Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek revmatologie. Zobrazit všechny články

Tocilizumab v léčbě juvenilní idiopatické artritidy

02/2019 MUDr. Hana Malcová, Ph.D.; MUDr. Dita Cebecauerová, Ph.D.; MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.
Tocilizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka, která působí jako antagonista receptoru pro interleukin 6. Jak ve Spojených státech amerických, tak v Evropě je schválen pro léčbu dvou podtypů juvenilní idiopatické artritidy, systémové juvenilní idiopatické artritidy a polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy od dvou let věku. Článek podává přehled o použití tocilizumabu v léčbě těchto forem juvenilní idiopatické artritidy a dokládá jeho pozitivní účinek na příkladu jednoho pacienta. Kazuistika představuje čtyřletého chlapce se systémovou juvenilní idiopatickou artritidou a nedostatečným efektem konvenční léčby nesteroidními antirevmatiky, systémovými kortikoidy a metotrexátem, u něhož došlo během dvou měsíců ke stabilizaci onemocnění díky zahájení léčby tocilizumabem. Během dalších 12 měsíců podávání léčby pacient dosáhl klinické remise onemocnění. Zavedení moderních léčebných možností v podobě blokády cytokinů významně zlepšilo kvalitu života i prognózu pacientů především s nejtěžšími formami juvenilní idiopatické artritidy. Tocilizumab rozšiřuje spektrum léčebných možností u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou, kteří nereagují dostatečně na léčbu konvenčními protirevmatickými chorobu modifikujícími léky a inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru.
CELÝ ČLÁNEK

Co můžeme udělat pro pacienta s psoriatickou artritidou, když selžou inhibitory TNF

02/2019 MUDr. Jiří Štolfa
Psoriatická artritida je multidoménové onemocnění, které zahrnuje postižení i jiných struktur pohybového aparátu (entezitida, daktylitida, sakroiliitida, spondylitida) a samozřejmě kůže (psoriáza) a její adnexa, včetně kštice a nehtů. Je proto lépe hovořit o psoriatické nemoci. Léčba by optimálně měla příznivě ovlivnit všechny tyto manifestace, což se vždy nedaří. Biologická léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), která je indikována po selhání konvenčních syntetických chorobu modifikujících antirevmatických léků (csDMARD) je schopna ve většině případů pokrýt většinu klinických manifestací onemocnění. Nicméně asi 40-60 % pacientů léčených prvním přípravkem ze skupiny inhibitorů TNF ukončí léčbu pro nežádoucí účinky, resp. pro druhotnou neúčinnost, po třech letech léčby. Další postup po selhání inhibitorů TNF závisí na okolnostech ztráty účinnosti, na převažující klinické manifestaci a na preferencích pacienta. V úvahu připadá kombinace s csDMARD, změna na jiný inhibitor TNF nebo přechod na biologický lék s alternativním mechanismem účinku. Aktuálně je v České republice dostupný blokátor interleukinu IL-17A secukinumab, který je registrovaný a má také stanovenu úhradu ze zdravotního postižení. Z dalších potom ustekinumab je již v ČR schválen pro použití u psoriázy i psoriatické artritidy, u které ale dosud není stanovena úhrada. Podobně je tomu i u ixekizumabu, tofacitinibu a apremilastu.
CELÝ ČLÁNEK

Spondyloartritidy - onemocnění mnoha tváří

01/2019
Součástí Třeboňských revmatologických dnů, které se konaly ve dnech 9.-11. ledna 2019, bylo několik symposií farmaceutických společností, jejichž cílem bylo představit některé nové přístupy k diagnostice a léčbě revmatických onemocnění i nové léčivé přípravky a jejich lékové formy. Jedním z nich bylo symposium společnosti AbbVie, nazvané Spondyloartritidy - onemocnění mnoha tváří. V rámci symposia byla za moderování Heřmana Manna přednesena čtyři sdělení.
CELÝ ČLÁNEK

Baricitinib v léčbě revmatoidní artritidy

01/2019 MUDr. David Suchý
Baricitinib je cílený syntetický lék, perorální reverzibilní inhibitor Janusových kináz JAK1/JAK2, indikovaný k léčbě středně závažné a závažné revmatoidní artritidy, u níž nedošlo k dostatečné léčebné odpovědi na předchozí terapii konvenčními chorobu modifikujícími léky či inhibitorem tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) alfa. Baricitinib má rychlý nástup účinku a setrvalou účinnost, která je srovnatelná s inhibitory TNF, a zpomaluje rentgenovou progresi. Přípravek v dávce 4 mg podávaný jednou denně vykazuje výbornou klinickou účinnost, má dobrý bezpečnostní profil a lze jej podávat jak v monoterapii, tak v kombinaci s metotrexátem.
CELÝ ČLÁNEK

