. V poslední době byla prokázána účinnost u biologických léků, z nichž adalimumab byl schválený k léčbě hidradenitis suppurativa. Předkládáme kasuistiku pacienta s těžkou formou hidradenitis suppurativa úspěšně léčeného adalimumabem.
CELÝ ČLÁNEK

Biologická léčba v dermatologii

01/2016 Jana Hercogová
Imuno/biologika jsou novou skupinou léčiv v dermatologické praxi. Postupně se z jedné indikace (psoriáza) rozšířily do řady dalších (maligní melanom, kožní lymfomy, chronická spontánní urtikarie, hidradenitis suppurativa, granulomatóza s polyangiitidou, mikroskopická polyangiitida či chronické rány). V současnosti je v České republice registrováno devět biologických přípravků s využitím v dermatologii
CELÝ ČLÁNEK