Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé . Zobrazit všechny články

Reálná praxe potvrzuje účinnost mepolizumabu v léčbě těžkého astmatu!

06/2019
Aktuální guidelines Global Initiative for Asthma (GINA) 2019 doporučují u pacientů s těžkým refrakterním astmatem preferenci nových biologických léků oproti systémovým kortikosteroidům. Jedno z biologik, která jsou v ČR dostupná, představuje mepolizumab, jenž je navíc nově k dispozici i ve formě pro domácí použití. Jaké jsou první zkušenosti s tímto lékem v tuzemské reálné praxi? Jak si stojí v kontextu celosvětové prospektivní observační studie REALITI-A? Umožňuje mepolizumab vysazení dlouhodobé kortikoterapie? A jak postupovat při redukci dávek?
CELÝ ČLÁNEK

Trojkombinační léčba (fluticason furoát/ umeclidinium/vilanterol) u pacientů s CHOPN

06/2019
V rámci letošního XXI. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti SLS v Olomouci se uskutečnilo odborné sympozium věnující se léčbě trojkombinací fluticason furoát/umeclidinium/vilanterol u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). V rámci tohoto sympozia zazněla sdělení prof. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D. (Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha), prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc) a doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. (Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové).
CELÝ ČLÁNEK

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o eosinofilech (ale báli jste se zeptat)

06/2019
„Eosinofily jsou bezpochyby naprosto fascinující buněčná populace. Ještě více fascinující je to, že o nich mluvíme a víme relativně málo, i přesto, že byly objeveny před více než sto lety. Máme totiž jen omezené informace o tom, jakou roli v organismu skutečně sehrávají.“ Těmito slovy zahájil MUDr. Jakub Novosad, Ph.D., z Ústavu klinické imunologie a alergologie ve Fakultní nemocnici Hradec Králové sponzorovanou přednášku společnosti Novartis na téma „Všechno, co jste kdy chtěli vědět o eosinofilech (ale báli jste se zeptat)“, které proběhlo v rámci XXI. Kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci.
CELÝ ČLÁNEK

Dýcháme s vámi

06/2019
Ofev, Giotrif i Spiriva Respimat. Všechny tyto léky byly diskutovány v rámci XXI. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti SLS, který proběhl koncem října v Olomouci.
CELÝ ČLÁNEK

Chronická onemocnění a jejich dopad na psychické zdraví pacientů

06/2019 Kateřina Dvořáková; MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Cílem tohoto článku je snaha nahlédnout na osudy chronicky nemocných, tak jak je sami vnímají, a pochopit, že na zkvalitnění jejich života může mít vliv každý z nás. Článek se zabývá výsledky dotazníkového průzkumu, který byl proveden v neurologické ambulanci s pacienty s roztroušenou sklerózou a bolestmi zad.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

06/2019
Paní profesorka Martina Vašáková se narodila v Praze 20. 9. 1964 jako prvorozené dítě profesorky matematiky a deskriptivní geometrie a výzkumného pracovníka Tesly v oblasti televizních a krátkovlnných vysílačů. Absolvovala základní školu s rozšířenou výukou jazyků na Kubánském náměstí a ve 13 letech byla přijata na Gymnázium Wilhelma Piecka, nikoliv však do vyhlášené matematické třídy, ale na své přání do třídy s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. V roce 1982 složila přijímací zkoušky na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, nebyla však přijata pro v té době „politicky nekorektní politické zázemí“ a přijetí se podařilo až na ministerské odvolání. Studium ukončila v roce 1988.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 06/2019

06/2019 Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Gaucherova nemoc - současné možnosti léčby

05/2019 MUDr. Věra Malinová
Gaucherova nemoc je vzácné dědičně podmíněné metabolické onemocnění. V důsledku nedostatečné aktivity lysosomálního enzymu glukocerebrosidázy dochází k nahromadění glukocerebrosidu v lysosomech postižených buněk. Projevuje se nejčastěji zvětšením sleziny, jater, příznaky krvácivé diatézy a postižením skeletu. V laboratoři se objevuje trombocytopenie, anemie či leukopenie, střádavé změny v kostní dřeni obratlů a dlouhých kostí je možno zobrazit při vyšetření magnetickou rezonancí. Potvrzení diagnózy je možné na enzymatické a molekulárně genetické úrovni. V léčbě se uplatňuje substituce chybějícího enzymu formou nitrožilních infuzí či snaha o redukci substrátu, který je za normálních okolností štěpen glukocerebrosidázou. Nutný je komplexní přístup včetně symptomatické léčby a genetického poradenství.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

05/2019 Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Ne vždy byla hematologie v popředí odborného medicínského zájmu, tak jak je tomu dnes. Jednalo se o obor, který byl vnímán jako okrajový, spíše spojený s transfuzí krve a s nezbytným laboratorním zázemím v podobě parametrů krevního obrazu, orientačních testů krevního srážení a imunohematologie dotýkající se krevních skupin. Byl součástí vnitřního lékařství, pediatrie, laboratorní medicíny bez stratifikovaného zaměření. Jeho vývoj se však urychlil v souvislosti s novými poznatky, automatizací, sofistikovaným náhledem a jejich praktickým využitím.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2019

05/2019 Jitka Štěrbová
CELÝ ČLÁNEK

Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2019 v San Franciscu

04/2019 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Americké diabetologické asociace (American Diabetes Association, ADA) se v letošním roce uskutečnil v kalifornském San Franciscu. Tradičně na něm byly prezentovány výsledky řady důležitých studií a nutno konstatovat, že ani o překvapivé výsledky v letošním roce nebyla nouze.
CELÝ ČLÁNEK