Pacient s revmatoidní artritidou - včasná diagnostika a včasné zahájení léčby, význam biomarkerů u časné revmatoidní artritidy

06/2018 MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Eva Lokočová
Revmatoidní artritida je závažné autoimunitní zánětlivé onemocnění, které zásadním způsobem ovlivňuje funkční schopnosti nemocných, zhoršuje kvalitu života a zvyšuje riziko komorbidit, zejména kardiovaskulárních příhod. Včasné stanovení diagnózy a zahájení léčby revmatoidní artritidy má zásadní vliv na prognózu nemocných, zejména na progresi choroby, funkční schopnosti nemocných a snížení rizika vzniku komorbidit. V patogenezi revmatoidní artritidy se uplatňuje celá řada molekul, jejichž diagnostika může napomoci ke stanovení diagnózy a predikci rizika strukturální progrese choroby.
CELÝ ČLÁNEK

Hyperurikemie z pohledu kardiovaskulárního rizika

06/2018 Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.
Dna představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění, pro kterou je charakteristická tvorba a ukládání depozit krystalů natrium urátů v různých tkáních. Nejvýznamnějším ovlivnitelným rizikovým faktorem pro rozvoj dny je hyperurikemie. Prevalence hyperurikemie a dny v posledních desetiletích narůstá. Mezi hlavní ovlivnitelné rizikové faktory vývoje hyperurikemie a dny patří obezita, hypertenze, diabetes mellitus a dyslipidemie, dále nadměrná konzumace červeného masa, fruktózy a alkoholu a léčba diuretiky. Dna i samotná hyperurikemie jsou spojeny se zvýšením celkové a kardiovaskulární mortality. Základním cílem dlouhodobé léčby dny je celoživotní snížení urikemie pod hodnotu 360 pmol/l. Některé práce naznačují, že dosažení tohoto cíle může být spojeno s redukcí celkové mortality pacientů s dnou. Nejčastější lékovou skupinou používanou k dlouhodobému snížení urikemie jsou inhibitory xanthinoxidázy alopurinol a febuxostat. Některé preklinické a klinické studie prokazují, že kromě účinku obou léků na snížení sérové koncentrace kyseliny močové, redukci počtu dnavých záchvatů a redukci velikosti a počtu dnavých tofů mohou mít tyto léky rovněž vazoprotektivní účinek. V rozporu s těmito daty jsou výsledky studie CARES, která prokázala mírný nárůst celkové a kardiovaskulární mortality u pacientů s dnou léčených febuxostatem ve srovnání s alopurinolem. Je zřejmé, že pacienti s dnou představují z pohledu rizika kardiovaskulární morbidity a mortality značně rizikovou skupinu nemocných. U každého pacienta s hyperurikemií a dnou by měla být pravidelně monitorována přítomnost komorbidit, konzumace alkoholu a používání diuretik. Léčba přidružených onemocnění a režimová opatření by měla být integrální součástí léčby dny.
CELÝ ČLÁNEK

Problematika fertility a rodičovství u revmatických onemocnění

05/2018 MUDr. Leona Procházková, Ph.D.
Většina zánětlivých revmatických onemocnění častěji postihuje ženy. Významná část těchto pacientek onemocní v mladém věku, a jsou tedy konfrontovány s problematikou vlivu nemoci a její léčby na fertilitu a průběh gravidity. Vzhledem k evidenci nepříznivého vlivu aktivity nemoci na plodnost, průběh těhotenství a vývoj plodu je cílem terapie dosažení co nejnižší možné aktivity revmatického onemocnění v prekoncepčním období i v průběhu gravidity. Podmínkou je samozřejmě bezpečná terapie neohrožující zdárný vývoj plodu. Management této problematiky se tak neobejde bez úzké spolupráce revmatologa, gynekologa, porodníka a samotné pacientky. S rozrůstajícími se terapeutickými možnostmi se dnes významně zvýšila šance pacientek s revmatickým onemocněním na účinnou léčbu jak v období před početím, tak i v průběhu gravidity, a v důsledku toho i šance na úspěšné mateřství. Vzhledem k chybějící evidenci medicíny založené na důkazech vycházíme při terapeutickém rozhodování v graviditě a laktaci z kazuistických souborů, dat z registrů a informací o nepřítomnosti nežádoucích účinků dané medikace. V následující kasuistice je prezentován průběh aktivní axiální spondyloartritidy v graviditě a možnost terapeutického využití inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru u gravidní pacientky.
CELÝ ČLÁNEK

