05/2023

Úvodník 05/2023

05/2023 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2023

05/2023 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

05/2023 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Monitorování krevního tlaku a správná interpretace výsledků – v klinické praxi i doma

05/2023 Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
V letošním roce vyšla nová doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi pro management arteriální hypertenze. Na základě těchto nejnovějších poznatků článek shrnuje možnosti měření krevního tlaku pomocí různých metod a ukazuje na možná úskalí při měření.
CELÝ ČLÁNEK

Péče o pacienty se srdečním selháním v interní ambulanci

05/2023 MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM
Srdeční selhání je častou diagnózou s narůstající prevalencí v naší populaci. Internisté jsou vedle kardioiogů další odborností, která je při vzájemné spolupráci schopna poskytnout dlouhodobou péči těmto chronickým pacientům. Kapacita kardiologických pracovišť ani neumožňuje zajistit péči o všechny pacienty se srdečním selháním pouze v rámci jedné odbornosti. Podmínkou je, aby internisté znali a byli schopni ve své praxi aplikovat aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, včetně strategií zahájení podávání a titrace doporučené medikace. Tyto postupy vyžadují dostatečnou kapacitu ambulance a flexibilitu pro časté kontroly pacientů na počátku léčby nebo při destabilizaci chronického stavu. Výhodou je možnost využití ultrazvuku nejen pro zhodnocení srdeční funkce, ale i k posouzení míry případné kongesce při klinických kontrolách. Protože internisté u pacienta zpravidla neléčí jen srdeční selhání, ale současně i další kardiovaskulární i nekardiovaskulární komorbidity, jsou schopni kvalifikovaných úprav souběžné medikace v případě potencionálních lékových interakcí nebo nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě

05/2023 Doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
Cévní mozková příhoda (CMP) je velmi závažné život ohrožující onemocnění, které má stále vysokou úmrtnost a je jednou z nejčastějších příčin těžkého získaného doživotního zdravotního postižení dospělých. Následky CMP mohou být různé, od poruch motoriky po kognitivní funkce. Nejčastějšími poruchami jsou centrální parézy, pro které je charakteristický vývoj spasticity a spastické dystonie. V jejich léčbě významně pomáhá lokální intramuskulární aplikace botulotoxinu. Rehabilitace bývá dlouhodobá a měla by být poskytována interprofesním rehabilitačním týmem. Akutní fáze léčby probíhá v ČR nejčastěji v síti iktových center (Center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Center vysoce specializované péče o pacienty s iktem). Důležité je však i dlouhodobé ambulantní sledování a nasměrování pacientů na specializovaná pracoviště, kde jim bude poskytnuta odpovídající péče.
 
CELÝ ČLÁNEK

Kam kráčíme v kardiovaskulární prevenci – nové standardy a přístupy v ambulantní praxi

05/2023 MUDr. Monika Kamasová
Kumulace poznatků v oblasti prevence onemocnění srdce a cév a jejich stále dominantní postavení na žebříčku příčin morbidity a mortality jsou důvodem, proč je nutné se tomuto tématu věnovat. Většině kardiovaskulárních příhod lze předejít dlouhodobým ovlivněním systoLického krevního tlaku a LDL (Lipoproteiny s nízkou hustotou, low density lipoproteins) cholesterolu. Návodem k úspěšné kardiovaskulární prevenci je časná identifikace rizik, intervence zaměřené na předcházení rizikům, časné zahájení režimových a eventuálně farmakoLogických opatření a rychlé dosažení cílových hodnot.
CELÝ ČLÁNEK

Budesonid s cíleným uvolňováním v terminálním ileu v léčbě IgA nefropatie

05/2023 Prof. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.; prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA
Onemocnění IgA nefropatie (IgAN) je celosvětově nejčastější primární glomerulonefritida. Zásadní úlohu v patogenezi IgAN představují imunokomplexy, které jsou složené z galaktóza-deficitního imunoglobulinu A1 (Gd-IgA1) a autoprotilátek proti Gd-IgA1. Ukládají se v mezangiu glomerulů, kde vyvolávají komplementem zprostředkovaný zánět, který může vyústit ke zhoršení funkce ledvin až k renálnímu selhání. Nová léčba je cílena na imunopatogenezi IgAN, včetně ovlivnění tvorby Gd-IgA1 imunitními buňkami. Tento článek se zabývá terapeutickým potenciálem perorálního budesonidu s cíleným uvolňováním pro léčbu IgAN, který byl prokázán v klinické studii fáze III (NefIgArd).
CELÝ ČLÁNEK