Rytíř českého lékařského stavu

04/2019 Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.
Pokud by byla vyhlášena soutěž o nejslušnějšího a nejkultivovanějšího úspěšného vědce, v seznamu vítězů bychom bezpochyby našli pana profesora Josefa Marka. Jeho rytířství není dáno jmenováním, ale je formováno jeho povahou, jeho charakterem. Pevnost názorů, skromnost a hluboce humánní cítění přidávají jeho rytířství další záviděníhodnou dimenzi. Závidět můžeme i jeho až nadlidskou píli; ovšem samotná píle by pro mimořádně úspěšnou vědeckou činnost profesora Marka nestačila. Sudičky to tušily a nadělily proto panu profesorovi i nadměrné množství nadání. A sečteme-li píli a nadání a připočteme-li i pevné morální zásady, správný výsledek se dostaví: je to zářný Rytíř Josef Marek.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2019

04/2019 Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Pohled za hranice - MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

03/2019
Přinášíme Vám další díl v rámci rubriky Pohled za hranice, ve které představujeme životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku. Rádi bychom Vám zajímavou formou osobního příběhu pohledem českých lékařů přinesli informace o možnostech, výhodách, ale i nevýhodách a úskalích vykonávání lékařské praxe v zahraničí. Zajímavé bude i porovnání týkající se různých států, oborů medicíny apod. Pro některé z Vás, kteří byste uvažovali o práci v zahraničí, či naopak pro Vás, kteří nechtějí nebo to pro ně není z různých důvodů dostupné, by nová rubrika mohla přinést zajímavé čtení a poučení.
CELÝ ČLÁNEK

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii - doporučené postupy a reálná praxe

03/2019
Pod odbornou záštitou Diabetologického centra Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole v Praze uspořádaly Diabetická asociace ČR, Akademie postgraduálního vzdělávání v medicíně a Galén Symposion ve Starých Splavech ve dnech 31. 5 až 1. 6. odborné symposium s názvem Mýty, omyly a pravdy v diabetologii, v jehož rámci zazněla i přednáška podpořená společností Novartis na téma Doporučené postupy a reálná praxe, přednesená prof. MUDr. Milanem Kvapilem, CSc., MBA, z Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole.
CELÝ ČLÁNEK

Risankizumab aneb Modré z nebe na dosah?

03/2019
„Co se pohybuji v dermatologii v oblasti léčby psoriázy, stále na pomyslné modré z nebe čekám. Těší mě, že díky risankizumabu, který má dobrou dlouhodobou účinnost i bezpečnost a komfortní podávání, na dosah opravdu je,“ uvedl prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., přednosta I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně na satelitním symposiu společnosti AbbVie, jež bylo součástí 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci. Spolu s ním setkáním provázel MUDr. Martin Tichý, Ph.D., přednosta Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc.
CELÝ ČLÁNEK

Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe

03/2019
Psoriáza je chronické, zánětlivé, imunitně podmíněné onemocnění spojené s významnými komorbiditami. Nejčastější z nich je psoriatická artritida, která se vyskytuje u více než třetiny pacientů s psoriázou. Právě o ní pojednávalo symposium Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe, které se konalo 6. června v rámci 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci. O dalších komorbiditách pojednávalo symposium s názvem Komorbidity u psoriázy a jejich ovlivnění biologiky, které proběhlo o den později.
CELÝ ČLÁNEK

Tremfya (guselkumab) - první inhibitor interleukinu 23 a jeho místo v současné klinické praxi

03/2019 
V rámci 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů, který se konal 6.-8. 6. 2019 v Olomouci, se uskutečnilo i edukační symposium věnované prvnímu inhibitoru interleukinu 23 guselkumabu a jeho roli v klinické praxi. Symposium moderoval prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. V rámci odborného bloku nejprve doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA (Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV), představil nový přípravek, dokumentoval jeho účinnost a bezpečnost a uvedl některé výsledky klinických studií. O dosavadních zkušenostech s jeho užitím v klinické praxi poté hovořili MUDr. Martin Tichý, Ph.D. (Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN v Olomouci), a MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně). Symposium se konalo za podpory farmaceutické společnosti Janssen-Cilag s.r.o.
CELÝ ČLÁNEK

Profesor Cyril Höschl

03/2019 Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Rychlé tempo a velký rozsah změn v jednotlivých oblastech lidské činnosti lze vysvětlit jako důsledek pokroku, který provází intenzivnější globální komunikaci a širokou dostupnost vyššího vzdělání. Při pohledu zblízka lze ale pozorovat osobnosti, které mají na těchto změnách významný podíl. Takoví jedinci udávají polohu, ve které se jejich obor nachází a směr kterým se ubírá. Slouží jako milníky na cestě z minula do budoucnosti. V psychiatrii je takovou osobností prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FCMA, FRCPsych - psychiatr, učitel, vědec a organizátor. Oboru pomohl zjednat respekt a autoritu mezi kolegy lékaři, mezi vědci, politiky i svými čtenáři a posluchači. V psychiatrii je především autoritou odbornou, za hranicemi oboru je vnímán j ako významný publicista a neopominutelná osobnost intelektuálního prostředí společnosti.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2019

03/2019 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
 
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4