Rozšiřující se možnosti léčby revmatoidní artritidy a spondyloartritid

05/2018 Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.
Spektrum terapeutických postupů u revmatoidní artritidy a spondyloartritid se významně rozšířilo a byly optimalizovány i terapeutické principy (léčba k cíli). Byly zpracovány hierarchické postupy léčby v doporučeních Evropské ligy proti revmatismu (European League Against Rheumatism, EULAR). Reálným cílem terapie je v současné době dosažení setrvalé remise choroby jako podmínky minimalizace dopadů chorob na kvalitu života nemocných. Ekonomickou náročnost biologické léčby snižují biosimilární přípravky. Poznání mechanismů, které mohou být cílem léčby, přináší další možnosti nalezení individuálně účinnějších a bezpečnějších způsobů léčby. Povzbudivé je, že v klinických zkouškách se nachází celá řada nových, zejména biologických a cílených syntetických chorobu modifikujících látek.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti léčby juvenilní idiopatické artritidy adalimumabem

04/2018 MUDr. Šárka Fingerhutová; prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronické revmatické onemocnění dětského věku. Kasuistika dívky s JIA komplikovanou uveitidou je příkladem z běžné klinické praxe, který ilustruje ne zcela optimální management pacienta s typickou manifestací tohoto vzácného onemocnění. Chronická přední uveitida patří mezi nejzávažnější mimokloubní projevy JIA a bývá často větším terapeutickým problémem než vlastní artritida. Algoritmus léčebných opatření sleduje principy navození a udržení remise. Ale optimální načasování a volba léčby šité na míru jednotlivým pacientům je úkolem zkušeného odborníka. V případě JIA s uveitidou je po neúspěchu standardní léčby lokálními kortikosteroidy (očními a nitrokloubními) a methotrexatem lékem první volby inhibitor tumor-nekrotizujícího faktoru v podobě monoklonální protilátky.
CELÝ ČLÁNEK

Stillova choroba dospělých komplikovaná rozvojem akutního jaterního selhání s nutnou transplantací jater

03/2018 MUDr. Jiřina Vítová, MUDr. Eva Kostolná
Předkládáme případ 46leté ženy s bolestmi v krku, kožním rashem, artritidou, horečkou, hepatosplenomegalií, leukocytózou, poklesem hmotnosti a hyperferritinemií. Per exclusionem byla stanovena diagnóza Stillovy choroby dospělých. Přes úvodní účinnost léčby kortikosteroidy došlo následně k rozvoji akutního selhání jater s nutností urgentní transplantace jako život zachraňujícího výkonu. Pacientka je již dva roky po transplantační léčbě v dobrém klinickém stavu, s normální funkcí jater a bez jiných klinických projevů Stillovy choroby.
CELÝ ČLÁNEK

Využití golimumabu v léčbě ankylozující spondylitidy

03/2018 MUDr. David Suchý, Ph.D.
Autor formou kasuistiky prezentuje případ pacienta s ankylozující spondylitidou, úspěšně léčeného golimumabem. V textu je rovněž popsána účinnost golimumabu v klinických studiích u pacientů s ankylozující spondylitidou.
CELÝ ČLÁNEK

Přehled revmatických manifestací u HIV infekce

03/2018 MUDr. Jana Hořínková, MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Infekce HIV (virus lidské imunitní nedostatečnosti) má heterogenní projevy, které mohou ztížit včasnou diagnostiku. Prvozáchyt HIV infekce v ambulanci revmatologa patří k ojedinělým případům u nemocných, kteří jsou odesláni pro podezření na systémové zánětlivé revmatické onemocnění. Předkládáme zde kasuistiku pacienta s reaktivní artritidou, sakroileitidou, HLA-B27 pozitivitou v časném symptomatickém stadiu HIV infekce kategorie B.
CELÝ ČLÁNEK

Nový pohled na blokádu receptoru pro interleukin-6 v léčbě revmatoidní artritidy

03/2018 MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Terapie revmatoidní artritidy je cílena k dosažení remise či alespoň nízké aktivity onemocnění prostřednictvím chorobu modifikujících léků (csDMARD) a po jejich selhání biologické léčby (bDMARD). Vývoj bDMARD vychází z poznatků získaných o patogenezi RA a léčiva jsou cílena proti jednotlivým prozánětlivým molekulám. Interleukin 6 (IL-6) hraje významnou roli ve vzniku a perzistenci chronické zánětlivé odpovědi, která je spjata s celou řadou projevů revmatoidní artritidy, zejména však s rozvojem kloubního poškození. Zvýšené hodnoty IL-6 byly detekovány nejen v séru, ale i v kloubní tekutině nemocných s revmatoidní artritidou. Sarilumab je novou monoklonální protilátkou zacílenou proti IL-6 určenou k terapii aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s tzv. chorobu modifikujícími léky (DMARD) nebo v monoterapii.
CELÝ ČLÁNEK

