Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek dermatovenerologie . Zobrazit všechny články

Risankizumab v léčbě ložiskové psoriázy - klinické zkušenosti

02/2022 MUDr. Petra Fialová
Psoriáza je chronické, systémové zánětlivé onemocnění, které se vyskytuje asi u 2-3 % pacientů. Risankizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1, která se selektivně váže s vysokou afinitou na podjednotku p19 humánního cytokinu interleukinu 23 (IL-23). Je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty systémové léčby. Také je samotný nebo v kombinaci s methotrexátem indikován k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na jedno nebo více chorobu modifikujících antirevmatik (disease modifying antirheumatic drugs, DMARD) nebo s jejich intolerancí. Risankizumab je přípravek s vysokou a dlouhodobou účinností, která je konzistentní u všech typů pacientů bez ohledu na jakoukoliv předchozí léčbu či komorbidity a současně vykazující příznivý bezpečnostní profil.
CELÝ ČLÁNEK

Těžká forma atopické dermatitidy léčená dupilumabem - kazuistika

02/2022 MUDr. Iva Karlová
Je prezentován případ pacientky s těžkou formou atopické dermatitidy. Před více než dvěma lety byla u ní zahájena léčba dupilumabem. Skóre EASI (Eczema Area and Severity Index) při zahájení terapie dosahovalo hodnoty 54 bodů. V 16. týdnu bylo splněno tzv. EASI 50, tedy zlepšení projevů oproti výchozímu stavu o více než 50 %. K dalšímu zmírnění příznaků došlo ve 24. týdnu, kdy byly projevy zlepšeny o více než 75 %. Při poslední kontrole v lednu 2022, tedy po více než dvou letech léčby, bylo EASI 5,2. Současně došlo i ke zmírnění astmatických obtíží.
CELÝ ČLÁNEK

Regulační osa IL-23/IL-17 v poškozujícím zánětu u nemocných s psoriázou - cíl pro nejúčinnější biologickou terapii

03/2021 Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Psoriáza je systémové imunopatologické (autoimunitní) zánětlivé onemocnění s převažujícími projevy na kůži. Poškozující zánět je charakterizován abnormální funkční polarizací buněk vrozené i specifické imunity. Výsledkem je ztráta homeostatických regulací. V poškozujícím zánětu u nemocných s psoriázou zaujímají klíčová postavení regulační osy cytokinů - interleukinů (IL) 12/IL-23 a IL-23/IL-17. Biologika, která cílí na složky IL-23 /IL-17 těchto regulačních os, prokázala v klinických zkoušeních účinnost a představují poslední generaci biologik, která jsou v léčbě psoriázy využívána. V práci je však poukázáno také na iniciační a amplifikační fázi poškozujícího zánětu u nemocných s psoriázou.
CELÝ ČLÁNEK

Nové možnosti léčby psoriázy na základě nových poznatků v patogenezi psoriázy - risankizumab

04/2020 Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
V poslední době pokroky v našem porozumění patogenezi ložiskové psoriázy objasnily, že hlavní roli hraje interleukin 23. Jeho podjednotka p19 se ukázala být atraktivním cílem celé nové skupiny biologických léčiv. V tomto článku uvádíme nová data o účinnosti a bezpečnosti risankizumabu, humanizované IgG1 monoklonální protilátky selektivně inhibující tuto podjednotku. Výsledky uvedených studií přinášejí důkazy, že risankizumab dosahuje dlouhodobě velmi vysoké účinnosti (zhojení nebo téměř zhojení kožních změn) bez žádných dalších rizikových signálů při nízké celkové lékové expozici vzhledem k méně častému podávání.
CELÝ ČLÁNEK

Závažné formy atopické dermatitidy - aktuální stav, možnosti a perspektivy terapie v České republice

03/2020 MUDr. Milena Tánczosová
Atopická dermatitida je jedna z nejčastějších chronických zánětlivých dermatóz neinfekčního charakteru, která značně negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta. Léčba středně těžké až těžké atopické dermatitidy je v klinické praxi často frustrující pro pacienty i lékaře. Cílem terapie je dosažení dlouhodobé remise s minimálními nežádoucími účinky a zlepšení kvality života. I když jsou možnosti lokální terapie rozsáhlé, u pacientů s těžkou formou atopické dermatitidy je nezbytná systémová terapie a nyní už i biologická léčba.
CELÝ ČLÁNEK

