Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek kardiologie . Zobrazit všechny články

Kam kráčíme v kardiovaskulární prevenci – nové standardy a přístupy v ambulantní praxi

05/2023 MUDr. Monika Kamasová
Kumulace poznatků v oblasti prevence onemocnění srdce a cév a jejich stále dominantní postavení na žebříčku příčin morbidity a mortality jsou důvodem, proč je nutné se tomuto tématu věnovat. Většině kardiovaskulárních příhod lze předejít dlouhodobým ovlivněním systoLického krevního tlaku a LDL (Lipoproteiny s nízkou hustotou, low density lipoproteins) cholesterolu. Návodem k úspěšné kardiovaskulární prevenci je časná identifikace rizik, intervence zaměřené na předcházení rizikům, časné zahájení režimových a eventuálně farmakoLogických opatření a rychlé dosažení cílových hodnot.
CELÝ ČLÁNEK

Rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě

05/2023 Doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
Cévní mozková příhoda (CMP) je velmi závažné život ohrožující onemocnění, které má stále vysokou úmrtnost a je jednou z nejčastějších příčin těžkého získaného doživotního zdravotního postižení dospělých. Následky CMP mohou být různé, od poruch motoriky po kognitivní funkce. Nejčastějšími poruchami jsou centrální parézy, pro které je charakteristický vývoj spasticity a spastické dystonie. V jejich léčbě významně pomáhá lokální intramuskulární aplikace botulotoxinu. Rehabilitace bývá dlouhodobá a měla by být poskytována interprofesním rehabilitačním týmem. Akutní fáze léčby probíhá v ČR nejčastěji v síti iktových center (Center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Center vysoce specializované péče o pacienty s iktem). Důležité je však i dlouhodobé ambulantní sledování a nasměrování pacientů na specializovaná pracoviště, kde jim bude poskytnuta odpovídající péče.
 
CELÝ ČLÁNEK

Péče o pacienty se srdečním selháním v interní ambulanci

05/2023 MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
Srdeční selhání je častou diagnózou s narůstající prevalencí v naší populaci. Internisté jsou vedle kardioiogů další odborností, která je při vzájemné spolupráci schopna poskytnout dlouhodobou péči těmto chronickým pacientům. Kapacita kardiologických pracovišť ani neumožňuje zajistit péči o všechny pacienty se srdečním selháním pouze v rámci jedné odbornosti. Podmínkou je, aby internisté znali a byli schopni ve své praxi aplikovat aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, včetně strategií zahájení podávání a titrace doporučené medikace. Tyto postupy vyžadují dostatečnou kapacitu ambulance a flexibilitu pro časté kontroly pacientů na počátku léčby nebo při destabilizaci chronického stavu. Výhodou je možnost využití ultrazvuku nejen pro zhodnocení srdeční funkce, ale i k posouzení míry případné kongesce při klinických kontrolách. Protože internisté u pacienta zpravidla neléčí jen srdeční selhání, ale současně i další kardiovaskulární i nekardiovaskulární komorbidity, jsou schopni kvalifikovaných úprav souběžné medikace v případě potencionálních lékových interakcí nebo nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Monitorování krevního tlaku a správná interpretace výsledků – v klinické praxi i doma

05/2023 Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
V letošním roce vyšla nová doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi pro management arteriální hypertenze. Na základě těchto nejnovějších poznatků článek shrnuje možnosti měření krevního tlaku pomocí různých metod a ukazuje na možná úskalí při měření.
CELÝ ČLÁNEK

Antitrombotická profylaxe u gravidní pacientky s deficitem antitrombinu

02/2023 MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D.; MUDr. Radka Brzežková; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Vrozený deficit antitrombinu nepatří mezi časté trombofilní stavy, ale je považován za trombofilní stav závažný, který zvyšuje riziko tromboembolické nemoci 5-50*.1 Ženy s deficitem antitrombinu v těhotenství či šestinedělí mají riziko tromboembolismu ještě násobně vyšší, proto je u nich indikována profylaxe nízkomolekulárním heparinem. V naší kazuistice prezentujeme péči o gravidní pacientku s vrozeným deficitem antitrombinu způsobujícím rezistenci vůči nízkomolekulárnímu heparinu.
CELÝ ČLÁNEK

Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2022 v New Orleans

05/2022 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Americké diabetologické asociace (American Diabetes Association, ADA) se letos konal v New Orleans a podobně jako většina dalších velkých kongresů byl organizován hybridní formou s možností jak osobní, tak i virtuální účasti. Letošní kongres byl možná více než ty předešlé zaměřen na význam nutrice a správné výživy v prevenci a léčbě diabetů. Zároveň se mnoho sekcí věnovalo novým možnostem prevence a léčby obezity u diabetiků 2. i 1. typu.
CELÝ ČLÁNEK