Nové poznatky k úspěšné léčbě levotyroxinem aneb úskalí substituční léčby

05/2023 MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
TyreoidáLní léky patří u nás i celosvětově k nejčastěji předepisovaným lékům. Znalost faktorů a mechanismů, které ovlivňují vstřebávání Levotyroxinu a jeho další využití v organismu, je důležitou podmínkou při snaze o optimalizaci léčby. Mezi ně patří stravovací návyky, interní onemocnění spojená s poruchami vstřebávání u střevních a jiných onemocnění, léky a látky v přírodě zasahující do mechanismu tyreoidáLních hormonů - tzv. tyreoidáLní disruptory. Jejich vlivem může být léčba porušené funkce štítné žlázy neuspokojivá i přes dodržení pravidel substituční léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Středoevropská klíšťová meningoencefalitida – klinický dopad, možnosti terapie a prevence

05/2023 MUDr. Martin Slížek; MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Vysoká incidence klíšťové meningoencefaiitidy a častý výskyt komplikací činí z této nemoci epidemiologicky i klinicky nejvýznamnější arbovirózu nejen v ČR, ale i ve většině zemí střední a východní Evropy a v některých částech Asie. Navzdory relativně nízké smrtnosti zanechává tato infekce centrálního nervového systému až u poloviny nemocných dlouhodobé či trvalé následky, a představuje tak zásadní zátěž nejen pro pacienty samotné, ale i pro zdravotní a sociální systém. Jedinou spolehlivou ochranou proti klíšťové meningoencefalitidě je očkování, v případě rozvoje onemocnění jsme nadále odkázáni na symptomatickou a antiedematózní léčbu.
CELÝ ČLÁNEK

Meningokoková onemocnění – stále aktuální hrozba

05/2023 MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Článek je věnován meningokokovým infekcím, které přes nízkou incidenci jsou stále hrozbou především pro děti a dospívající. V současné době se rozšířilo portfolio očkovacích látek o další vakcínu určenou k prevenci sérotypů A, C, W a Y.
CELÝ ČLÁNEK

Současná doporučení v léčbě hereditárního angioedému

05/2023 MUDr. Marta Sobotková
Hereditární angioedém je vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje opakovanými otoky v různých lokalitách. Jeho nejčastější příčinou je deficit C1 inhibitoru. V posledních letech byla publikována řada doporučení, která odrážejí rozšiřující se paletu léčiv registrovaných pro jeho terapii. Tento článek shrnuje současná doporučení, s ohledem na reálnou dostupnost konkrétních přípravků v podmínkách České republiky.
CELÝ ČLÁNEK

Vaxneuvance – nová možnost očkování proti pneumokokům

05/2023 MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Onemocnění vyvolaná pneumokoky jsou častými infekcemi, které postihují jak malé děti, tak dospělé jedince. Především v mezních věkových skupinách jde o onemocnění s vysokým rizikem závažného průběhu. Přestože existuje celá škála antibiotik, na která jsou pneumokoky citlivé, pro rychlost a závažnost průběhu je lépe těmto onemocněním předcházet. K dispozici je v současné době několik očkovacích látek, které mohou zabránit onemocněním vyvolaným nejčastěji se vyskytujícími sérotypy. Škálu těchto očkovacích látek doplnila 15va1entní očkovací látka Vaxneuvance, kterou je možno podat u dětí od šesti týdnů i v dospělém věku.
CELÝ ČLÁNEK

Antivirotický a antibakteriální účinek erdosteinu

05/2023 MUDr. Ondřej Zela; doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Erdostein je standardně používané mukolytikum, u kterého je také často diskutována jeho antibakteriální aktivita. Objevují se také první zmínky o jeho potencionálním antivirovém působení. Cílem tohoto přehledného sdělení je shrnout aktuální poznatky o antimikrobiální aktivitě erdosteinu.
CELÝ ČLÁNEK

Očkování proti chřipce v seniorské populaci – nová vysokodávková očkovací látka Efluelda