Certolizumab pegol v léčbě ložiskové psoriázy

03/2020 MUDr. Filip Rob, Ph.D., prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Certolizumab pegol je cíleným/biologickým lékem blokujícím tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), který má klíčovou roli v zánětlivých procesech včetně psoriázy. Ačkoliv pro terapii psoriázy se jedná o poměrně nový lék, jsou k dispozici nejenom data z klinických studií, ale také dlouhodobá data o účinnosti a bezpečnosti certolizumabu u pacientů s revmatologickými onemocněními, srovnatelná s ostatními léčivy skupiny anti-TNF-α. Certolizumab se však od ostatních léků této skupiny liší svojí molekulou, neboť je pegylovanou protilátkou fragmentu vázajícího antigen, díky čemuž aktivně neprochází přes placentu ani do mateřského mléka. Certolizumab je tak vhodným lékem zvláště pro ženy ve fertilním věku plánující v budoucnu graviditu, gravidní pacientky i kojící ženy, neboť nemusejí přerušovat léčbu svého onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Dupilumab v léčbě atopického ekzému

02/2020 MUDr. Iva Karlová
Atopická dermatitida je chronická zánětlivá dermatóza. V patogenezi tohoto onemocnění hraje hlavní roli genetická dispozice k imunologické dysbalanci a dysfunkci kožní bariéry. V terapii mírných a středních forem atopické dermatitidy je dostačující zevní léčba. V těžkých případech atopické dermatitidy je u dospělých pacientů indikována celková terapie cyklosporinem A. Novou terapeutickou možnost představuje dupilumab, humánní monoklonální protilátka proti α podjednotce receptoru pro interleukin 4. Terapie dupilumabem je indikována u pacientů s těžkou formou atopické dermatitidy při nedostatečné účinnosti konvenční systémové imunosupresivní terapie nebo u pacientů, kteří touto léčbou nemohou být léčeni z důvodu intolerance nebo kontraindikace.
CELÝ ČLÁNEK

Závažné formy psoriázy - možnosti, perspektivy a aktuální stav lečby v ČR

04/2019 MUDr. Milena Tánczosová; doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA
Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže neinfekčního charakteru; ačkoliv není život ohrožující, značně negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta. I přes intenzivní výzkum a pokroky v porozumění etiopatogeneze zůstává nevyléčitelnou chorobou. Cílem léčby je dosažení dlouhodobé remise s minimálními nežádoucími účinky a zlepšení kvality života. U mírných forem je na prvním místě lokální terapie, u těžších forem je třeba systémová terapie, eventuálně biologická léčba.
CELÝ ČLÁNEK

Ixekizumab - nový lék první linie biologické terapie psoriázy

06/2018 MUDr. Filip Rob, Ph.D.; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Ixekizumab je novým biologickým lékem pro léčbu psoriázy a psoriatické artritidy. Jedná se o rekombinantní humanizovanou monoklonální protilátku neutralizující interleukin 17A. Ixekizumab má velmi rychlý nástup účinku, již po dvou týdnech terapie lze očekávat snížení skóre PASI o 50 % a více. Účinnost ixekizumabu patří k nevyšším ze v současnosti dostupných biologik pro léčbu psoriázy, a to i u pacientů, u nichž v minulosti biologická léčba selhala. V provedených klinických studiích po 12 týdnech terapie dosáhlo PASI 75 89 % a PASI 100 až 40 % pacientů. Tato vysoká účinnost léčby přetrvává u pacientů i po více než dvou letech léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Diferenciální diagnóza otoků končetin a možnosti jejich léčby

06/2018 MUDr. Marika Kylarová; prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Otoky dolních končetin jsou častým důvodem k návštěvě lékaře. Otok je výsledkem nerovnováhy filtrace mezi kapilárním a intersticiálním prostorem. Diferenciální diagnostika je široká, zahrnuje stavy méně závažné i život ohrožující. Adekvátní léčbě otoků musí předcházet stanovení jejich příčiny.
CELÝ ČLÁNEK

Secukinumab u pacientů se středně těžkou a těžkou formou ložiskové psoriázy - dlouhodobá účinnost prokázána

03/2018 MUDr. Petra Fialová
Psoriáza je chronické zánětlivé systémové onemocnění. Těžká forma psoriázy významně ovlivňuje kvalitu života postižených jedinců, bývá provázena systémovými chorobami a může zkrátit průměrnou délku života pacientů. Nemocní proto potřebují dlouhodobě účinnou a zároveň bezpečnou léčbu. Biologická terapie, která je cílená na hlavní cytokiny podílející se na vzniku psoriázy, tuto možnost nabízí. Secukinumab podle recentně publikovaných výsledků studií prokázal při dlouhodobém podávání výrazné a trvalé zlepšení stavu kůže.
CELÝ ČLÁNEK