Současná strategie léčby polymyalgia rheumatica

03/2018 MUDr. Radka Moravcová
Revmatická polymyalgie je zánětlivé revmatické onemocnění nejasné etiologie. Jde o klinický syndrom charakteristický symetrickou bolestí a ztuhlostí zejména svalů ramen, horní části paží a šíjového svalstva a/nebo pánevního pletence. Vyskytuje se u lidí nad 50 let s maximem mezi 70. a 80. rokem věku. Onemocnění je doprovázeno výraznou ranní ztuhlostí a vysokými hodnotami reaktantů akutní fáze. Většinou jsou přítomny i nespecifické celkové příznaky zánětu (únava, slabost, nechutenství, hubnutí, teploty). Může se vyskytovat samostatně nebo současně s obrovskobuněčnou arteriitidou. Typickým příznakem je rychlá odpověď na malé až střední dávky glukokortikoidů, které jsou základní léčbou tohoto onemocnění a po nichž většinou dochází velmi brzy k úlevě od obtíží. Dlouhodobá terapie glukokortikoidy zvláště u starších polymorbidních pacientů, kteří užívají celou řadu dalších léčiv, s sebou přináší mnoho nežádoucích účinků. Navíc ne všichni pacienti na této terapii dosáhnou remise a relaps onemocnění se vyskytuje až v 50 % případů. Proto je v některých případech nutno posílit terapii glukokortikoidy jinými imunosupresivy, jako je methotrexat, a i když současná doporučení pro léčbu revmatické polymyalgie nepodporují použití biologických léků, přibývá důkazů o pozitivním účinku tocilizumabu.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti léčby juvenilní idiopatické artritidy

03/2018 MUDr. Hana Malcová, Ph.D., MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D., MUDr. Dana Němcová, prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější revmatickou chorobou dětského věku. Jedná se o chronické systémové zánětlivé onemocnění, které pokud není dobře léčeno, vede k progresivním ireverzibilním změnám nejen na pohybovém aparátu. V posledních desetiletích se však významně zlepšily možnosti léčby, a to především díky zavedení nových moderních biologických léků. Přesto konvenční syntetické chorobu modifikující protirevmatické léky, zejména methotrexat, zůstávají zlatým standardem terapie a vedou u většiny pacientů k dosažení inaktivity onemocnění. Cílem léčby juvenilní idiopatické artritidy je v současné době dosažení dlouhodobé remise choroby a prevence nevratných změn, díky čemuž může většina pacientů vést normální život bez omezení.
CELÝ ČLÁNEK

Axiální spondyloartritida: včasná diagnostika napomáhá zahájení účinné léčby

03/2018 MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.
Klasifikační kritéria pro axiální spondyloartritidu (axSpA) zavedená v roce 2009 skupinou ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) reflektují komplexnost příznaků SpA. Nezaměřují se jen na postižení muskuloskeletální, ale i na choroby se SpA spojené, jako je manifestace v oblasti oka (uveitida), střeva (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) anebo kůže (psoriáza). Tato kritéria s sebou přinášejí mnoho odpovědí a možností včetně včasnějšího záchytu nemocných a zavedení účinné léčby. V současné době disponujeme metodami jak vysoce efektivní farmakologické léčby za použití účinných biologických přípravků - inhibitorů tumor nekrotizující fakturu a a interleukinu 17, tak léčby nefarmakologické se zavedením správného životního stylu a rehabilitace. Na druhou stranu, aplikace těchto klasifikačních kritérií v denní revmatologické praxi s sebou nese i úskalí, jako je falešná pozitivita nálezů. V tomto textu se zaměříme na oba dva typy axiální SpA - formu neradiografickou (nr-axSpA) a radiografickou (r-axSpA), která odpovídá ankylozující spondylitidě.
CELÝ ČLÁNEK