Význam fixních kombinací v léčbě arteriální hypertenze u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

05/2022 Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Fixní kombinace antihypertenziv jsou moderním směrem s cílem snížit kardiovaskulární riziko pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Použití fixních kombinací zvyšuje adherenci pacientů k léčbě. Výběr správné kombinace pak zvyšuje naději na úspěšnou sekundární prevenci. Kromě antihypertenziv je výhodné i použití fixní kombinace antihypertenziv se statiny.
CELÝ ČLÁNEK

Nová kombinační léčba hypertenze: telmisartan + indapamid

05/2022 MUDr. Petra Vysočanová
Používání fixních kombinací je moderním trendem v léčbě hypertenze, doporučeným pro většinu hypertoniků již při zahájení léčby. Nová fixní kombinace telmisartanu 80 mg a indapamidu 2,5 mg je další možností účinné léčby hypertenze. Hlavní předností spojení těchto dvou léků je velmi spolehlivý účinek po dobu celých 24 hodin, jejich bezpečnost a dobrá tolerance. Další z předností je absence negativního metabolického působení, bezpečnost a účinnost u nemocných s nefropatií, dále vliv na snížení kolísání krevního tlaku a příznivý vliv na sexuální dysfunkci spojenou s hypertenzí.
CELÝ ČLÁNEK

Postavení fondaparinuxu v současné klinické praxi

04/2022 Prof. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
V indikaci antikoaguLační Léčby má zásadní význam vysoká účinnost (profylaxe a Léčba tromboemboLických příhod) i bezpečnost (nízké riziko krvácení). Oba tyto aspekty závisejí na optimálním setrvání koncentrace antitrombotika v terapeutickém rozmezí, tedy na stabiLním a vyrovnaném účinku během dávkového intervaLu. Těmto podmínkám veLmi dobře vyhovuje právě pentasacharid fondaparinux s dLouhým bioLogickým poLočasem pLazmatické eLiminace (17-21 h) a s maLou variabiLitou účinku. Účinnost a bezpečnost fondaparinuxu byLa úspěšně prověřována v indikaci profyLaxe tromboemboLické nemoci (v chirurgických i interních indikacích) i v Léčbě tromboemboLické nemoci (pLicní emboLie i flebotrombózy), také v Léčbě trombózy povrchových kmenových žiL doLních končetin i v Léčbě akutních koronárních příhod. V těchto indikacích se fondaparinux osvědčil, byL bud' srovnateLně účinný při vyšší bezpečnosti (nižším výskytu veLkých krvácení), stejně bezpečný při vyšší účinnosti (nižším výskytu trombotických kompLikací) či současně účinnější i bezpečnější (vyšší ceLkový kLinický benefit).
CELÝ ČLÁNEK

Hypolipidemická léčba - zaostřeno na fixní kombinace

04/2022 MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.
Kardiovaskulární onemocnění jsou stále vedoucí příčinou mortality a morbidity v rozvinutých zemích. Jakkoli od devadesátých let minulého století pozorujeme výraznou regresi jejich incidence, v posledních letech zaznamenáváme naopak mírný narůst daný několika faktory. Ze strany pacientů jde především o nárůst obézních jedinců v populaci a stále vysoký podíl kuřáků. Bohužel existují i nedostatky na straně ošetřujících lékařů, jejichž podaná léčba stále není natolik intenzivní, aby jí bylo dosaženo u pacientů doporučených cílových hodnot. Dlouhodobě indikujeme nižší dávky hypolipidemik a nevyužíváme možnosti kombinační léčby. Na druhou stranu nejsou výjimkou situace, kdy i přes naše významné léčebné úsilí klesá u pacientů s polypragmazií celkem pochopitelně adherence k terapii. Léčba fixní kombinací se v tomto kontextu ukazuje jako ideální.
CELÝ ČLÁNEK

Adekvátní léčba hlavních rizikových faktorů aterosklerózy v ambulantní praxi - zaměřeno na fixní kombinace