05/2023 MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Chřipka je onemocnění, která se objevuje prakticky každoročně formou chřipkové epidemie, která přichází do České republiky většinou v prosinci až lednu a trvá několik měsíců. Nejedná se o banální onemocnění, ale naopak. Chřipka může mít velmi těžký průběh, a především v mezních věkových skupinách může vést k prudkému zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce k úmrtí, ať již na chřipku samotnou nebo její primárně virové nebo bakteriální komplikace či na zhoršení základního onemocnění. Lidé často zaměňují běžné respirační infekce za chřipku, a i to je jeden z důvodů, proč odmítají očkování. Přitom právě očkování je jedinou spolehlivou ochranou proti tomuto závažnému onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Fondaparinux a jeho adekvátní použití v praxi

05/2023 PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.
Fondaparinux je syntetický selektivní inhibitor faktoru Xa schválený v prevenci a léčbě tromboembolické nemoci u dospělých. Nejčastěji je ovšem skloňován v kontextu heparinem indukované trombocytopenie jako jedna z terapeutických alternativ. Klíčovou roli sehrává jako terapeutická alternativa také v případě intolerance heparinů u těhotných. Cílem sdělení je zopakovat nejdůležitější farmakologické vlastnosti fondaparinuxu a propojit je s každodenní praxí, poskytnout informace k monitoringu účinnosti a bezpečnosti fondaparinuxu a nabídnout přehled dostupných dat pro jeho dávkování u vybraných skupin pacientů.
CELÝ ČLÁNEK

Deprese mimo ordinaci psychiatra

05/2023 MUDr. Tatiana Fabíniová
Depresivní porucha patří mezi nejčastější duševní poruchy, je vedoucí příčinou invalidity a pracovní neschopnosti a přispívá ke vzniku civilizačních chorob. Deprese se může objevovat jako primární psychické onemocnění, ale i sekundárně, jako důsledek jiného somatického onemocnění, jehož prognózu může zásadně ovlivňovat. Je proto důležité, aby lékaři různých odborností, zejména pak lékaři prvního kontaktu, byli schopni depresivní syndrom diagnostikovat a adekvátně léčit. Tento článek poskytuje stručný přehled o příznacích deprese a o možnostech její léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Farmakologické vlastnosti monoklonálních protilátek

05/2023 MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
Cílená či biologická léčba je rychle se vyvíjející skupinou léčiv. Díky jejich výhodám, jakou je například selektivita, si našla pevné místo v moderní medicíně a neustále se objevují na trhu další látky. Jedná se obvykle o polypeptidy či proteiny s ne zcela přesně definovanou strukturou. Obchodovatelná jsou už některá „generika" originálních léčiv označovaná biosimilars.
CELÝ ČLÁNEK

Úspěšná léčba těžké formy psoriázy brodalumabem po selhání všech modalit konvenční systémové terapie – kazuistika

05/2023 MUDr. Jan Hugo, Ph.D.
Tato kazuistika popisuje případ pacienta, u kterého se během několika let progresivně vyvinula závažná forma ložiskové psoriázy. U pacienta postupně selhaly všechny možnosti konvenční systémové terapie. Kontrolu nad onemocněním přinesla až terapie brodalumabem, který kromě zhojení kožního postižení dokázal potlačit i intenzivní pruritus. Pacient je aktuálně léčen brodalumabem již déle než 4,5 roku, efekt je dlouhodobě stabilní, dosud bez jakýchkoli nežádoucích účinků.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba chronické bolesti – analýza rizik léčby bolesti nesteroidními antirevmatiky a tramadolem ve fixní kombinaci s paracetamolem

05/2023 PharmDr. MVDr. Vilma Vránová, Ph.D.
Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou široce využívána v léčbě bolesti jak akutní, tak chronické. Dlouhodobé systémové podávání NSA může být provázeno řadou závažných nežádoucích účinků, které významně limitují možnosti dlouhodobé terapie. Tato postižení nelze omezit na alteraci trávicího traktu, NSA poškozují kardiovaskulární systém (hypertenze, progrese ischemické choroby srdeční) a ledviny (otoky, renální insuficience aj.). Potenciální toxicita NSA se jeví jako klinicky závažná především u starší populace, jež představuje většinu uživatelů NSA. Opioidy, včetně tramadolu, patří mezi nejbezpečnější analgetika. Nejsou toxické pro parenchymatózní orgány, hematopoézu a nezasahují do funkce koagulačního systému; jsou to analgetika vhodná pro polymorbidní pacienty. K nežádoucím účinkům opioidů patří obstipace, dechová deprese, narušení spánkové architektury a vznik fyzické závislosti. Opatrnosti je třeba u vyššího dávkování a rychlého navyšování dávek pacientem, velké opatrnosti je třeba u geriatrických pacientů, kde je třeba individualizovat terapii. Riziko je možné snížit užitím co nejnižších dávek tramadolu potencovaných paracetamolem. Vždy je třeba zvažovat individuální prospěch a rizika léčby u konkrétního pacienta a usilovat o aktivní management rizik léčby.
CELÝ ČLÁNEK