Lokální a systémová léčba onychomykóz

01/2018 MUDr. Gabriela Janoušková
Onychomykóza je časté infekční onemocnění nehtové jednotky způsobené mikroskopickými houbami. Většina onychomykóz je způsobena dermatofyty, méně často se etiologicky uplatňují kvasinky a oportunní hyfomycety. Tato infekce tvoří až 50 % všech onemocnění nehtů. Osoby léčené pro diabetes mellitus, cévní onemocnění s trofickými změnami na periferii končetin, obezitu, HIV a imunosuprimovaní pacienti jsou predisponováni ke vzniku tohoto onemocnění. Současná léčba onychomykóz je založena na systémovém podávání či lokální aplikaci antimykotik, doplněné o mechanické či chemické odstranění postižené části nehtu. V posledních letech se alternativně uplatňují ošetření laserem či fotodynamická terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti a úskalí využití autologních a xenogenních destičkových faktorů v léčbě ran v praxi

06/2017 MUDr. Barbara Kubešová, PharmDr. Lucie Hlávková, MUDr. Václav Kubeš
Trombocytární růstové faktory jsou převážně glykoproteiny, které se nacházejí v alfa-granulech krevních destiček. Zkušenosti vypovídají o tom, že každé lokální zvýšení destičkových faktorů vede k místnímu posílení hojivých a regeneračních procesů. K posílení hojivých procesů lze využít autologní, alogenní i xenogenní faktory. Možnosti využití jsou limitovány infekčními riziky a legislativou.
CELÝ ČLÁNEK

Adalimumab v léčbě kožních onemocnění - čtyřleté zkušenosti s předplněným perem Humira a nová bezcitrátová léková forma přípravku

06/2017 MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNFα). V dermatologii je indikován k léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, k léčbě těžké psoriázy u dětí od čtyř let a u dospívajících. Dále je indikován pro středně těžkou až těžkou hidradenitis suppurativa u dospělých a dospívajících od 12 let. Nově je od roku 2016 k dispozici bezcitrátová forma přípravku Humira, tj. roztok s nezměněnou účinnou látkou adalimumabem bez obsahu citrátu sodného. Důsledkem je pro pacienta příjemnější aplikace - medián snížení bolesti v místě vpichu okamžitě po aplikaci je 84 %. Citrát sodný může u některých pacientů způsobit iritační reakci v místě vpichu a větší bolestivost. Adalimumab je k dispozici ve dvou aplikačních formách - jako předplněné pero nebo předplněná injekční stříkačka. Pero je pro pacienty výhodnější, zejména byla zjištěna signifikantně nižší bolest v místě vpichu.
CELÝ ČLÁNEK

Strategie léčby chronických ran

06/2017 MUDr. Robert Ston
Přehledový článek se zabývá příčinami vzniku chronických, nehojících se defektů, jejich správnou diagnostikou a přístupem k léčbě. Důraz je kladen na holistický přístup k ráně používající koncept TIME, na nutnost ovlivnění příčiny vzniku rány a následně na adekvátní kombinaci chirurgických a nechirurgických metod hojení ran, nevyjímaje podpůrnou terapii v rukou proškolených zdravotnických odborníků z řad lékařů různých odborností i zdravotních sester.
CELÝ ČLÁNEK

Acne vulgaris

06/2017 Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Akné je vysoce heterogenní onemocnění se vztahem k predilekční lokalizaci, s typickými lézemi a odezvou na příslušnou léčbu. I když největší výskyt akné je v pubertálním období, jsou známy případy vzniku onemocnění jak v novorozeneckém věku, tak u dospělých jedinců. Kromě základních forem akné existuje celá řada variant tohoto onemocnění. Akné je chronické neinfekční zánětlivé androgen-dependentní onemocnění pilosebaceózní jednotky. Etiopatogeneze je multifaktoriální a k dispozici je jak množství přípravků místní a celkové léčby, tak fyzikální léčba. Terapie je obvykle kombinovaná se zaměřením na všechny etiopatogenetické faktory akné.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěšná léčba těžké formy hidradenitis suppurativa adalimumabem

05/2017 MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA
Hidradenitis suppurativa je chronické kožní onemocnění, které se projevuje tvorbou zánětlivých nodulů, secernujících píštělí, abscesů v oblastech s výskytem velkých potních žláz a následně se vznikem jizev, případně fibrotických pruhů. Onemocnění pacienty významně omezuje a snižuje kvalitu jejich života. V poslední době byla prokázána účinnost u biologických léků, z nichž adalimumab byl schválený k léčbě hidradenitis suppurativa. Předkládáme kasuistiku pacienta s těžkou formou hidradenitis suppurativa úspěšně léčeného adalimumabem.
CELÝ ČLÁNEK

Biologická léčba v dermatologii

01/2016 Jana Hercogová
Imuno/biologika jsou novou skupinou léčiv v dermatologické praxi. Postupně se z jedné indikace (psoriáza) rozšířily do řady dalších (maligní melanom, kožní lymfomy, chronická spontánní urtikarie, hidradenitis suppurativa, granulomatóza s polyangiitidou, mikroskopická polyangiitida či chronické rány). V současnosti je v České republice registrováno devět biologických přípravků s využitím v dermatologii
CELÝ ČLÁNEK