04/2022 Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
Ovlivnění všech rizikových faktorů aterosklerózy je klíčové ke snížení kardiovaskulárního rizika u daného pacienta. Ovšem k ovlivnění jednotlivých rizikových faktorů, a zejména k dosažení doporučených cílových hodnot je často nutné užít kombinační terapii. Při současném ovlivnění všech rizikových složek dochází k výrazné polypragmazii, a tím k výrazné redukci compliance s léčbou u našich pacientů. Proto zavedení fixních kombinací je klíčové stran zlepšení adherence našich pacientů k farmakoterapii, a tím i k dosažení cílových hodnot všech rizikových faktorů aterosklerózy. Co se týče dosažení cílových hodnot krevního tlaku, musíme dnes často využít dvojkombinační až trojkombinační terapii. Dnes jsou na trhu již k dispozici i fixní přípravky ovlivňující několik rizikových faktorů aterosklerózy: arteriální hypertenzi a dyslipidemii.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba dyslipidemií u křehkého pacienta

04/2022 Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
V klinické praxi stále přetrvává nedostatečná preskripce statinů i jiných hypolipidemik u seniorů, a to především u křehkých pacientů a více u žen. Jsou uvedeny důvody, které vysvětlují tuto situaci. V sekundární prevenci aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění (ASKVO) je dostatek důkazů k indikaci statinové léčby v jakémkoli věku a u obou pohlaví, pokud je tolerována a není kontraindikována. V primární prevenci ASKVO přibývají důkazy o prospěšnosti hypolipidemické terapie u seniorů i seniorek, včetně křehkých pacientů. Měla by být preferována kombinační hypolipidemická léčba, např. nižší dávka statinu s ezetimibem, která je účinná, bezpečná a dobře tolerovaná a je vhodná i u smíšené dyslipidemie. Je vysvětlen pojem „deprescribing“ a jeho využití v klinické praxi. Vyšší věk a křehkost by neměly být rozhodujícím kritériem pro určování způsobilosti pacienta k léčbě hypolipidemiky, ale je třeba vysoce individualizovaný a trpělivý přístup včetně respektování názoru pacienta.
CELÝ ČLÁNEK

Diabetik: modelový křehký pacient

04/2022 MUDr. Martina Nováková, MUDr. Lucie Břízová, MUDr. Kateřina Polášková, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Se zvyšujícím se věkem dožití se zvyšuje procento seniorů v populaci, čímž se zvyšuje i incidence a prevalence nemocí vázaných na vyšší věk. Zvyšuje se počet pacientů s diabetem, který je onemocněním s modelovým příkladem zvýšeného rizika rozvoje syndromu geriatrické křehkosti. Účelné a rozvážné využití možností moderní terapie diabetu 2. typu umožňuje vyvážit přínos těsné kompenzace a minimalizaci rizika poškození pacienta s již vyvinutým syndromem geriatrické křehkosti.
CELÝ ČLÁNEK

Antikoagulační léčba starších multimorbidních pacientů

04/2022 MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
Ve vyšších věkových skupinách narůstá prevalence fibriLace síní, která je spojena s rizikem kardioembolizačních příhod, u starších osob také stoupá výskyt žilního tromboembolismu. Proto se v této věkové skupině setkáváme stále častěji s nutností antikoagulační léčby, která je ve většině případů dlouhodobá, velmi často trvalá. Vyšší věk ale také přináší zvýšené riziko krvácivých komplikací. Úkolem lékaře pečujícího o tyto nemocné je správně posoudit indikaci antikoagulační terapie, zhodnotit riziko krvácení, a především zvolit vhodný lék a dávku. Dnes již v naprosté většině indikací preferujeme přímá perorální antikoagulancia. Při rozhodování o antikoagulační léčbě je nutno zohlednit přítomnost dalších komorbidit, případně míru orgánové dysfunkce. Současně posuzujeme možnost ovlivnění rizikových faktorů krvácení. Text se zabývá vybranými komplikovanými situacemi, které nastávají při rozhodování o indikaci a vedení antikoagulační léčby u starších multimorbidních pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba chronického koronárního syndromu křehkého pacienta

04/2022 MUDr. Luboš Kotík
Nemocných zařaditelných do syndromu křehkosti (frailty syndrom) se stárnutím populace přibývá, a proto se péče o ně stává aktuálním tématem. Doporučené postupy sestavené na základech výsledků randomizovaných studií pro ně neplatí, protože křehcí nemocní prakticky nikdy do běžných studií zařazeni nebyli. Máme tak jen málo údajů jak se k diagnostice a léčbě těchto pacientů postavit. Nezbývá než na základě známé zranitelnosti křehkých nemocných, pokud jsou vystaveni náročnějším diagnostickým a léčebným metodám, při znalosti jejich odlišného metabolismu farmak a také s akceptací omezeného dožití, modifikovat jinak běžně užívané postupy.
CELÝ ČLÁNEK