Chronické žilní onemocnění

05/2023 MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.
Chronické žilní onemocnění je civilizační progresivní onemocnění s vysokou prevalencí, které významně snižuje kvalitu života. Jedná se o morfologické nebo funkční postižení žilního systému. Časná detekce pomocí využití systému klinické, etiologické, anatomické a patofyziologické klasifikace a nasazení účinné léčby již v počátečních fázích onemocnění má zásadní význam pro jeho prognózu. Praktičtí lékaři hrají v časné diagnostice a léčbě klíčovou roli. Léčbu lze rozdělit na konzervativní a chirurgickou. Chirurgické metody ale neřeší příčinu onemocnění, kterou je zejména zánětlivý proces. Užití venofarmak je doporučeno ve všech stadiích onemocnění. Při jejich výběru vycházíme z mezinárodních doporučených postupů pro léčbu chronického žilního onemocnění z roku 2018. Nejvyšší sílu důkazů a úroveň doporučení mají dvě venofarmaka – MPFF (Detralex) a kombinace extraktu z Ruscus aculeatus spolu s hesperidinem a kyselinou askorbovou (Cyclo 3 Fort). Jejich význam spočívá v prevenci, zpomalení progrese onemocnění a zvýšení kvality života.
CELÝ ČLÁNEK

Zevní komprese venolymfatické insuficience

05/2023 MUDr. Marika Kylarová, MUDr. Adisa Duranovic
Kompresivní terapie je nejdůležitějším základním léčebným prvkem v terapii bércových vředů a iymfedémů. Je definována jako tlak, který působí na tkáně uložené pod kompresí včetně krevních a lymfatických cév. Zevní komprese je používána po tisíciletí, přesto je i v dnešní době aktuální a její účinky v léčbě nejsou stále plně doceněny. Autoři objasňují patofyziologii venolymfatické insuficience a účinek jednotlivých typů komprese s odkazem na funkční souvislosti.
CELÝ ČLÁNEK

Akutní hemoroidální ataka

05/2023 MUDr. Július Orhalmi, Ph.D., MBA
Hemoroidální nemoc postihuje ve stejné míře všechny věkové skupiny, přibližně stejně muže i ženy. Akutní hemoroidální ataka je jedním z nejčastějších a velmi bolestivým projevem tohoto onemocnění. I v těchto případech lze postupovat velmi efektivně pouze s medikamentózní terapií.
CELÝ ČLÁNEK

Dospělý pacient s tyreopatií v ambulantní péči – možnosti diagnostiky a léčby

05/2023 MUDr. Veronika Grinholc
V České republice se odhaduje, že až 10 % populace trpí některou formou tyreopatie. V tomto článku se budeme věnovat nejčastějším tyreopatiím v ambulanci endokrinologa, jejich diagnostice a léčbě v závislosti na typu onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Generalizovaný maligní melanom léčený kombinací BRAF a MEK inhibitorů ve 3. linii terapie

05/2023 MUDr. Taťána Šuková
Rozvoj imunoterapie a cílené terapie významně změnil prognózu v léčbě maligního melanomu. Možnosti adjuvantní terapie se v posledních letech rozšířily. Naskýtá se však otázka, jakým způsobem postupovat, pokud po adjuvantní léčbě dojde ke generalizaci onemocnění. V této kazuistice je popsán případ pacientky s rizikovým resekovaným maligním melanomem stadia IIIC, u které došlo čtyři měsíce po ukončení adjuvantní imunoterapie pembrolizumabem ke generalizaci onemocnění. V další fázi terapie byla zvolena kombinace ipilimumab + nivolumab, na kterou pacientka nezareagovala, dále kombinovaná chemoterapie s částečnou odpovědí a v poslední fázi terapie kombinací inhibitorů proteinkináz BRAF (serin/threonin proteinkináza B-Raf [rapidly accelerated fibrosarcoma, Raf]) a MEK (mitogenem aktivovaná proteinová kináza) s krátkodobou, ale výraznou odpovědí. I když adjuvantní léčba snížila riziko recidivy onemocnění, existují pacienti, u kterých se setkáváme se selháním adjuvantní léčby.
CELÝ ČLÁNEK