Diagnostika a léčba dnavé artritidy a hyperurikemie

03/2018 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Epidemiologické studie ukazují stálý nárůst výskytu hyperurikemie a dny v populaci. V klinické praxi je dna často špatně diagnostikována. Proto jsou v první části publikace nejprve uvedena diagnostická kritéria American College of Rheumatology (ACR) i European League Against Rheumatism (EULAR) pro diagnostiku dny. Důraz je kladen zvláště na krystalografickou analýzu a průkaz krystalů natrium urátu. Terapie dny je rozdělena na část, která se věnuje léčbě akutního dnavého záchvatu, a část, která se zabývá snížením urikemie. Každý akutní dnavý záchvat by měl být léčen farmakologicky a léčba by měla být zahájena okamžitě. Jako alternativu je možno použít kolchicin, nesteroidní antirevmatika a glukokortikoidy. U pacientů s těžkými refrakterními a častými záchvaty lze aplikovat inhibitor interleukinu 1 canakinumab. K hypourikemické léčbě jsou indikováni pacienti s častou frekvencí záchvatů, tofy a destrukcemi kloubů. Léčba hyperurikemie by měla být komplexní a skládat se z nefarmakologické a farmakologické části. Z medikamentů jsou k dispozici jednak urikostatika (allopurinol, febuxostat), jednak urikosurika (benzbromaron). Nově je do praxe zaváděn lesinurad, což je inhibitor transportéru URAT-1 v ledvinách.
CELÝ ČLÁNEK

Optimální možnosti diagnostiky a léčby psoriatické artritidy

02/2018 MUDr. Jiří Štolfa
Psoriatická artritida je kloubní onemocnění asociované s psoriázou, které se řadí do skupiny spondyloartritid spolu s ankylozující spondylitidou a reaktivními a enteropatickými spondyloartritidami. Artritidou onemocní zhruba 30 % pacientů s psoriázou. Klinické i rentgenové projevy psoriatické artritidy mají některé rysy, které ji odlišují od ostatních artritid. Psoriatická artritida byla považována za relativně benigní onemocnění (ve srovnání s revmatoidní artritidou), ale v současné době se ukazuje, že onemocnění vede u značné části pacientů k těžkému funkčnímu omezení a snížení kvality života. V posledních letech došlo ke značnému pokroku ve znalosti etiopatogeneze onemocnění, který umožnil vývoj nových cílených léků. Současně se upřesnila strategie léčby s důrazem na „léčbu k cíli“. To je i obsahem nových doporučení České revmatologické společnosti ČLS JEP pro léčbu a monitoring psoriatické artritidy.
 
CELÝ ČLÁNEK

Účinek tocilizumabu u pacientky s kortikorezistentní temporální arteriitidou

01/2018 MUDr. Kateřina Kubínová
V kontextu dostupných znalostí o obrovskobuněčných arteriitidách předkládá tato kasuistika úskalí diagnostiky temporální arteriitidy u 78leté pacientky a komplikovaný průběh její léčby. Glukokortikoidní terapie v adekvátní dávce nepřinesla očekávanou redukci zánětlivé aktivity, ani regresi klinických příznaků. Po vyloučení ostatních možných příčin onemocnění byla po rozvaze indikována terapie tocilizumabem, který byl v této indikaci recentně schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Podání tohoto léku vedlo k výraznému zlepšení příznaků i laboratorních parametrů. Pacientka byla posléze převedena na terapii perorálním metotrexátem za udržení remise symptomů i humorální aktivity. Závěrem je obecně diskutována problematika současných léčebných možností tohoto onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Aktuální možnosti biologické léčby u axiálních spondyloartritid

01/2018 MUDr. Leona Procházková, Ph.D.
Terapie axiální spondyloartritidy je komplexním úkolem. Cílem léčby je potlačení zánětlivé aktivity onemocnění, ovlivnění klinických projevů i zabránění strukturální progresi. Nedílnou součástí je terapie mimokloubních projevů, vyskytujících se u nemalé části pacientů. Pohybová aktivita v kombinaci s nesteroidními antirevmatiky představuje základ terapie, v případě nedostačujícího účinku je indikována biologická terapie. Po více než desetiletí byla jedinou možností biologické léčby blokáda TNF-a, portfolio biologických léků axiální spondyloartritidy nedávno rozšířila plně humánní monoklonální protilátka blokující IL-17A, secukinumab. Pro terapii radiografické formy onemocnění lze použít všech pět TNF-a inhibitorů i secukinumab, rozdíly mezi jednotlivými TNF-a inhibitory jsou v ovlivnění některých extraskeletálních projevů onemocnění. Dosažení remise onemocnění se tak díky novým terapeutickým možnostem v podobě biologické léčby stalo reálným cílem.
CELÝ ČLÁNEK
1 2