Potenciální problémy antihypertenzní léčby starších osob

04/2022 Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Systolický krevní tlak plynule stoupá s věkem a u starších osob je hypertenze, zejména izolovaná systolická forma, velmi častá. Ačkoliv léčba hypertenze starších osob přináší ve většině případů přesvědčivý klinický benefit, je třeba myslet i na některá možná úskalí terapeutických přístupů. Text článku stručně sumarizuje léčebné přístupy a potenciální komplikace.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba srdečního selhání u křehkého nemocného

04/2022 Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
Podáváme přehled přístupu k léčbě „křehkého“ nemocného se srdečním selháním. Základem léčby podle nových doporučeních pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání z roku 2021 jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu / blokátory receptoru AT, pro angiotenzin II (sartany) s možností nahrazení blokátory receptoru AT, pro angiotenzin II a neprilysinu (sacubitril-valsartan), dále beta-blokátory, glifloziny a blokátory mineralokortikoidních receptorů, při známkách srdečního městnání také diuretika. Dávky léků je však nutné přizpůsobit hemodynamickému stavu nemocného, je třeba zvážit kontrolu, aby léky pravidelně užíval, včetně kontroly nežádoucích účinků. Také bereme v úvahu řadu komorbidit, kterými křehký nemocný trpí. Velmi pečlivě budeme zvažovat indikace implantabilního defibrilátoru.
CELÝ ČLÁNEK

Role praktického lékaře v kardiometabolické a nádorové prevenci

02/2022 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Všeobecný praktický lékař je klíčovým zprostředkovatelem populačních preventivních strategií pro individuálního pacienta. Ta jsou zaměřena zejména na kardiometabolická a onkologická onemocnění. Účinná prevence vychází ze stratifikace rizik, které pomáhají identifikovat prioritní skupiny pro primární, sekundární, respektive terciární prevenci. V případě kardiometabolického rizika má praktický lékař k dispozici tabulku SCORE, ale v úvahu bere také rodinnou anamnézu, psychosociální rizikové faktory, subklinická orgánová poškození a klinické stavy ovlivňující riziko kardiovaskulárního onemocnění. Míře rizika pak odpovídají příslušné preventivní strategie, zahrnující jak nefarmakologická, tak farmakologická opatření. Doporučení v rámci primární prevence nádorových onemocnění jsou prakticky shodná jako u kardiometabolické prevence. Významnou agendou nádorové prevence v primární péči se v budoucnu může stát genetické testování. Prozatím lékařům v praxi nezbývá než se soustředit na včasný záchyt a sekundární prevenci nádorů. To znamená identifikaci asymptomatických pacientů s vysokým rizikem pro sledování u specialistů, včasný záchyt nádorů a prekanceróz u symptomatických pacientů a podporu účasti ve screeningových programech pro průměrně rizikovou populaci. Specifická role pak všeobecným praktickým lékařům přísluší ve screeningu kolorektálního karcinomu a od letošního roku v programu časného záchytu karcinomu plic.
CELÝ ČLÁNEK

Hypolipidemická léčba u pacientů s diabetem v ambulantní praxi

02/2022 MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.
Článek se zabývá problematikou farmakoterapie u pacientů s diabetes mellitus 1. a 2. typu. Jsou uvedeny kategorizace kardiovaskulárního rizika s doporučenými koncentracemi LDL (lipoproteiny s nízkou hustotou, low-density lipoproteins) cholesterolu, který je primárním cílem terapie. V léčbě dyslipidemie se u diabetiků uplatňují především statiny, ale své místo mají také fibráty, ezetimib a inhibitory proproteinové konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9). Ke zlepšení compliance pacientů k hypolipidemické terapii slouží fixní kombinace.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti měření krevního tlaku v praxi, problémové situace a interpretace výsledků

02/2022 MUDr. Petra Vysočanová
Vysoký krevní tlak (TK) je nejčastější kardiovaskulární onemocnění a nejdůležitější rizikový faktor současnosti. Pro jeho diagnostiku a léčbu je nezbytné správné a přesné měření TK. Je obtížné vše opírat pouze o jednorázovou hodnotu krevní tlaku naměřenou v lékařské ordinaci, která může být zkreslená. Proto je v současné době doporučováno měření krevního tlaku také mimo ordinaci lékaře, a to buď ambulantní monitorování TK, nebo domácí měření TK. Krevní tlak naměřený těmito metodami lépe koreluje s prognózou pacienta. K upřesnění diagnózy v ordinaci lékaře můžeme použít i automatické měření bez přítomnosti zdravotníka. Při měření TK se setkáváme s klinickými situacemi, které hodnocení TK komplikují, jako je těžká obezita, arytmie nebo asymetrie hodnot TK na pažích.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 5 6 7